Προκήρυξη πρακτικής άσκησης ΕΝΟΠΟΤΕΜ

Διάστημα ισχύος: 
13/11/2017

Το Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ) του ΤΞΓΜΔ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει μια θέση πρακτικής άσκησης 3 μηνών κατά την οποία το άτομο που θα επιλεγεί θα κληθεί να μεταφράσει από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, για λογαριασμό του Εργαστηρίου Τεχνολογιών της Πληροφορίας, κείμενα τα οποία είτε θα δημοσιευθούν σε τόμο Πρακτικών Συνεδρίου ("Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού") είτε θα διατεθούν σε φοιτητές του ΤΑΒΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών του ΤΞΓΜΔ και να έχουν μέσο όρο στις μεταφράσεις από τα Αγγλικά στα Ελληνικά (Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ Εξάμηνα) άνω του 8,5/10.
Προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος, το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου, η 18η Νοεμβρίου 2017 στο email του Διευθυντή του ΕΝΟΠΟΤΕΜ κ. Μιχάλη Πολίτη (politis@ionio.gr).

Επιστημονικά υπεύθυνοι της ανωτέρω πρακτικής άσκησης:
1. Μιχάλης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΞΓΜΔ Ιονίου Πανεπιστημίου
2. Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΑΒΜ Ιονίου Πανεπιστημίου
Μ.Πολίτης
Μέσω Γραμματείας