Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά ‒ Ελληνικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Κοζομπόλης Σταύρος
Κωδικός Μαθήματος: ET-5216
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ1505-1Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στις ιδιαιτερότητες της μετάφρασης των οικονομικών κειμένων. Τα κείμενα επιλέγονται από τους τομείς της μακροοικονομίας, της διεθνούς τραπεζικής, αναλύσεις ειδικών κι εμπειρογνωμόνων διαφόρων Σχολών οικονομικής σκέψης. Εξετάζονται: α) οι τρόποι με τους οποίους θα αποδοθούν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ανάθεσης, β) η αναζήτηση και τεκμηρίωση ειδικής ορολογίας στη γλώσσα υποδοχής, γ) η μετάφραση των νεολογισμών που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο λεξικό της ελληνικής οικονομικής γλώσσας.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • κατανοούν ότι ένα κείμενο αφετηρίας μπορεί να μεταφραστεί για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς
  • κατανοούν ότι η μετάφραση οικονομικών κειμένων είναι διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην οποία, εκτός από τον μεταφραστή, συμμετέχουν διάφοροι εξωκειμενικοί παράγοντες (εμπνευστής, εντολέας, χρήστης και δέκτης του μεταφράσματος, δημιουργός του κειμένου αφετηρίας) που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της μορφής του μεταφράσματος
  • μεταφράζουν οικονομικά κείμενα υψηλού βαθμού ειδίκευσης
  • αναζητούν και να χρησιμοποιούν πηγές πληροφόρησης και τεκμηρίωσης σχετικές με το θεματικό πεδίο του κειμένου αφετηρίας
  • εφαρμόζουν τις μεθόδους τεκμηρίωσης της οικονομικής ορολογίας μέσα από τη χρήση πάσης φύσης ορολογικών διαδικτυακών πόρων
  • διαχειρίζονται τα λεξιλογικά χαρακτηριστικά των οικονομικών κειμένων (διεθνισμούς, συντομογραφίες, σύνθετες και παράγωγες λέξεις, ιδιωτισμούς)
  • διαχειρίζονται τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των οικονομικών κειμένων (εκμεταφορισμός, συνωνυμία, ομωνυμία και πολυσημία)
  • μεταφράζουν οικονομικά κείμενα για διαφορετικούς σκοπούς και αποδέκτες
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Διανομή του πρώτου κειμένου αφετηρίας. Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του. Ανάλυση των μεταφραστικών οδηγιών και του Σκοπού της μετάφρασης. Παρουσίαση των παράλληλων κειμένων, σχετικών με τη θεματική του κειμένου αφετηρίας και ανάλογης πληροφορικότητας με το κείμενο αφετηρίας στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές καλούνται α) να μελετήσουν τα παράλληλα κείμενα ώστε να αποκτήσουν ένα πρώτο απόθεμα γνώσεων σχετικών με τη θεματική του κειμένου αφετηρίας και να εξοικειωθούν με τις γλωσσοκειμενικές τους προδιαγραφές, β) να μελετήσουν το κείμενο αφετηρίας και να εντοπίσουν τα νοηματικά και ορολογικά του προβλήματα και γ) να επιχειρήσουν μια πρώτη μεταφραστική απόπειρα της ορολογίας του κειμένου αφετηρίας με τη χρήση των παρεχόμενων διαδικτυακών πόρων (βάσεις δεδομένων ορολογίας, παράλληλα κείμενα, ηλεκτρονικά οικονομικά λεξικά). Ταυτόχρονα, ζητείται από τους φοιτητές να αρχίσουν να τηρούν μεταφραστικό ημερολόγιο όπου θα καταγράφουν τα βήματα που ακολουθούν για την εκπλήρωση των εβδομαδιαίων καθηκόντων τους.

2η εβδομάδα: Συζήτηση των καθηκόντων (α) έως (γ) και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους από τους φοιτητές και τον διδάσκοντα. Παρουσίαση του μεταφραστικού ημερολογίου της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτηση αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Με βάση την εν λόγω παρουσίαση και τη συζήτηση-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οι φοιτητές καλούνται α) να επαναξιολογήσουν τις λύσεις που πρότειναν και β) να προβούν σε μια πρώτη απόπειρα μετατροπής του κειμένου αφετηρίας σε κείμενο υποδοχής εστιάζοντας στην μακροδομή του κειμένου αφετηρίας.

3η εβδομάδα: Συζήτηση των καθηκόντων (α) και (β) και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους από τους φοιτητές και τον διδάσκοντα. Εξακρίβωση της διακειμενικής συνεκτικότητας της πρώτης μετάφρασης με το κείμενο αφετηρίας και έλεγχος τυχόν νοηματικών παρανοήσεων. Παρουσίαση του μεταφραστικού ημερολογίου της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτηση αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Εφόσον επιβεβαιωθεί η λειτουργική συνάφεια του μεταφράσματος με το κείμενο αφετηρίας οι φοιτητές καλούνται να επεξεργαστούν τεκμηριωμένες λύσεις σε επίπεδο μικροδομής.

4η εβδομάδα: Παρουσίαση και αιτιολόγηση από τους φοιτητές των λύσεων σε επίπεδο μικροδομής, αξιολόγηση των μεταφραστικών στρατηγικών και των προτεινόμενων λύσεων, αναθεώρηση των λύσεων εάν και όπου κριθεί απαραίτητο. Παρουσίαση του μεταφραστικού ημερολογίου της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτηση αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Με βάση τα όσα συζητήθηκαν και εξηγήθηκαν μέχρι τώρα, οι φοιτητές καλούνται να δημιουργήσουν το τελικό κείμενο υποδοχής.

5η εβδομάδα: Αξιολόγηση του κειμένου υποδοχής με έλεγχο της ενδοκειμενικής του συνοχής, δηλαδή της συνάφειάς του προς τις προσδοκίες και τις γλωσσοκειμενικές συμβάσεις του κοινού υποδοχής της μετάφρασης. Συζήτηση και επαναξιολόγηση της διαδικασίας που οδήγησε στην παραγωγή του κειμένου υποδοχής μέσα από την συζήτηση του περιεχομένου των μεταφραστικών ημερολογίων. Παρουσίαση του μεταφραστικού ημερολογίου της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτηση αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Διανομή του δεύτερου κειμένου αφετηρίας με ανάθεση ίδια με εκείνη της1ης εβδομάδας.

6η εβδομάδα: Όπως στην 2η εβδομάδα παραπάνω.

7η εβδομάδα: Όπως στην 3η εβδομάδα παραπάνω.

8η εβδομάδα: Όπως στην 4η εβδομάδα παραπάνω.

9η εβδομάδα: Όπως στην 5η εβδομάδα παραπάνω. Διανομή του τρίτου κειμένου αφετηρίας με επανάληψη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε την 1η εβδομάδα.

10η εβδομάδα: Όπως στην 2η εβδομάδα παραπάνω.

11η εβδομάδα: Όπως στην 3η εβδομάδα παραπάνω.

12η εβδομάδα: Όπως στην 4η εβδομάδα παραπάνω.

13η εβδομάδα: Όπως στην 5η εβδομάδα παραπάνω. Συνολική αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολούθησαν οι φοιτητές/τριες στη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Κελάνδριας, Παναγιώτης (2007). Η Μετάφραση των Οικονομικών Κειμένων. Μια Λειτουργική προσέγγιση. Αθήνα: Δίαυλος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Η διδακτική μέθοδος βασίζεται στις Λειτουργικές περί τη Μετάφραση Προσεγγίσεις και, ιδίως α) στη Θεωρία του Σκοπού και β) στη Θεωρία της Μεταφραστικής Δράσης. Συνδυάζει επίσης την προσανατολισμένη στη διαδικασία μετάφραση (process-oriented translation) με την προσανατολισμένη στο προϊόν μετάφραση (product-oriented translation).

Η μαθησιακή μέθοδος συνδυάζει τη φοιτητοκεντρική διδασκαλία με στοιχεία της καθηγητοκεντρικής και βασίζεται α) στην εφαρμογή της αρχής της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης, β) στην παραδοχή ότι η γνώση ανακαλύπτεται και δεν κατασκευάζεται και γ) στην εναλλαγή του ρόλου του διδάσκοντα από συντονιστή σε καθοδηγητή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το σύνολο του διδακτικού υλικού (κείμενα εργασίας, παράλληλα κείμενα, οικονομικά λεξικά, ορολογικοί πόροι) διανέμεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Open eClass.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι με υποχρεωτική, ατομική απαλλακτική εργασία. Οι φοιτητές παραδίδουν την μετάφραση ενός οικονομικού κειμένου η θεματική του οποίου εμπίπτει σε μια από τις θεματικές με τις οποίες ασχολήθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου, η οποία αξιολογείται βάσει των κριτηρίων που ορίσθηκαν στις μεταφραστικές οδηγίες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν προσδιοριστεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συγκεκριμένα, η μετάφραση θα αξιολογείται με βάση τα οριζόμενα στις μεταφραστικές οδηγίες και την ενδοκειμενική και διακειμενική της συνοχή.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας