Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
C2023
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1502Θ
Κωδικός E-class: 
DFLTI118
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Η μεθοδολογία είναι ίδια με τη μεθοδολογία του μαθήματος "Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι". Τα προς επεξεργασία κείμενα όμως συνδυάζουν το πολιτισμικό φορτίο με μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Cronin, M. (2007), Μετάφραση και Παγκοσμιοποίηση (εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Π.Ι. Κελάνδριας), Αθήνα: Δίαυλος. Cronin, M. (2006), Translation and Identity, London and New York: Routledge. Leppihalme, R. (1997), Culture Bumps, Clevedon/Buffalo/Toronto/Sydney: Multilingual Matters. Nord, Ch. (1997), Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained, Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome Publishing Ltd.