ENGLISH

Πολιτική Μετάφραση και Μετάφραση Κειμένων της ΕΕ


Διδάσκοντες: Σωσώνη Βιλελμίνη
Κωδικός: SOT122
Τύπος: Επιλογής
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 10
Διδακτικές Μονάδες: 10

Σύντομη Περιγραφή:

Ο στόχος του μαθήματος είναι διττός: Επιδιώκει να εισαγάγει τους μαθητές στη γλώσσα της πολιτικής, τα χαρακτηριστικά των ομιλιών, την τέχνη της ρητορικής και της πειθούς, τα κομματικά μανιφέστα, τα συνθήματα και τις αφίσες καθώς και διάφορα είδη προπαγανδιστικής γραφής, που ποικίλλουν από κείμενα διεθνών θεσμών, πολιτικών κομμάτων και κυβερνήσεων, μέχρι κείμενα εταιρειών και ΜΜΕ. Επιδιώκει επίσης να εισαγάγει τους φοιτητές στη μετάφραση των κειμένων της ΕΕ και ειδικότερα των νομικών και πολιτικών κειμένων της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην ιστορία και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος καθώς και στις ιδιοσυγκρασίες των κειμένων της ΕΕ. Δίνεται έμφαση στη γλωσσική ισότητα των κειμένων της ΕΕ, στην επιφανειακή ομοιότητά τους και στον «υβριδισμό». Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να παράγουν κείμενα τα οποία όχι μόνο συμμορφώνονται με τις προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού και είναι άρτια ως προς την ακρίβεια και την ευχέρια, αλλά ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη φρασεολογία, την ορολογία και τις συμβάσεις των κειμένων της ΕΕ (αναφορά στον Διοργανικό , τον Οδηγό Στυλ για τα Ελληνικά, τις οδηγίες για τη μετάφραση κειμένων WEB κ.λπ.). Μαθαίνουν πώς να αντεπεξέρχονται στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της ΕΕ και ταυτόχρονα να ικανοποιούν τη ζήτηση της αγοράς για εξαιρετικά καταρτισμένους μεταφραστές των κειμένων της ΕΕ. Επιπλέον, οι φοιτητές εισάγονται στις ιδιαιτερότητες των πολιτικών κειμένων μέσω της εξοικείωσης με πολιτικές ομιλίες και προπαγανδιστικά κείμενα. Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ρητορικής, όπως η μετονυμία, η μεταφορά, η αναλογία, η επανάληψη, η αντίθεση, η εκφραστικότητα, η αδράνεια και τα προκλητικά στοιχεία που παρουσιάζονται συνήθως σε πολιτικά κείμενα. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές γίνονται αποτελεσματικοί χρήστες της φρασεολογίας, της ορολογίας έκφρασης και της ηλιθιότητας των πολιτικών κειμένων της ΕΕ. Μαθαίνουν πώς να αντεπεξέρχονται στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της ΕΕ και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Politics

Beard, A. (2000) The Language of Politics. London: Routledge.

Chilton, P. and Schaeffner, C. (eds) (2002) Politics as Text and Talk: Analytical Approaches to Political Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Cockroft, R. and Cockroft, S. M. (1992) Persuading People. London: Macmillan.

Fairclough, Norman (2001). Language and Power (2nd edition). London: Longman.

Fairclough, Ν. (2000). New Labour, New Language?. London and New York: Routledge.

Goatly, A. (1997) The Language of Metaphors. London: Routledge.

Lakoff, G. and Johnson. M. (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Νικήτας, Κ. (1962). Περί προφορικού λόγου και ρητορικής. Οδηγός ομιλητικής και ρητορικής. (Γ΄ έκδοση) Αθήναι: Εκδόσεις Ινστιτούτου Ρητορικής

Okulska, U. and Cap P. (eds) (2010) Perspectives in Politics and Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Orwell, G. (1946) Politics and the English Language. (Reprinted in Inside the Whale and Other Essays, 1962). London: Penguin.

Schaeffner, C.  and Bassnett, S. (eds) (2010). Political Discourse, Media and Translation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Schaeffner, C. (2012) “Finding space under the umbrella: the Euro crisis, metaphors, and translation”, The Journal of Specialised Translation, Issue 17 (January 2012), pp. 250-270. ISSN 1740-357X http://www.jostrans.org/issue17/issue17_toc.php

Schaeffner, C. (2008) “The Prime Minister said ... Voices in translated political texts”. In: SYNAPS Fagspråk, Kommunikasjon, Kulturkunnskap. 2008, 22, 3-25.

Schaeffner, C. (2004) “Political Discourse Analysis from the Point of View of Translation Studies”, Journal of Language and Politics, 3(1), 117-150.

 Schaeffner, C. (1997) Analysing Political Speeches. Philadelphia: Multilingual Matters.

Wodak, R. (1989) Language, Power and Ideology- Studies in Political Discourse. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

http://www.benjamins.com/jbp/series/JLP/3-1/art/0006a.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4287370.stm

EU Texts Translation

Akehurst, Michael (1972) “Preparing the Authentic English Text of the E.E.C. Treaty.” An Introduction to the Law of the European Economic Communities. ed. Ben Atkinson Wortley. Manchester: MUP, 20–31.

Álvarez Lata, Natalia (2013) “The Impact of the Terminology of the European Directives on Consumer Rights on the Spanish Law: The Construction of a New Legal Language.” European Review of Private Law 5/6,1305–1324.

Baaij, Cornelis J. W. (2010) “English Legal Discourse and the French Continuum.” In Giannoni and Frade (eds.) 263–274.

Baaij, Cornelis J. W. (2012) “Fifty Years of Multilingual Interpretation in the European Union.” In Solan and Tiersma (eds.). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199572120.013.0016.

Bhatia, V. K., Candlin, Christopher & Evangelisti Allori, Paola (eds.) (2008) Language, Culture and the Law: The Formulation of Legal Concepts Across Systems and Cultures. Frankfurt am Mein: Peter Lang.

Biel, Łucja (2007) “Translation of Multilingual EU Law as a Sub-genre of Legal Translation.” Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe 2006. ed. Danuta Kierzkowska. Warsaw: Translegis, 144–163.

Biel, Łucja (2014) Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Mein: Peter Lang.

Biel, Łucja (2014) “The textual fit of translated EU law: a corpus-based study of deontic modality.” The Translator, DOI: 10.1080/13556509.2014.909675.

Biel, Łucja & Sosoni, Vilelmini (eds) (2018) “EU Legal Culture and Translation”. Special Issue of the International Journal of Language and Law (JLL), https://www.languageandlaw.de/jll/.

Burr, Isolde & Bernhard Kempen (2007) “Europäische Rechtslinguistik!” Wirtschaft und Gesellschaft im Staat der Gegenwart. Gedächtnisschrift für Peter J. Tettinger. eds. Jörg Ennuschat, Jörg Geerlings, Thomas Mann and Johann-Christian Pielow. Köln: Carl Heymanns, 673–693.

Caliendo, Giuditta (2004) “EU Language in Cross-Boundary Communication.” Textus 17, 159–178.

Caliendo, Giuditta (2007) “Modality and Communicative Interaction in EU Law.” In Candlin and Gotti (eds.). 241–259.

Caliendo, Giuditta, Gabriella Di Martino, and Marco Venuti (2005) “Language and Discourse Features of EU Secondary Legislation.” Identity, Community, Discourse: English in Intercultural Settings. eds. Giuseppina Cortese and Anna Duszak. Bern: Peter Lang, 381–404.

Cao, Deborah (2007a) Translating law. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Cao, Deborah (2007b) “Inter-lingual uncertainty in bilingual and multilingual law.” Journal of Pragmatics 39, 69–83.

Caruana, Sandro (2009) “Terminology of Italian origin used in EU Maltese: A case of linguistic “Europeanisation”?” Selected papers from the 1st International Conference on Maltese Linguistics, Bremen, 18–20 October, 2007. eds. Bernard Comrie, Ray Fabri, Elizabeth Hume, Manwel Mifsud, Thomas Stolz and Martine Vanhove. Amsterdam: Benjamins, 355–375.

Catenaccio, Paola (2008) “Implementing Council Directive 1993/13/EEU on Unfair Terms in Consumer Contracts in Great Britain: A Case for Intra-linguistic Translation?” In Bhatia et al. (eds.). 259–280.

Cauffman, Caroline (2012) “The Impact of EU Law on Belgian Consumer Law Terminology.” European Review of Private Law 5/6, 1325–1352.

Ciostek, Anna (2010) “Terminologia unijna a język polski (zapożyczenia, neologizmy) — wyzwania dla tłumacza.” Lingua Legis 19, 20–27.

CONSEIL D’ÉTAT (2007) Pour une meilleure insertion des normes communautaires dans le droit national, Paris: La documentation française.

Correia, Renato (2003) “Translation of EU Legal Texts.” In Tosi (ed.). 38–44.

Craith, Máiréad Nic (2006) Europe and the Politics of Language. Citizens, Migrants and Outsiders. Basingstoke: Palgrave McMillian.

Craufurd Smith, Rachel (ed.) (2004) Culture and European Union Law. Oxford: Oxford University Press.

Departament Języka Polskiego (DJP) (2011) Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. Version 7. accessed 5 Nov. 2011.

Doczekalska, Agnieszka (2007) “Production and Application of Multilingual Law: The Principle of Equality of Authentic Texts and the Value of Subsequent Translation.” In Kredens & Goźdź-Roszkowski (eds.). 58–66.

Doczekalska, Agnieszka (2009) “Drafting and interpretation of EU law — paradoxes of legal multilingualism.” Formal Linguistics and Law. eds. Günther Grewendorf and Monika Rathert. Berlin: de Gruyter, 339–370.

Dollerup, Cay (2001) “Complexities of EU language work.” Perspectives: Studies in Translatology 9(4), 271–292.

Dollerup, Cay (2004) “The Vanishing Original.” Hermes, Journal of Linguistics 32, 185–199.

Dubisz, Stanisław (2002) Rozwój języka polskiego a integracja europejska. Poradnik Językowy 1, 3–10.

Egiddi, Claudia (2013) “Varietà comunitaria e nazionale del francese giuridico: analisi linguistico-contrastiva di un corpus di direttive unionali e di provvedimenti attuativi in materia di protezione dei dati personali”, Tesi di laurea magistrale, Roma: UNINT.

European Commission (2009) Translating for a Multilingual Community. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2011) English Style Guide. 7th edn. accessed 1 May 2011.

Felici, Annarita (2010) “Translating EU law: legal issues and multiple dynamics.” Perspectives: Studies in Translatology 18(2), 95–108.

Fischer, Márta (2010) “Language (policy), translation and terminology in the European Union.” Terminology in Everyday Life. eds. Marcel Thelen and Frieda Steurs. Amsterdam: Benjamins, 21–33.

Foley, Richard (2001) “Going out of style? Shall in EU legal English.” UCREL Technical Papers 13, 185–195.

Foley, Richard (2002) “Legislative Language in the EU: the Crucible.” International Journal for the Semiotics of Law 15, 361–374.

Gémar, Jean-Claude (2013) “Translating vs Co-Drafting Law in Multilingual Countries: Beyond the Canadian Odyssey.” Legal Translation in Context. Professional Issues and Prospects. eds. Anabel Borja Albi and Fernando Prieto Ramos. Oxford: Peter Land, 155–179.

General Secretariat of the Council of the EU (2010) Manual of Precedents for Acts Established Within the Council of the European Union. accessed 1 May 2011.

Gibová, Klaudia (2009) “EU Translation as the language of a Reunited Europe Reconsidered.” Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World: International Conference Proceedings. eds. Milan Ferenčík and Juraj Horváth. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, 145–153.

Glanert, Simone (2008) “Speaking Language to Law: The Case of Europe.” Legal Studies 28(2), 161–171.

Goffin, Roger (1994) “L’eurolecte: oui, jargon communautaire: non.” Meta: Translators’ Journal 39(4), 636–642.

Hartley, Trevor C. (1996) “Five forms of uncertainty in European Community Law.” Cambridge Law Journal 55(2), 265–288.

Heutger, Viola (2005) “Towards a Common European Legal Understanding.” London Law Review 1, 205–213.

Jacometti, Valentina (2012) “Literature Review on European Multilingualism.” European Review of Private Law 5/6, 1383–1388.

Jablonkai, Réka (2010) “English in the context of European integration: A corpus-driven analysis of lexical bundles in English EU documents.” English for Specific Purposes 29, 253–267.

Jopek-Bosiacka, Anna (2006) Przekład prawny i sądowy. Warsaw: PWN.

Jopek-Bosiacka, Anna (2010) Legal Communication: A Cross-Cultural Perspective. Warsaw: Warsaw University Press.

Jopek-Bosiacka, Anna (2011) “Defining law terms: A cross-cultural perspective.” Research in Language 9(1), 9–29.

Kang, Ji-Hae (2011) “Institutional translation.” Routledge Encyclopedia of Translation Studies. eds. Mona Baker and Gabriela Saldanha. New York: Routledge, 141–145.

Kapko, Mirosława (2005) “Konsekwencje błędów w tłumaczeniu aktów prawa wspólnotowego na język polski.” Prawo i Podatki Unii Europejskiej 11, 2–8.

Kermas, Susan (2010) “Translation in EU Legislative Procedure: A Receiver-Oriented Approach.” In Giannoni and Frade (eds.). 49–70.

Kjær, Anne Lise (2007) “Legal translation in the European Union: A research field in need of a new approach.” In Kredens and Goźdź-Roszkowski (eds.). 69–95.

Kłos, Patrycja, Aleksandra Matulewska & Paulina Nowak-Korcz (2007) “Translation Problems in Polish Language Versions of EU Directives Regulating Medicine and Biology Related Issues.” Język komunikacja informacja. Vol. 2. eds. Piotr Nowak and Paweł Nowakowski. Sorus: Poznań, 67–76.

Koskinen, Kaisa (2000) “Institutional Illusions. Translating in the EU Commission.” The Translator 6(1), 49–65.

Koskinen, Kaisa (2008) Translating Institutions. An Ethnographic Study of EU Translation. Manchester: St. Jerome.

Kredens, Krzysztof & Stanisław Goźdź-Roszkowski (eds.) (2007) Language and the Law: International Outlooks. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Krzyżanowski, Michał (2010) The Discursive Construction of European Identities. A Multi-Level Approach to Discourse and Identity in the Transforming European Union. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Lambert, José (2009) “The Status and Position of Legal Translation: A Chapter in the Discursive Construction of Societies.” Translation Issues in Language and Law. eds. Frances Olsen, Alexander Lorz and Dieter Stein. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 76–95.

Lindholm, Maria (2008) “A Community Text Pattern in the European Commission Press Release? A Generic and Genetic View”. Pragmatics, 18(1), 33-58.

López Rodríguez, Ana M. (2004) “Towards a European Civil Code without a Common European Legal Culture? The Link between Law, Language and Culture.” Brooklyn Journal of International Law 29(3), 1195–1220.

Malinowski, Andrzej (2010) Teksty prawne Unii Europejskiej. Opracowanie treściowe i redakcyjne oraz zasady ich publikacji. Warszawa: LexisNexis.

Marino, Silvia, Biel, Łucja, Bajcic, Martina & Sosoni, Vilelmini (eds) (2018) Language and Law. The role of language and translation in EU Competition Law. New York: Springer Publishing.

Mason, Ian (2004[2003]) “Text parameters in translation: Transitivity and institutional cultures.” The Translation Studies Reader. ed. Lawrence Venuti. 2nd edn. New York/London: Routledge, 470–481.

Mattila, Heikki E.S. (2006) Comparative Legal Linguistics. Aldershot: Ashgate.

McAuliffe, Karen (2011) “Hybrid Texts and Uniform Law? The Multilingual Case Law of the Court of Justice of the European Union.” International Journal for the Semiotics of Law 24, 97–115.

Meunier, Vincent (2013) “Ensuring quality and homogeneity of EU law in all language versions: methods and tools (including Drafting Style Guides).” Paper read at Erster Rechtslinguistischer Workshop Drafting and Translation in EU Law: Do they work for a common goal? in Köln 4–5 April 2013.

Mori, Laura (2011) “Linguistic variation in legal Maltese: EU directives compared to national implementation laws”. Variation and Change: The Dynamics of Maltese in Space, Time and Society. eds. Sandro Caruana, Ray Fabri and Thomas Stolz. Berlin: Akademie-Verlag, 109–127.

Morris, Marshall, (ed.) (1995) Translation and the Law. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Niewiadomski, Adam (2009) “Europeizacja języka polskiego prawa na przykładzie regulacji prawnorolnych.” Prawo i język. eds. Anna Mróz, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec. Warsaw: Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW Lingua Iuris, 79–83.

Nowakowski, Tomasz (2004) “Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w ocenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.” Przegląd Legislacyjny 2004.6.17. [online] Lex Omega.

Nystedt, Jane (1999) L’ Italiano nei Documenti della CEE. Il Progetto de Stoccolma: Presentazione e Sommario di Ducumenti Stilolinguistici, Statistici e Quantitativi. Università di Stoccolma, Dipartimento di Francese e Italiano. Cahier de la Recherche no. 10.

Obenaus, Gerhard (1995) “The Legal Translator as Information Broker”. In M. Morris (ed.) Translation and the Law. American Translators Association Scholarly Monograph Series Volume VIII. Amsterdam: John Benjamins.

PARLEMENT EUROPÉEN, COMMISSION ET CONSEIL (2013) “Guide pratique commun à l’intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs au sein des institutions communautaires” Bruxelles, http://eur-lex.europa.eu/content/pdf/techleg/guide-pratique-commun-2013-fr.pdf

Pawłowski, Adam (2005) “Język polski w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia.” Poradnik Językowy 10, 3–27.

Piehl, Aino (2006) “The influence of EU legislation on Finnish Legal Discourse.” In Gotti and Giannoni (eds.). 183–194.

Piehl, Aino (2013) “Fine tuning style and precision: Adapting directive citations to Finnish statutes.” Research models and methods in legal translation, a special issue of Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies. eds. Łucja Biel and Jan Engberg 12, 161–182.

Pommer, Sieglinde E. (2012) “Interpreting Multilingual EU Law: What Role for Legal Translation?” European Review of Private Law 5/6, 1241–1254.

Pontrandolfo, Gianluca (2011) “Phraseology in Criminal Judgments: A Corpus Study of Original vs. Translated Italian.” Sendebar. Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada 22, 209–234.

Pozzo, Barbara (2012a) “English as a Legal Lingua Franca in the EU Multilingual Context.” The Role of Legal Translation in Legal Harmonization. ed. Cornelis J. W. Baaij. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 183–202.

Pozzo, Barbara (2012b) “Multilingualism and the Harmonization of European Private Law: Problems and Perspectives.” European Review of Private Law 5/6, 1185–1198.

Pym, Anthony (2000) “The European Union and its Future Languages. Questions for Language Policies and Translation Theories.” Across Languages and Cultures 1(1), 1–17.

Pym, Anthony (2004) “On the Pragmatics of Translating Multilingual Texts”. JoSTrans - The Journal of Specialised Translation, 01, 14-28.

Robertson, Colin (2010a) “LSP and EU Legal Language.” Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. eds. Carmen Heine and Jan Engberg accessed 24 Jan. 2014.

Robertson, Colin (2010b) “EU law and semiotics.” International Journal for the Semiotics of Law 23, 145–164.

Robertson, Colin (2012) “EU Legal English: Common Law, Civil Law, or a New Genre.” European Review of Private Law 5/6, 1215–1240.

Rzewuska, Maria (2001) “Tłumaczenie acquis communautaire.” Biuletyn Analiz UKIE, 68–74. accessed 20 Jan. 2012.

Salmi-Tolonen, Tarja (1994) “The linguistic manifestations of primary and secondary functions of law in the national and supranational contexts.” International Journal for the Semiotics of Law 7(19), 13–39.

Salmi-Tolonen, Tarja (2004) “Legal linguistic knowledge and creating and interpreting law in multilingual environments.” Brooklyn Journal of International Law 29(3), 1167–1191.

Sandrini, Peter (2009) “The parameters of multilingual legal communication in a globalized world.” Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 1, 34–48.

Šarčević, Susan (1997) New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Šarčević, Susan (2001) “Preserving Multilingualism in an Enlarged European Union.” Terminologie et Traduction 2, 34–50.

Šarčević, Susan (2007) “Making multilingualism work in the Enlarged European Union.” In Kredens and Goźdź-Roszkowski (eds.). 35–56.

Šarčević, Susan (2010) “Creating a Pan-European Legal Language.” Legal Discourse across Languages and Cultures. eds. Maurizio Gotti and Christopher Williams. Frankfurt am Main: Peter Lang, 23–50.

Šarčević, Susan (2013) “Multilingual Lawmaking and Legal (Un)Certainty in the European Union.” International Journal of Law, Language & Discourse 3(1), 1–29.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES AFFAIRES EUROPÉENNES, Le SGAE : attributions et organisation,  http://www.sgae.gouv.fr

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES AFFAIRES EUROPÉENNES, Guide de bonnes pratiques concernant la transposition des directives européennes, 2011.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT ET CONSEIL D’ÉTAT, Guide de légistique, http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique

Sedelmeier, Ulrich (2013[2012]) “Europeanization.” The Oxford Handbook of the European Union. eds. Erik Jones, Anand Menon and Stephen Weatherill. Oxford Handbook Online. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199546282.001.0001.

Seymour, Edward (2002) “Euro-English: the New Pidgin?” Terminologie et Traduction 3, 22–32.

Sosoni, Vilelmini (2002) “Lexical Cohesion: The Case of European Union Texts in English and Greek”. In M. Cazzoli-Goeta, S. Pourcel, S. & L. Van Espen (eds.) (2002) Conference Proceedings of the Fifth Durham Postgraduate Conference in Theoretical and Applied Linguistics. Durham: University of Durham.

Sosoni, Vilelmini (2003) Aspects of Lexical Cohesion in EU Texts: A Critical Study of Greek Translations and English Hybrid Texts. Unpublished Doctoral thesis, Surrey: University of Surrey. < http://epubs.surrey.ac.uk/1044/> accessed 17 January 2015, accessed 12 June 2018.

Sosoni, Vilelmini (2011) “Training translators to work for the EU institutions: luxury or necessity?” The Journal of Specialised Translation 16, 77–108.

Sosoni, Vielmini (2012) “A Hybrid Translation Theory for EU Texts”. Vertimo Studijos, 5.

Sosoni, Vilelmini (2012) “Risk Communication in the EU: An Impossible Task?”. In S. Kvam, P. Langemeyer, K. Solfjeld, A. Parianou and K. Knutsen (eds.) Narratives of Risk: Text Studies, 119-141. Münster: Waxmann.

Sosoni, Vilelmini (2018) “Language and Translation in EU Competition Law: Insights from English, Greek, Italian and Spanish Versions of Legislative Texts”. In S. Marino, Ł. Biel, M. Bajcic & V. Sosoni (eds) (forthcoming). Language and Law. The role of language and translation in EU Competition Law. New York: Springer Publishing.

Sosoni, Vilelmini, Kermanidis, Katia-Lida and Livas, Sotiris (2018) “Observing Eurolects: The Case of Greek”.  In L. Mori (ed.) Observing Eurolects: Dynamics of Language Variation in EU Law. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 Steinberger, Ralf, Bruno Pouliquen, Anna Widiger, Camelia Ignat, Tomaž Erjavec, Dan Tufiş and Dániel Varga (2006)

“The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages.” Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’2006). Genoa, 24–26 May 2006. accessed 28 June 2018.

Stolze, Radegundis (2001) “Translating legal texts in the EU.” Perspectives: Studies in Translatology 9(4), 301–311.

Strandvik, Ingemar, Peter Vavrik and John Beaven (2011) “The ordinary legislative procedure step by step – multilingual aspect.” Luxembourg, 28.03.2011, ppt presentation. accessed 4 May 2011.

Szczepankowska, Irena (2006) “Problemy z tłumaczeniem na język polski tekstów oficjalnych (na materiale dokumentów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).” Poradnik Językowy 7, 3–15.

Tirkkonen-Condit, Sonja (2001) “EU project proposals as hybrid texts: Observations from a Finnish research project.” Across Languages and Cultures 2(2), 261–264.

Tomaszczyk, J. (1999). Aspecs of Legal Language and Legal Translation. Łodz: Łodz University Press.

Tosi, Arturo (2002) “The Europeanization of the Italian Language by the European Union.” Multilingualism in Italy Past and Present. eds. Anna Laura Lepschy and Arturo Tosi. Oxford: Legenda, 170–194.

Tosi, Arturo (2005) “EU translation problems and the danger of linguistic devaluation.” International Journal of Applied Linguistics 15(3), 384–388.

Tosi, Arturo (ed.) (2003) Crossing Barriers and Bridging Cultures. The Challenges of Multilingual Translation for the European Union. Clevedon: Multilingual Matters.

Trebits, Anna (2009) “Conjunctive cohesion in English language EU documents ─ A corpus-based analysis and its implications.” English for Specific Purposes 28, 199–210.

Trosborg, Anna (1997) “Translating hybrid political texts.” In Trosborg (ed.). 145–158.

Trosborg, Anna (ed.) (1997) Text Typology and Translation. Amsterdam: Benjamins.

Twigg-Flesner, Christian (2012) “The (Non-)impact of Harmonizing Measures on English Legal Terminology.” European Review of Private Law 5/6, 1369–1378.

van Els, Theodorus Johannes Maria (2001) “The European Union, its Institutions and its Languages: Some Language Political Observations.” Current Issues in Language Planning 2(4), 311–360.

Volini, Marchilia (2008) “Phrasemes in EU Framework Decisions.” In Bhatia et al. (eds.). 245–257.

Zolynski, Célia, (2007) Méthode de transposition des directives communautaires. Étude à partir de l’exemple du droit d’auteur et des droits voisins, Paris: Dalloz.

Wagner Emma, Svend Bech and Jesús M. Martínez (2002) Translating for the European Union Institutions. Translation Practices Explained. Manchester: St. Jerome.

Wagner, Emma (2000) “Translation of Multilingual Instruments in the EU.” accessed 7 April 2006.

Weisflog, W. E. (1987) ‘Problems of Legal Translation’.  In Swiss Reports presented at the XIIth  International Congress of Comparative Law.  Zürich: Schulthess, 179-218.

Wodak, Ruth and Gilbert Weiss (2005) “Analyzing European Union discourse. Theories and applications.” A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis. eds. Ruth Wodak and Paul Chilton. Amsterdam: Benjamins, 121–135.

Ενημέρωση: 26-06-2022

Επιστροφή

Μαθήματα


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας