Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ

Κωδικός: 
E1171
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0902
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Με αφορμή και σημείο αναφοράς ένα σημαντικό έργο της παγκόσμιας παραγωγής, γίνεται προσπάθεια να αναζητηθούν, συζητηθούν και αναλυθούν προβλήματα γλώσσας, ιδεολογίας, τέχνης και πολιτικής, καθώς και οι δυσκολίες μετάφρασης και μεταφοράς του έργου σε άλλη γλώσσα, πραγματικότητα και εποχή.

Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση ενός διαφορετικού, σημαντικού έργου κάθε εξάμηνο. Στο τρέχον (εαρινό 2017) εξάμηνο θα συζητηθεί το μυθιστόρημα "Βιργιλίου Θάνατος" του Χέρμαν Μπροχ.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Σημειώσεις: 
E-class: Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ - Θέματα
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Μπλουμ, Χ. (2007), Ο Δυτικός Κανόνας, τα Βιβλία και τα Σχολεία των Εποχών, Αθήνα: Gutenberg. Bloom, H. (1994), The Western Canon: The Books and the School of the Ages, Riverhead Trade. Bloom, H. (2001), How to Read and Why, Touchstone/Simon & Schuster. Delcroix, M. - Hallyn, F. (1987), Introduction aux Etudes Littéraires, Méthodes du Texte, Duculot. Frye, N. (1997), Ανατομία της Κριτικής, Αθήνα : Gutenberg. Scholes, R. (1985), Textual Power: Literary Theory and the Teaching of English, Yale.
Βασική βιβλιογραφία: 
Βιργιλίου Θάνατος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, Γιώργος Κεντρωτής, Gutenberg/Δαρδανός, Αθήνα 2000. (Εύδοξος). Η Έβδομη Σφραγίδα (Det sjunde inseglet), ταινία του Ingmar Bergman (Σουηδία 1957). Βλ. https://www.youtube.com/watch?v=dhyLoCUsHFc) Jean Barraqué, La Mort de Virgile, (για φωνή, ορχήστρα, κρουστά όργανα, χορωδία και πιάνο στο Oeuvres complètes, 1952-1968), ηχογράφηση MFA, CPO 1998. Alban Berg, Wozzeck, Όπερα (1925). James Joyce, Ulysses, μυθιστόρημα (1922). Oskar Kokoschka, The Red Egg, πίνακας (1940-41). National gallery, Prague. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, φιλοσοφικό κείμενο (1921 - ως διδακτορική διατριβή: University of Cambridge 1929).

Πρόσφατες ανακοινώσεις