Μετάφραση και Ανάλυση Κειμένων Εργασιακών Σχέσεων και Ιστορία της Εργασίας


Διδάσκων/ουσα: Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή
Κωδικός Μαθήματος: YE-0705
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Χειμερινό
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

 

Στο πλαίσιο της βαθύτερης κατανόησης εκ μέρους των φοιτητών βασικών οικονομικών θεμάτων και λαμβανομένου υπόψη ότι η εργασία αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές παραγωγής, στο εν λόγω μάθημα θα αναλυθούν ιστορικά και σύγχρονα κείμενα που αφορούν εργασιακά ζητήματα: ιστορική εξέλιξη εργασιακών συνθηκών (Ύστερος Μεσαίωνας, Νεότεροι Χρόνοι, Σύγχρονη Εποχή), θεωρίες για την εργασία (εργασιακή θεωρία της αξίας κ.ά.), δομή, οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικών συσσωματώσεων, ιδρυτικές πράξεις, καταστατικά, δικαιοπραξίες εργασιακών σχέσεων, αμοιβές, επαγγελματική δεοντολογία και ηθική, κρατική εργασιακή πολιτική κ.ά.,  στον ελληνικό αλλά και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο (14ος-21ος αι.).

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

·         Δυνατότητα συστηματικής παρουσίασης και ανάλυσης ιστορικών εργασιακών θεμάτων του ευρωπαϊκού χώρου, στο πλαίσιο επίτευξης της γνώσης, της εξοικείωσης, της κατανόησης και της εμπέδωσης αυτών εκ μέρους των φοιτητών. 

·         Ικανότητα χρησιμοποίησης εργασιακών εννοιών σε διαφορετικά συγκείμενα.

·         Ανάπτυξη ικανότητας σχολιασμού ιστορικών εργασιακών κειμένων.

·         Ανάπτυξη ικανότητας διατύπωσης αξιολογικών κρίσεων επί εργασιακών θεμάτων.

·         Επάρκεια στη χρήση και την αξιοποίηση γνώσεων που αφορούν την ιστορία της εργασίας, αλλά και τις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις, κατά την επιτέλεση του μεταφραστικού έργου. 

Περιεχόμενο (Syllabus):

 

 • Εργασία και επαγγέλματα κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα
 • Δομή και λειτουργία συντεχνιών
 • Θεωρίες για την Εργασία
 • Εργασία και επαγγέλματα κατά τους Νεότερους Χρόνους
 • Βιομηχανική Επανάσταση
 • Δομή, οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικών συσσωματώσεων
 • Επαγγελματικά καταστατικά
 • Αστικά επαγγέλματα
 • Αγροτικά επαγγέλματα
 • Μαθητεία στα επαγγέλματα
 • Ιδρυτικές πράξεις εταιρειών
 • Δικαιοπραξίες εργασιακών σχέσεων
 • Εργασιακές συνθήκες
 • Αμοιβές
 • Επαγγελματική δεοντολογία
 • Κρατική εργασιακή πολιτική.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., «Δομή και λειτουργία των συντεχνιών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα του 17ου αιώνα» Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Κύθηρα, 21-25 Μαΐου 2006), τ. ΙΙΑ/Κοινωνία, Κύθηρα 2009, σσ. 194-213.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., «Δικαιοπραξίες εμπορικών εταιρειών (συντροφιών) στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Dictio 5 (2012) 11-63.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., «Δικαιοπραξίες εργασιακών σχέσεων στην Κέρκυρα (17ος αι.)», σσ. 1-16. 3o Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, με θέμα: Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα-αρχές 21ου αι.), 24-27 Μαΐου 2017.https://conferences.hdoisto.gr/2017/gr/papers/

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., «Εργασιακές και εμπορικές δραστηριότητες Κρητών στην Κέρκυρα το 17ο αιώνα» Πεπραγμένα ΙΑ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011), τ. Β1, Τμήμα Βυζαντινών και Μέσων Χρόνων (Ιστορία), Ρέθυμνο 2018, σσ. 251-276. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/d/5/metadata-1525688525-459146-20835.tkl

Κολιόπουλος Ι., Ιστορία της Ευρώπης. Οι νέοι χρόνοι (14ος-18ος αι.), Αθήνα 2010.

Τσιρπανλής Ζ., Η μεσαιωνική Δύση, 5ος-15ος αι., Θεσσαλονίκη 2004.

 

Benevolo L., Η πόλη στην Ευρώπη, μτφ. Παπασταύρου Α., Αθήνα 2019.

Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι, Αθήνα 2006.

Cipolla C., Η Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Κοινωνία και οικονομία 1000-1700 μ.Χ., μτφ. Σταμούλης Π., Αθήνα 1988.

Davies N., Ιστορία της Ευρώπης, μτφ. Πεντάζου Ι., Μαρκέτου Π., Αθήνα 2010.

Durand Y.-Berenger J., Γενική ιστορία της Ευρώπης. Η Ευρώπη από το 1660 μέχρι το 1789, μτφ. Τριανταφύλλου Α., Αθήνα 1990.

Ferguson N., Πολιτισμός, μτφ. Ρούσσος Ν., Αθήνα 2012.

Kamen H., Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, μτφ. Καλογιάννη Ε., Αθήνα 2002.

Karlafti-Mouratidi F., «Il lavoro a Corfù sotto il dominio veneziano nel diciassettesimo secolo tramite i documenti notarili», Studi Veneziani LXI (2010) 409-428.

Karlafti-Mouratidi F., Les formes de travail à Corfou pendant la domination vénitienne (Οι μορφές εργασίας στην Κέρκυρα επί βενετοκρατίας), Θεσσαλονίκη 2017 (Διδακτορική Διατριβή).

Lane F., Βενετία, η θαλασσοκράτειρα, μτφ. Κουρεμένος Κ., Αθήνα 2007.

Le Goff J., Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, μτφ. Μπενβενίστε Ρ., Αθήνα 1993.

Le Goff J., Το φαντασιακό στο Μεσαίωνα, μτφ. Γκοτσίνας Ν., Αθήνα 2008.

Miller S., Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, μτφ. Παπαδάκη Σ., Αθήνα 2018.

Milza P., Ιστορία της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή συμφωνία και η Ευρώπη των Εθνών 1815-1919, μτφ. Δημητρακόπουλος Α., Αθήνα 1997.

Montanari M., Πείνα και αφθονία στην Ευρώπη, μτφ. Παπασταύρου Α., Αθήνα 1997.

Wickham Ch., Η μεσαιωνική Ευρώπη, μτφ. Γεμελιάρης Χ., Αθήνα 2018.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

 

Πρόσωπο με πρόσωπο/ Το μάθημα έχει τη μορφή διάλεξης, στην οποία εντάσσεται και ο διάλογος με τους φοιτητές για επίλυση αποριών και διατύπωση σχολίων. Χρησιμοποίηση οπτικοακουστικού υλικού.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

 

Γραπτές εξετάσεις. Προαιρετική εργασία: ανάλυση και εμβάθυνση όρων, εννοιών, θεματικών πεδίων, γεγονότων. Επίσης, ανατίθενται εργασίες επί θεμάτων από την ύλη του μαθήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρουσίαση (ppt) της εργασίας στην τάξη είναι υποχρεωτική.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας