Πτυχίο Μετάφρασης – Διερμηνείας

Αποκτήστε πτυχίο στη Μετάφραση ή τη Διερμηνεία από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ), το μόνο στο είδος του για ελληνόφωνους επαγγελματίες. Δείτε τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη διάρθρωση του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΞΓΜΔ.

Αρχές του ΠΠΣ

Το ΠΠΣ του ΤΞΓΜΔ στηρίζεται στην αρχή της διάκρισης μεταξύ διαλέξεων, ειδικών και σεμιναριακών μαθημάτων (ως ουσιαστικών στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας) και υποχρεωτικών μαθημάτων και υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων.

Διαλέξεις και πρακτικά μαθήματα

Οι διαλέξεις αποσκοπούν να σας προσφέρουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις στα εμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε να είστε σε θέση να:

 • Κατανοήσετε τα προς μετάφραση/διερμηνεία κείμενα
 • Αποδώσετε τα κείμενα αυτά προς τη γλώσσα που σας ζητείται

Τα ειδικά μαθήματα μετάφρασης/διερμηνείας αποσκοπούν:

 • Στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων που προσφέρονται στα θεωρητικά μαθήματα
 • Στη συστηματική άσκησή σας στη μετάφραση/διερμηνεία, έτσι ώστε να αποκτήσετε τις απαραίτητες δεξιότητες και να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις της αγοράς

Ελεύθερη επιλογή μαθημάτων

Έχετε την ελευθερία, ανεξαρτήτως Ειδίκευσης, να επιλέξετε όποια μαθήματα επιθυμείτε από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Επιλογής (YE).

Για τη λήψη του πτυχίου σας, θα πρέπει να έχετε εξετασθεί επιτυχώς σε 9 ΥΕ (εκ των οποίων το 1 μπορεί να είναι Ελεύθερης Επιλογής από το σύνολο των Ενδεικτικών Προγραμμάτων όλων των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου).

Φιλοσοφία του ΠΠΣ

Τα προσφερόμενα μαθήματα του ΤΞΓΜΔ εξασφαλίζουν μεγάλη ποικιλία θεματικών πεδίων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών.

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης

Η φιλοσοφία του ΤΞΓΜΔ στηρίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι η ακαδημαϊκή διδασκαλία δεν αφορά ένα σύνολο γνώσεων που οφείλει κανείς να αποκτήσει, αλλά είναι μια διαδικασία στη διάρκεια της οποίας διδάσκεται κανείς κατά κύριο λόγο πώς να μαθαίνει και να καλλιεργεί την κριτική τους σκέψη, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου, της μεθοδολογικής προσέγγισης και του θεωρητικού ή μεταφραστικού ζητήματος που πραγματεύεται το εκάστοτε μάθημα.

Πρόγραμμα σπουδών στα μέτρα σας

Καλείστε να επιλέξετε µόνοι σας τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να εγγραφείτε, στο πλαίσιο της δομής του προγράμματος σπουδών. Σε όλες τις Ειδικεύσεις και Κατευθύνσεις προσφέρονται κάθε χρόνο ενισχυτικά μαθήματα για φοιτητές και φοιτήτριες που εντοπίζουν αδυναμίες σε κάποια από τις γλώσσες εργασίας.

Στο Ε’ εξάμηνο, καλείστε να επιλέξετε Ειδίκευση (Μετάφραση ή Διερμηνεία) και να ακολουθήσετε την αντίστοιχη κατανομή μαθημάτων. Οι Σύμβουλοι σπουδών είναι στη διάθεσή σας για να σας συνδράμουν στις επιλογές σας. Έχοντας ως οδηγό τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών, έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το «δικό σας» πρόγραμμα μαθημάτων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τους στόχους σας.

Διάρθρωση του ΠΠΣ

Η διάρθρωση του ΠΠΣ διακρίνεται σε:

Διαλέξεις

Έχετε την ελευθερία να επιλέξετε ποιες διαλέξεις του ΠΠΣ θα παρακολουθήσετε και µε ποια σειρά. Ωστόσο, συνιστούμε, ιδιαίτερα αν είστε πρωτοετής, να επιλέξετε κατά προτεραιότητα τα μαθήματα του Ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του τρέχοντος έτους.

Στις διαλέξεις, τα μαθήματα είναι δύο ειδών:

Μάθετε για τους κύκλους σπουδών και τις Ειδικεύσεις στο ΤΞΓΜΔ.

Μαθήματα Μετάφρασης

Σε όλα τα εξάμηνα προβλέπονται ειδικά μαθήματα Μετάφρασης.

Στα 4 πρώτα εξάμηνα, τα μαθήματα μετάφρασης αποσκοπούν στη μύησή σας στη μεταφραστική μεθοδολογία µέσω ειδικών ασκήσεων, ενώ τα μαθήματα γλώσσας αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεών σας στις ξένες γλώσσες εργασίας σας μέσα από ασκήσεις και εργασίες.

Στο Ε' εξάμηνο, επιλέγετε ποια Ειδίκευση (Μετάφρασης ή Διερμηνείας) θα ακολουθήσετε. Μάθετε περισσότερα για την Ειδίκευση Μετάφρασης.

Επίσης, προσφέρονται μαθήματα τρίτων γλωσσών (Ιταλικά, Τουρκικά) χωρίς ECTS. Μάθετε περισσότερα για τα μαθήματα τρίτων γλωσσών στο ΤΞΓΜΔ.

Μαθήματα Διερμηνείας

Μαθήματα Διερμηνείας προβλέπονται μόνο στην Ειδίκευση Διερμηνείας.

Σε αυτά περιλαμβάνονται πρακτικά μαθήματα Διαδοχικής και Ταυτόχρονης Διερμηνείας από και προς τις ξένες γλώσσες εργασίας σας, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

 • Ε'-ΣΤ' εξάμηνο: Διαδοχική Διερμηνεία
 • Ζ' εξάμηνο: Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία
 • Η' εξάμηνο: Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Για να εισαχθείτε στην Ειδίκευση Διερμηνείας, θα πρέπει να επιτύχετε στις εσωτερικές εξετάσεις Διερμηνείας. Μάθετε περισσότερα για την Ειδίκευση Διερμηνείας.

Μαθήματα τρίτων γλωσσών

Οι τρίτες γλώσσες που διδάσκονται στο ΤΞΓΜΔ είναι:

 • Ιταλικά
 • Τουρκικά

Τα μαθήματα τρίτων γλωσσών και οι μεταφράσεις που προσφέρονται από και προς αυτές δεν αποτελούν Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) μαθήματα και δεν έχουν ECTS. Αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία σας, χωρίς να συνυπολογίζονται στον μέσο όρο του πτυχίου σας.

Ωστόσο, μπορείτε να αναγνωρίσετε 1 μάθημα από αυτά ως Ελεύθερης Επιλογής, ώστε να αποδοθούν σε αυτό 2 ECTS.

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα τρίτων γλωσσών στο ΤΞΓΜΔ.

Σεμινάρια

Τα Σεμινάρια που προσφέρονται είναι χωρίς ECTS. Έχετε δικαίωμα να εγγραφείτε σε σεμινάριο αν έχετε:

 • Παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε παραδόσεις του ίδιου γνωστικού αντικειμένου
 • Βρίσκεστε τουλάχιστον στο Γ’ εξάμηνο
 • Το επιτρέπει ο περιορισμένος αριθμός θέσεων

Μετά την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων, σας χορηγείται Πιστοποιητικό παρακολούθησης που κοινοποιούνται στη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ.

Δείτε τα προσφερόμενα σεμινάρια στο ΤΞΓΜΔ.

Πρακτική άσκηση

Στο ΠΠΣ του ΤΞΓΜΔ έχει ενταχθεί η Πρακτική Άσκηση ως προαιρετική (ΥΕ μάθημα στο ΣΤ' εξάμηνο με 4 ECTS). Μάθετε περισσότερα για την Πρακτική άσκηση στο ΤΞΓΜΔ.

Εξεταστικό σύστημα

Οι εξετάσεις στο ΤΞΓΜΔ διενεργούνται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τη Συνέλευσή του Κανονισμό εξετάσεων. Μάθετε περισσότερα για τις εξετάσεις στο ΤΞΓΜΔ.

Πτυχιακή εργασία

Για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας, έχετε την υποχρέωση να εκπονήσετε πτυχιακή εργασία.

Η πτυχιακή εργασία διέπεται από ειδικό Κανονισμό, εγκεκριμένο από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ, και αντιστοιχεί σε 6 ECTS (ανεξαρτήτως Ειδίκευσης).

Μάθετε περισσότερα για την πτυχιακή εργασία στο ΤΞΓΜΔ.

Περισσότερες πληροφορίες

Είστε νέος φοιτητής ή φοιτήτρια;

Αν πετύχατε την εισαγωγή σας στο ΤΞΓΜΔ, συγχαρητήρια και καλές σπουδές! Μάθετε πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής σας στον Οδηγό νέων φοιτητών.

Ενδιαφέρεστε να φοιτήσετε στο ΤΞΓΜΔ;

Το ΤΞΓΜΔ είναι το μόνο πανεπιστημιακό τμήμα εκπαίδευσης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων στην Ελλάδα και προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Μάθετε ποιοι είναι οι τρόποι εισαγωγής στο ΤΞΓΜΔ.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το πτυχίο Μετάφρασης – Διερμηνείας:

Αποκτήστε πτυχίο στη Μετάφραση ή τη Διερμηνεία στο ΤΞΓΜΔ, το μόνο στο είδος του για ελληνόφωνους επαγγελματίες.
 • Ειδίκευση Μετάφρασης
  Αν επιλέξετε την Ειδίκευση Μετάφρασης, θα μάθετε να μεταφράζετε οικονομικά, νομικά, ιατρικά ή λογοτεχνικά κείμενα και θα αποκτήσετε δικαίωμα επικύρωσης.
 • Ειδίκευση Διερμηνείας
  Αν επιλέξετε την Ειδίκευση Διερμηνείας του ΤΞΓΜΔ, θα μάθετε πώς να διερμηνεύετε διαδοχικά ή ταυτόχρονα, στις κατευθύνσεις όπου πετύχατε στις εξετάσεις.
 • Οδηγός σπουδών
  Μάθετε για τη λειτουργία του ΤΞΓΜΔ, το προπτυχιακό πρόγραμμα, τις Ειδικεύσεις και τις εξετάσεις διαβάζοντας τον Οδηγό σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 • Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
  Κάθε ακαδημαϊκό έτος καταρτίζουμε το Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ΤΞΓΜΔ με όλες τις πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματά του.
 • Ολοκλήρωση σπουδών – Ορκωμοσία
  Δείτε τι χρειάζεται για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας στο ΤΞΓΜΔ, να αιτηθείτε την έκδοση Βεβαίωσης περάτωσης και να συμμετάσχετε σε ορκωμοσία.
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας