Erasmus+ για σπουδές

page image

Το Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές δίνει ευρωπαϊκή διάσταση στις σπουδές σας. Πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) το αξιοποιούν για τουλάχιστον 6 μήνες.

Συνεχής ενημέρωση

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται με κάθε νέα εξέλιξη σε επίπεδο Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) και ΤΞΓΜΔ.

Για να ενημερώνεστε άμεσα, επισκεφθείτε τις Ανακοινώσεις για το Πρόγραμμα Erasmus+.

Οφέλη του Erasmus+ για σπουδές

Χάρη στο Erasmus+ για σπουδές, αποκτάτε ιδιαιτέρως χρήσιμα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική πορεία και τη ζωή σας γενικότερα.

Οφέλη για εσάς

Το Erasmus+ για σπουδές σάς προσφέρει τη δυνατότητα να:

 • Σπουδάσετε για 1 ή 2 εξάμηνα σε πανεπιστήμια της ΕΕ.
 • Γνωρίσετε από κοντά τα αντικείμενα σπουδών σας.
 • Βελτιώσετε τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής σας.
 • Εξοικειωθείτε με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής σας.
 • Κάνετε διεθνείς επαφές.

Με αυτόν τον τρόπο, σας δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσετε:

 • Υψηλή εξειδίκευση
 • Ευρεία αντίληψη
 • Διεθνή εμπειρία.

Μάθετε περισσότερα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΤΞΓΜΔ.

Πλήρης αναγνώριση περιόδου σπουδών

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως. Επιλέγετε μαθήματα αντιστοίχων μονάδων ECTS με αυτά που θα είχατε στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΞΓΜΔ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Μάθετε περισσότερα για την αντιστοίχιση βαθμών μεταξύ Ιδρυμάτων υποδοχής και ΤΞΓΜΔ.

Οφείλετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής σας και να συμμετάσχετε στις εξετάσεις.

Επιτυχής εξέταση

Σε όσα μαθήματα επιτύχετε, σας αναγνωρίζονται και αντικαθιστούν αντίστοιχα μαθήματα του ΤΞΓΜΔ, εφόσον υπάρχουν.

Ανεπιτυχής εξέταση

Αν εξεταστείτε σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 ECTS και δεν επιτύχετε σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 24 ECTS από αυτά, θα πρέπει να επιστρέψετε μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησής σας.

Διαβάστε τον συμπληρωματικό Κανονισμό του ΤΞΓΜΔ (04/10/2018).

Χώρες και συμβαλλόμενα Ιδρύματα υποδοχής

Κάθε χρόνο, το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (ΤΔΔΣ) του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) καταρτίζει κατάλογο με τα συμβαλλόμενα Ιδρύματα υποδοχής. Ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε επίπεδο γλωσσομάθειας και διαθεσιμότητα θέσεων ανά Ίδρυμα υποδοχής.

Χώρες εντός ΕΕ

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης σε αυτές.

Μάθετε περισσότερα για τον υπολογισμό του ύψους της επιχορήγησης.

Χώρες εκτός ΕΕ

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ:

 • Ισλανδία
 • Νορβηγία
 • Λιχτενστάιν
 • Τουρκία
 • Βόρεια Μακεδονία

Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης σε αυτές.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η Σύγκλητος του ΙΠ με απόφασή της έχει αναστείλει την κινητικότητα από και προς τη χώρα αυτή.

Μάθετε περισσότερα για τον υπολογισμό του ύψους της επιχορήγησης.

Μάθετε ποια είναι τα συμβαλλόμενα με το ΤΞΓΜΔ Ιδρύματα του εξωτερικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Erasmus+ για σπουδές ανεξάρτητα από το επίπεδο των σπουδών σας, με κοινή προϋπόθεση να είστε εγγεγραμμένοι στο ΤΞΓΜΔ.

Προπτυχιακό επίπεδο

Προϋποθέσεις

Για να συμμετάσχετε στο Erasmus+ σε προπτυχιακό επίπεδο, θα πρέπει να:

 1. Έχετε την υπηκοότητα χώρας που συμμετέχει στο Erasmus+. Δείτε ποιες χώρες συμμετέχουν στο Erasmus+.
 2. Βρίσκεστε τουλάχιστον στο β’ έτος σπουδών.
 3. Έχετε εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα του α’ έτους που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 40 ECTS.
 4. Έχετε τουλάχιστον 6,5 μέσο όρο στα μαθήματά σας την ημέρα που καταθέτετε την Αίτηση.
 5. Έχετε τουλάχιστον επίπεδο Β1 στις γλώσσες που απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις ανά Ίδρυμα υποδοχής.
 6. Έχετε ένδειξη υψηλών κινήτρων για τη συμμετοχή σας στο Erasmus+.

Μοριοδότηση

Μετά την κατάθεση και αξιολόγηση της αίτησής σας, κατατάσσεστε σε πίνακα με αύξοντα αριθμό μορίων που συγκεντρώσατε.

Τα μόρια υπολογίζονται ως εξής:

 • Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος επί 36.
 • Το σύνολο ΕCTS των επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενο επί 1.
 • Το επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης ως εξής επί 1 (επί 2 αν είναι στην ομιλούμενη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής):
  • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
  • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
  • Επίπεδο C1: 20 μόρια
  • Επίπεδο C2: 25 μόρια
 • Λόγοι συμμετοχής σας στο πρόγραμμα (motivation) και αιτιολόγηση: 10 μόρια.

Εξετάζονται αιτήσεις όσων συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα, κατά προτεραιότητα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

Για να συμμετάσχετε στο Erasmus+ σε μεταπτυχιακό επίπεδο, θα πρέπει, ανάλογα με τη σχετική βεβαίωση που θα χορηγηθεί από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, να επιλέξετε αντίστοιχο φόρτο εργασίας με τουλάχιστον 1 από τα εξής:

 • Σε μονάδες ECTS με μέρος ή ολόκληρη την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
 • Μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθείτε.

Στη Βεβαίωση, ο Διευθυντής του ΠΜΣ πρέπει να αναφέρει ότι:

 1. Εγκρίνεται η μετάβασή σας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
 2. Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS) και θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών σας.

Στην αξιολόγηση της αίτησής σας λαμβάνεται υπόψη το εξάμηνο φοίτησης (προηγούνται όσοι βρίσκεστε σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών) και η ακαδημαϊκή επίδοσή σας.

Διδακτορικό επίπεδο

Έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στο εξωτερικό προκειμένου να πραγματοποιήσετε μέρος της ερευνητικής εργασίας σας.

Για να συμμετάσχετε στο Erasmus+ σε διδακτορικό επίπεδο, θα πρέπει ο επιβλέπων Καθηγητής ή Καθηγήτρια να υποβάλει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρει:

 1. Το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής
 2. Την έγκριση της Επιτροπής εποπτείας για μετάβασή σας στο εξωτερικό.
 3. Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής σας εργασίας χωρίς ECTS για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής σας και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών σας.

Στην αξιολόγηση της αίτησής σας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων σας που έχει υποβληθεί από την Επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής σας.

Υπολογισμός ύψους επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνετε θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας, δεν καλύπτει το συνολικό κόστος των εξόδων μετακίνησης και εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής.

Οι χώρες υποδοχής ανάλογα με το κόστος διαβίωσης

Ομάδα 1 (υψηλό κόστος διαβίωσης):

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

~520€

Ομάδα 2 (μεσαίο κόστος διαβίωσης):

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

~470€

Ομάδα 3 (χαμηλό κόστος διαβίωσης):

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

~420€

Σημαντικό

Δεν καταβάλλετε δίδακτρα στο Ίδρυμα υποδοχής. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν επιβαρύνσεις ανάλογα με το Ίδρυμα ή και τη χώρα υποδοχής που αφορούν σε δαπάνες για χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος, επιπλέον ασφάλισης, συνδρομής σε φοιτητικούς συλλόγους κ.ά.

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Αν προέρχεστε από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δικαιούστε προσαύξηση 100€ τον μήνα στη μηνιαία επιχορήγηση.

Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε τις Γενικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΔΔΣ για το Erasmus+ για την περίοδο που σας ενδιαφέρει.

Πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus

Εφόσον έχετε επιλεγεί, δείτε ποια είναι τα απαραίτητα βήματα πριν ξεκινήσει η περίοδος κινητικότητάς σας στο Πρόγραμμα Erasmus+.

Οριστική αίτηση

Η οριστική αίτηση ανακοινώνεται από το Γραφείο Erasmus. Για να ενημερώνεστε άμεσα, επισκεφτείτε τις Ανακοινώσεις για το Erasmus+.

Καταθέτετε την οριστική αίτησή σας μέσω e-mail μέχρι την προθεσμία που έχει ανακοινωθεί από το Γραφείο Erasmus του ΤΔΔΣ.

Στη συνέχεια, το Γραφείο Erasmus αποστέλλει μέσω e-mail τα στοιχεία υποψηφιοτήτων σας στα Ιδρύματα υποδοχής, το οποίο σας κοινοποιείται.

Συμπλήρωση και υπογραφή του Online Learning Agreement (OLA) Before the mobility

Αφού υποβάλλετε την οριστική αίτησή σας, το σύστημα σάς στέλνει στον ακαδημαϊκό λογαριασμό σας μοναδικό σύνδεσμο (link) ώστε να συμπληρώσετε στο OLA τα:

 • Μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα υποδοχής (Table A).
 • Αντίστοιχα μαθήματα που επιθυμείτε να αναγνωριστούν στο ΤΞΓΜΔ (Table B).
 • Στοιχεία του ακαδημαϊκού υπευθύνου του Ιδρύματος υποδοχής.
 • Στοιχεία του υπευθύνου του Γραφείου Erasmus του Ιδρύματος υποδοχής.

Μόλις υπογράψετε το OLA:

 • Το Σύστημα το προωθεί αυτόματα στον τμηματικό υπεύθυνο του ΙΠ για έλεγχο και υπογραφή.
 • Στη συνέχεια, το σύστημα το προωθεί αυτόματα στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του ιδρύματος υποδοχής για υπογραφή.
 • Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνο του Ιδρύματος υποδοχής ελέγχει και υπογράφει ηλεκτρονικά το OLA. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία.
Σημαντικά:
 • Οι 2 ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι μπορούν μόνο να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το OLA, δεν μπορούν να το αλλάξουν.
 • Συνιστούμε να προηγείται αλληλογραφία με e-mail με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του ΙΠ για το περιεχόμενο των Table Α και Β.
 • Το OLA μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από εσάς μέσω του Συστήματος και κάθε τροποποίηση δημιουργεί νέο κύκλο υπογραφών.

Εγγραφή στο Ίδρυμα υποδοχής

Αφού σας δεχτεί το Ίδρυμα υποδοχής, θα λάβετε από αυτό οδηγίες για την εγγραφή σας.

Συνιστούμε να:

 • Δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες για την εγγραφή και για όποιες σχετικά με τις σπουδές σας διαδικασίες.
 • Κρατάτε ψηφιακά αντίγραφα της αλληλογραφίας και των εγγράφων σας.

Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας στο Ίδρυμα υποδοχής σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε, θα σας αποσταλεί το Έγγραφο αποδοχής (Letter of acceptance / admission).

Σημαντικό

Ενδέχεται να σας ζητηθεί Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας:

 • Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο Ίδρυμα υποδοχής.
 • Κατά την άφιξή σας στο Ίδρυμα υποδοχής.

Υπογραφή σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+

Σας αποστέλλεται από το Γραφείο Erasmus του ΤΔΔΣ το έντυπο της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+ από το ΙΚΥ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ακολουθείτε τις αναγραφόμενες οδηγίες συμπλήρωσης και το αποστέλλετε πίσω στο Γραφείο Erasmus.

Διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση (OLS test)

Υποχρεούστε να πραγματοποιήσετε διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας πριν και μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας.

Αυτό ισχύει αν η κύρια γλώσσα διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής είναι τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα διατίθεται στο διαδικτυακό εργαλείο.

Σημαντικά
 • Αν έχετε ως μητρική γλώσσα μία από τις γλώσσες που διατίθενται στο διαδικτυακό εργαλείο, εξαιρείστε από το OLS.
 • Αν επιτύχετε αποτέλεσμα C2 στο OLS πριν την περίοδο Erasmus, δεν θα χρειαστεί να πάρετε μέρος στο δεύτερο OLS (μετά το τέλος της περιόδου Erasmus) και δεν θα αποτελέσει προαπαιτούμενο για την καταβολή της τελικής δόσης (20%) της επιχορήγησής σας.

Δωρεάν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα (προαιρετικό)

Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν γλωσσικό μάθημα για το διάστημα της κινητικότητάς σας, θα λάβετε άδεια χρήσης (license) του διαδικτυακού γλωσσικού μαθήματος που έχετε ζητήσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του OLS για το Erasmus+.

Πληρωμή πρώτης δόσης της επιχορήγησης

Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα και περίπου 1 μήνα προτού αναχωρήσετε, ξεκινά η πληρωμή της πρώτης δόσης της επιχορήγησής σας που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού ύψους της.

Για να μάθετε περισσότερα για την Αίτηση και για τις ενέργειες πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για το Erasmus+ του ΤΔΔΣ.

Για να ενημερώνεστε συνεχώς, επισκεφτείτε τις Ανακοινώσεις για το Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Erasmus

Δείτε ποια είναι τα απαραίτητα βήματα μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα υποδοχής και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητάς σας.

Έκδοση και αποστολή του Πιστοποιητικού άφιξης (Certificate of arrival) και Βεβαίωσης εγγραφής

Αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα υποδοχής, πρέπει να ζητήσετε από το Γραφείο Erasmus του (συνήθως «International Office») να εκδώσει, υπογράψει και σφραγίσει τα εξής:

 • Πιστοποιητικό άφιξης (Certificate of arrival).
 • Βεβαίωση εγγραφής σας.

Πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά τα δύο αυτά έγγραφα στο Γραφείο Erasmus.

Σημαντικά:
 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό άφιξης και στη Σύμβαση επιχορήγησης του ΙΚΥ. Επιτρέπεται απόκλιση μέχρι και 5 ημέρες από τις ημερομηνίες που δηλώσατε στη Σύμβαση επιχορήγησης του ΙΚΥ.
 • Την ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε λίγες μέρες πριν αναχωρήσετε από το Ίδρυμα υποδοχής. Μάθετε περισσότερα για το Certificate of departure.

Συμπλήρωση και υπογραφή του Online Learning Agreement (OLA) During the mobility

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο OLA που συμπληρώσατε πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητάς σας αν ισχύει τουλάχιστον 1 από τα εξής:

 • Λόγοι ανωτέρας βίας
 • Ξαφνική αποχώρηση διδάσκοντα
 • Αλλαγή εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος
 • Σύγκρουση ώρας διεξαγωγής μαθημάτων

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο OLA το αργότερο μέσα σε 5 εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τους πίνακες Α2 και Β2 με τις αλλαγές, σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου και υπογράφονται εκ νέου από τα τρία μέρη. Μάθετε περισσότερα για την υπογραφή του OLA.

Σημαντικό

Έχετε υποχρέωση να εξεταστείτε σε όλα τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στο OLA (και σε αυτό των αλλαγών).

Αίτημα παράτασης της υποτροφίας (προαιρετικό)

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για παράταση της υποτροφίας σας, το αίτημα θα πρέπει να:

 • Γίνει, το αργότερο, 1 μήνα πριν τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου. Δεν προβλέπεται παράταση του εαρινού εξαμήνου.
 • Να συνοδεύεται από την εγκριτική βεβαίωση αποδοχής του ιδρύματος υποδοχής.
 • Αποσταλεί, αρχικά, στον Συντονιστή και τη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ, προκειμένου να εγκριθεί από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ.
 • Αποσταλεί, στη συνέχεια, στο Γραφείο Erasmus ΙΠ.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από το Πρόγραμμα, μπορείτε να παραμείνετε με δικά σας έξοδα (zero grant). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παραμένουν ως έχουν.

Μετά τη λήξη της περιόδου Erasmus

Πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω έγγραφα εντός 1 μήνα από την επιστροφή σας από το εξωτερικό, ώστε να μην επιστρέψετε μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησής σας.

Αναλυτική βαθμολογία από το Ίδρυμα υποδοχής (Transcript of Records)

Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο

Μετά τη λήξη της περιόδου Erasmus σας και εντός 5 εβδομάδων από το τέλος της εξεταστικής σας:

 • Το Ίδρυμα υποδοχής εκδίδει την Αναλυτική βαθμολογία σας (Transcript of Records) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
 • Την αποστέλλετε στο Γραφείο Erasmus ΙΠ.

Η Αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να αναγράφει όλα τα αποτελέσματα, ακόμα και των μαθημάτων στα οποία αποτύχατε.

Αν απουσιάσετε από την εξεταστική, θα κληθείτε να επιστρέψετε μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησής σας σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Εrasmus του ΙΠ.

Αν έχετε εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο, τα μαθήματα αυτά θα αναγραφούν στο Παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement), που θα παραλάβετε μαζί με το πτυχίο σας.

Μάθετε τι είναι το Παράρτημα διπλώματος.

Διδακτορικό επίπεδο

Σε διδακτορικό επίπεδο, δεν παραλαμβάνετε Αναλυτική βαθμολογία (Transcript of Records), αλλά:

 • Παραλαμβάνετε Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματός σας από τον επιβλέποντα Καθηγητή ή Καθηγήτριά σας στο Ίδρυμα υποδοχής.
 • Επισυνάπτετε Έκθεση πεπραγμένων.

Έκδοση και αποστολή του Πιστοποιητικού αναχώρησης (Certificate of departure)

Αμέσως μετά την αναχώρησή σας στο Ίδρυμα υποδοχής, πρέπει να ζητήσετε από το Γραφείο Erasmus του (συνήθως «International Office») να εκδώσει, υπογράψει και σφραγίσει το Πιστοποιητικό αναχώρησης (Certificate of departure).

Πρέπει να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Γραφείο Erasmus.

Σημαντικά
 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό αναχώρησης και στη Σύμβαση επιχορήγησης του ΙΚΥ. Επιτρέπεται απόκλιση μέχρι και 5 ημέρες συνολικά από τις ημερομηνίες που δηλώσατε στη Σύμβαση επιχορήγησης του ΙΚΥ.
 • Την ίδια διαδικασία ακολουθήσατε λίγες μέρες μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα υποδοχής. Μάθετε περισσότερα για το Certificate of arrival.

Συμπλήρωση και υπογραφή Τελικής έκθεσης

Αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου κινητικότητας, η Τελική έκθεση:

 • Σας αποστέλλεται αυτόματα εντός 2-3 ημερών. Αν δεν λάβετε το e-mail, πρέπει να ενημερώσετε το ΤΔΔΣ μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
 • Συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά, ώστε να λάβετε το επιπλέον 20% της επιχορήγησής σας.

Υποβολή της δεύτερης διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης (OLS test)

Πρέπει να ολοκληρώσετε το δεύτερο OLS test, ώστε να λάβετε τη δεύτερη δόση (20%) της επιχορήγησής σας.

Αν πετύχατε επίπεδο C2 στο πρώτο OLS test (πριν την αναχώρηση), δεν χρειάζεται να εξεταστείτε στο δεύτερο.

Επικοινωνία

Για το ΤΞΓΜΔ

Συντονιστής:

Καθηγητής Στέφανος Βλαχόπουλος.

Υπεύθυνος για γερμανόφωνα πανεπιστήμια:

Επίκουρος Καθηγητής Olaf Immanuel Seel.

Υπεύθυνη για γαλλόφωνα πανεπιστήμια:

Μέλος ΕΔΙΠ Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη.

Διοικητική υποστήριξη: 

Αγγελική Σκιαδοπούλου (dflti-erasmus@ionio.gr).

Για το ΙΠ

Κωδικός Erasmus ΙΠ: G ATHINE 42

Συντονιστής:

Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καρράς.

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Erasmus

Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

Προϊσταμένη Τμήματος: κα Ντενίζ Καρβούνη

Ιστότοπος: Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

E-mail: erasmus@ionio.gr

Τηλ.: 26610 87608

Δείτε τα συμβαλλόμενα με το ΤΞΓΜΔ Ιδρύματα του εξωτερικού

<< <
Μάιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 06-05-2021
Προσεχώς
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2020-21
Έναρξη: 10-05-2021 |Λήξη: 23-05-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Εγχειρίδιο Οδηγιών
Mέγεθος: 750.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 91.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF