Erasmus+ για σπουδές

page image

Το Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές δίνει ευρωπαϊκή διάσταση στις σπουδές σας. Πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) το αξιοποιούν για τουλάχιστον 6 μήνες.

Συνεχής ενημέρωση

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται με κάθε νέα εξέλιξη σε επίπεδο Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) και ΤΞΓΜΔ.

Για να ενημερώνεστε άμεσα, επισκεφθείτε τις Ανακοινώσεις για το Πρόγραμμα Erasmus+.

Οφέλη του Erasmus+ για σπουδές

Χάρη στο Erasmus+ για σπουδές, αποκτάτε ιδιαιτέρως χρήσιμα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική πορεία και τη ζωή σας γενικότερα.

Προσωπικά οφέλη

Το Erasmus+ για σπουδές σάς προσφέρει τη δυνατότητα να:

 • Σπουδάσετε για 1 ή 2 εξάμηνα σε πανεπιστήμια της ΕΕ.
 • Γνωρίσετε από κοντά τα αντικείμενα σπουδών σας.
 • Βελτιώσετε τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής.
 • Εξοικειωθείτε με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής.
 • Κάνετε διεθνείς επαφές.

Με αυτόν τον τρόπο, σας δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσετε:

 • Υψηλή εξειδίκευση
 • Ευρεία αντίληψη
 • Διεθνή εμπειρία.

Μάθετε περισσότερα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΤΞΓΜΔ.

Πλήρης αναγνώριση περιόδου σπουδών

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως. Επιλέγετε μαθήματα αντιστοίχων μονάδων ECTS με αυτά που θα είχατε στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΞΓΜΔ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Μάθετε περισσότερα για την αντιστοίχιση βαθμών μεταξύ Ιδρυμάτων υποδοχής και ΤΞΓΜΔ.

Οφείλετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής σας και να συμμετάσχετε στις εξετάσεις.

Επιτυχής εξέταση

Σε όσα μαθήματα επιτύχετε, σας αναγνωρίζονται και αντικαθιστούν αντίστοιχα μαθήματα του ΤΞΓΜΔ, εφόσον υπάρχουν.

Ανεπιτυχής εξέταση

Αν εξεταστείτε σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 ECTS και δεν επιτύχετε σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 24 ECTS από αυτά, θα πρέπει να επιστρέψετε μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησής σας.

Σημαντικό

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΙΠ "Οι εξερχόμενοι φοιτητές Erasmus, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους στο εξωτερικό, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεων μαθημάτων. Δεν δικαιούνται, επίσης, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μαθημάτων (χειμερινή ή εαρινή εξεταστική περίοδος) του Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους. Δικαιούνται, ωστόσο, να εξεταστούν σε μαθήματα προγενέστερων εξαμήνων, εφόσον τα έχουν δηλώσει στο παρελθόν".

Χώρες και συμβαλλόμενα Ιδρύματα υποδοχής

Κάθε χρόνο, το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (ΤΔΔΣ) του ΙΠ καταρτίζει κατάλογο με τα συμβαλλόμενα Ιδρύματα υποδοχής. Ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε επίπεδο γλωσσομάθειας και διαθεσιμότητα θέσεων ανά Ίδρυμα υποδοχής.

Χώρες εντός ΕΕ

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης σε αυτές.

Μάθετε περισσότερα για τον υπολογισμό του ύψους της επιχορήγησης.

Χώρες εκτός ΕΕ

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ:

 • Ισλανδία
 • Νορβηγία
 • Λιχτενστάιν
 • Τουρκία
 • Βόρεια Μακεδονία

Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης σε αυτές.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η Σύγκλητος του ΙΠ με απόφασή της έχει αναστείλει την κινητικότητα από και προς τη χώρα αυτή.

Μάθετε περισσότερα για τον υπολογισμό του ύψους της επιχορήγησης.

Μάθετε ποια είναι τα συμβαλλόμενα με το ΤΞΓΜΔ Ιδρύματα του εξωτερικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Erasmus+ για σπουδές ανεξάρτητα από το επίπεδο των σπουδών σας, με κοινή προϋπόθεση να είστε εγγεγραμμένοι στο ΤΞΓΜΔ.

Προπτυχιακό επίπεδο

Προϋποθέσεις

Για να συμμετάσχετε στο Erasmus+ σε προπτυχιακό επίπεδο, θα πρέπει να:

 1. Έχετε την υπηκοότητα χώρας που συμμετέχει στο Erasmus+. Δείτε ποιες χώρες συμμετέχουν στο Erasmus+.
 2. Βρίσκεστε τουλάχιστον στο β’ έτος σπουδών. Η αίτηση για μετακίνηση πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους σπουδών.
 3. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών και φοιτητριών που συμμετέχουν για:
  1. Πρώτη φορά στο πρόγραμμα και αιτούνται κινητικότητα στο β΄ έτος σπουδών.
  2. Πρώτη φορά στο πρόγραμμα και αιτούνται κινητικότητα στο γ΄ έτος σπουδών.
  3. Πρώτη φορά στο πρόγραμμα και αιτούνται κινητικότητα στο δ΄ έτος σπουδών.
 4. Έχετε τουλάχιστον επίπεδο Β1 στις γλώσσες που απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις ανά Ίδρυμα υποδοχής.
 5. Έχετε ένδειξη υψηλών κινήτρων για τη συμμετοχή σας στο Erasmus+.
 6. Οι αιτήσεις για μετακίνηση σε εξάμηνο πέρα από τη κανονική διάρκεια σπουδών, εξετάζονται στο σύνολό τους, μόνον εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις και χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το εξάμηνο πραγματικής φοίτησης. Εδώ συγκαταλέγονται και οι αιτήσεις φοιτητών της ειδίκευσης διερμηνείας που είναι τελειόφοιτοι/απόφοιτοι της ειδίκευσης μετάφρασης.
 7. Ειδικές διατάξεις θα εφαρμόζονται κατά έτος.

Μοριοδότηση

Μετά την κατάθεση και αξιολόγηση της αίτησής σας, κατατάσσεστε σε πίνακα με βάση τον αριθμό μορίων που συγκεντρώσατε.

Τα μόρια υπολογίζονται ως εξής:

Α1. Κριτήρια επίδοσης

Εάν φοιτάτε στο α' έτος, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων εισαγωγής σας στο ΤΞΓΜΔ (σύνολο μορίων Πανελληνίων εξετάσεων). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά καθορίζεται από τον μέσο όρο της βαθμολογίας σας στα ειδικά μαθήματα γλωσσών στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Εάν φοιτάτε σε μεγαλύτερο έτος, λαμβάνονται υπόψη:

 • Ο μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων στο ΤΞΓΜΔ.
 • Το σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή 1.

Α2. Επίπεδο γλωσσομάθειας

Το επίπεδο γλωσσομάθειας υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα:

 • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
 • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
 • Επίπεδο C1: 20 μόρια
 • Επίπεδο C2: 25 μόρια

Δεκτά γίνονται μόνο πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ. Βεβαίωση διδάσκοντος γίνεται δεκτή μόνο στις γλώσσες Ισπανικά, Ιταλικά και Τουρκικά.

Συντελεστής ειδικού βάρους ομιλούμενης γλώσσας στο ίδρυμα υποδοχής: 2. (Εφόσον το ίδρυμα υποδοχής δέχεται δύο ή περισσότερες γλώσσες, ο συντελεστής θα εφαρμόζεται μόνο για μία από αυτές).

Α3. Κίνητρα

Ζητείστε να γράψετε τους λόγους συμμέτοχής σας στο πρόγραμμα (motivation letter) και να τους αιτιολογήσετε. Λαμβάνετε μέγιστο 10 μόρια.

Το σύνολο των μορίων για την κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα Α1+Α2+Α3.

Σημαντικό

Για τη διάρκεια της φοίτησής σας στο ίδρυμα υποδοχής, δεν κάνετε δήλωση μαθημάτων στο ΤΞΓΜΔ και δεν συμμετέχετε στις εξεταστικές χειμερινού/εαρινού εξαμήνου του ΤΞΓΜΔ. Επιτρέπεται μόνον η συμμετοχή του στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου για μαθήματα εξαμήνων που προηγούνται της περιόδου μετακίνησης ή για μαθήματα του εξαμήνου ανταλλαγής που έχουν παρακολουθηθεί πριν τη μετακίνηση.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 1. Επιλέγετε φόρτο εργασίας σε μονάδες ECTS που να αντιστοιχεί:
  1. Με μέρος ή με ολόκληρη τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σας
  2. Εναλλακτικά, με μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που παρακολουθείτε.
  Για οποιαδήποτε από τις 2 επιλογές, θα πρέπει να χορηγηθεί κατά την αρχική συμπλήρωση του Learning Agreement σχετική βεβαίωση από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Σε αυτήν, πρέπει να αναφέρεται ότι:
  1. Εγκρίνεται η μετάβασή σας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+
  2. Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS) και θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών σας.
 2. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται βάσει της κατάταξης στις εισαγωγικές εξετάσεις.
 3. Η γνώση των ξένων γλωσσών θα μοριοδοτείται όπως στην κινητικότητα των προπτυχιακών φοιτητών.

Μοριοδότηση

Α1. Κριτήρια επίδοσης

 • Σύνολο μορίων/βαθμολογίας εισαγωγικής αξιολόγησης. (Σε περίπτωση διαφορετικών μορφών αξιολόγησης πραγματοποιείται αναγωγή στο 100).

Α2. Επίπεδο γλωσσομάθειας

Υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα:

 • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
 • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
 • Επίπεδο C1: 20 μόρια
 • Επίπεδο C2: 25 μόρια

Δεκτά γίνονται μόνο πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Οι απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ έχουν Γ2 στις δύο γλώσσες εργασίες.

Το σύνολο των μορίων για την κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα Α1+Α2.

Διδακτορικό επίπεδο

 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή βεβαίωσης του επιβλέποντος Καθηγητή, στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και η έγκριση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στη βεβαίωση του επιβλέποντος πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 3. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.
 4. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων για συγκεκριμένο ίδρυμα υποδοχής θα δίδεται προτεραιότητα στον υποψήφιο που βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, δεν έχει ξεπεράσει την τριετία, και έχει καταθέσει ανελλιπώς της ετήσιες εκθέσεις του.
 5. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιείται από την επιτροπή ERASMUS του ΤΞΓΜΔ εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις βάσει των παρακάτω κριτηρίων.

Α1. Κριτήρια επίδοσης

 • Βαθμός μεταπτυχιακού (σε περίπτωση διαφορετικών μορφών αξιολόγησης πραγματοποιείται αναγωγή στο 100).

Α2. Επίπεδο γλωσσομάθειας

Υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα:

 • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
 • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
 • Επίπεδο C1: 20 μόρια
 • Επίπεδο C2: 25 μόρια

Δεκτά γίνονται μόνο πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Οι απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ έχουν Γ2 στις δύο γλώσσες εργασίες.

Το σύνολο των μορίων για την κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα Α1+Α2.

Ανά πανεπιστήμιο υποδοχής μετακινείται μόνο ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή ένας υποψήφιος διδάκτορας. Οι υποψήφιοι διδάκτορες αξιολογούνται κατά προτεραιότητα.

Υπολογισμός ύψους επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνετε θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας, δεν καλύπτει το συνολικό κόστος των εξόδων μετακίνησης και εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής.

Οι χώρες υποδοχής ανάλογα με το κόστος διαβίωσης

Ομάδα 1 (υψηλό κόστος διαβίωσης):

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

~520€

Ομάδα 2 (μεσαίο κόστος διαβίωσης):

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

~470€

Ομάδα 3 (χαμηλό κόστος διαβίωσης):

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

~420€

Σημαντικό

Δεν καταβάλλετε δίδακτρα στο Ίδρυμα υποδοχής. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν επιβαρύνσεις ανάλογα με το Ίδρυμα ή και τη χώρα υποδοχής που αφορούν σε δαπάνες για χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος, επιπλέον ασφάλισης, συνδρομής σε φοιτητικούς συλλόγους κ.ά.

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Αν προέρχεστε από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δικαιούστε προσαύξηση 100€ τον μήνα στη μηνιαία επιχορήγηση.

Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε τις Γενικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΔΔΣ για το Erasmus+ για την περίοδο που σας ενδιαφέρει.

Πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus

Εφόσον έχετε επιλεγεί, δείτε ποια είναι τα απαραίτητα βήματα πριν ξεκινήσει η περίοδος κινητικότητάς σας στο Πρόγραμμα Erasmus+.

Οριστική αίτηση

Η οριστική αίτηση ανακοινώνεται από το Γραφείο Erasmus. Για να ενημερώνεστε άμεσα, επισκεφτείτε τις Ανακοινώσεις για το Erasmus+.

Καταθέτετε την οριστική αίτησή σας μέσω e-mail μέχρι την προθεσμία που έχει ανακοινωθεί από το Γραφείο Erasmus του ΤΔΔΣ.

Στη συνέχεια, το Γραφείο Erasmus αποστέλλει μέσω e-mail τα στοιχεία υποψηφιοτήτων σας στα Ιδρύματα υποδοχής, το οποίο σας κοινοποιείται.

Συμπλήρωση και υπογραφή του Online Learning Agreement (OLA) Before the mobility

Αφού υποβάλλετε την οριστική αίτησή σας, το σύστημα σάς στέλνει στον ακαδημαϊκό λογαριασμό σας μοναδικό σύνδεσμο (link) ώστε να συμπληρώσετε στο OLA τα:

 • Μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα υποδοχής (Table A).
 • Αντίστοιχα μαθήματα που επιθυμείτε να αναγνωριστούν στο ΤΞΓΜΔ (Table B).
 • Στοιχεία του ακαδημαϊκού υπευθύνου του Ιδρύματος υποδοχής.
 • Στοιχεία του υπευθύνου του Γραφείου Erasmus του Ιδρύματος υποδοχής.

Μόλις υπογράψετε το OLA:

 • Το Σύστημα το προωθεί αυτόματα στον τμηματικό υπεύθυνο του ΙΠ για έλεγχο και υπογραφή.
 • Στη συνέχεια, το σύστημα το προωθεί αυτόματα στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του ιδρύματος υποδοχής για υπογραφή.
 • Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνο του Ιδρύματος υποδοχής ελέγχει και υπογράφει ηλεκτρονικά το OLA. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία.
Σημαντικά:
 • Οι 2 ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι μπορούν μόνο να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το OLA, δεν μπορούν να το αλλάξουν.
 • Συνιστούμε να προηγείται αλληλογραφία με e-mail με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του ΙΠ για το περιεχόμενο των Table Α και Β.
 • Το OLA μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από εσάς μέσω του Συστήματος και κάθε τροποποίηση δημιουργεί νέο κύκλο υπογραφών.

Εγγραφή στο Ίδρυμα υποδοχής

Αφού σας δεχτεί το Ίδρυμα υποδοχής, θα λάβετε από αυτό οδηγίες για την εγγραφή σας.

Συνιστούμε να:

 • Δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες για την εγγραφή και για όποιες σχετικά με τις σπουδές σας διαδικασίες.
 • Κρατάτε ψηφιακά αντίγραφα της αλληλογραφίας και των εγγράφων σας.

Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας στο Ίδρυμα υποδοχής σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε, θα σας αποσταλεί το Έγγραφο αποδοχής (Letter of acceptance / admission).

Σημαντικό

Ενδέχεται να σας ζητηθεί Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας:

 • Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο Ίδρυμα υποδοχής.
 • Κατά την άφιξή σας στο Ίδρυμα υποδοχής.

Υπογραφή σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+

Σας αποστέλλεται από το Γραφείο Erasmus του ΤΔΔΣ το έντυπο της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+ από το ΙΚΥ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ακολουθείτε τις αναγραφόμενες οδηγίες συμπλήρωσης και το αποστέλλετε πίσω στο Γραφείο Erasmus.

Διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση (OLS test)

Υποχρεούστε να πραγματοποιήσετε διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας πριν και μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας.

Αυτό ισχύει αν η κύρια γλώσσα διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής είναι τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα διατίθεται στο διαδικτυακό εργαλείο.

Σημαντικά
 • Αν έχετε ως μητρική γλώσσα μία από τις γλώσσες που διατίθενται στο διαδικτυακό εργαλείο, εξαιρείστε από το OLS.
 • Αν επιτύχετε αποτέλεσμα C2 στο OLS πριν την περίοδο Erasmus, δεν θα χρειαστεί να πάρετε μέρος στο δεύτερο OLS (μετά το τέλος της περιόδου Erasmus) και δεν θα αποτελέσει προαπαιτούμενο για την καταβολή της τελικής δόσης (20%) της επιχορήγησής σας.

Δωρεάν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα (προαιρετικό)

Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν γλωσσικό μάθημα για το διάστημα της κινητικότητάς σας, θα λάβετε άδεια χρήσης (license) του διαδικτυακού γλωσσικού μαθήματος που έχετε ζητήσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του OLS για το Erasmus+.

Πληρωμή πρώτης δόσης της επιχορήγησης

Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα και περίπου 1 μήνα προτού αναχωρήσετε, ξεκινά η πληρωμή της πρώτης δόσης της επιχορήγησής σας που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού ύψους της.

Για να μάθετε περισσότερα για την Αίτηση και για τις ενέργειες πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για το Erasmus+ του ΤΔΔΣ.

Για να ενημερώνεστε συνεχώς, επισκεφτείτε τις Ανακοινώσεις για το Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Erasmus

Δείτε ποια είναι τα απαραίτητα βήματα μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα υποδοχής και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητάς σας.

Έκδοση και αποστολή του Πιστοποιητικού άφιξης (Certificate of arrival) και Βεβαίωσης εγγραφής

Αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα υποδοχής, πρέπει να ζητήσετε από το Γραφείο Erasmus του (συνήθως «International Office») να εκδώσει, υπογράψει και σφραγίσει τα εξής:

 • Πιστοποιητικό άφιξης (Certificate of arrival).
 • Βεβαίωση εγγραφής σας.

Πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά τα δύο αυτά έγγραφα στο Γραφείο Erasmus.

Σημαντικά:
 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό άφιξης και στη Σύμβαση επιχορήγησης του ΙΚΥ. Επιτρέπεται απόκλιση μέχρι και 5 ημέρες από τις ημερομηνίες που δηλώσατε στη Σύμβαση επιχορήγησης του ΙΚΥ.
 • Την ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε λίγες μέρες πριν αναχωρήσετε από το Ίδρυμα υποδοχής. Μάθετε περισσότερα για το Certificate of departure.

Συμπλήρωση και υπογραφή του Online Learning Agreement (OLA) During the mobility

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο OLA που συμπληρώσατε πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητάς σας αν ισχύει τουλάχιστον 1 από τα εξής:

 • Λόγοι ανωτέρας βίας
 • Ξαφνική αποχώρηση διδάσκοντα
 • Αλλαγή εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος
 • Σύγκρουση ώρας διεξαγωγής μαθημάτων

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο OLA το αργότερο μέσα σε 5 εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τους πίνακες Α2 και Β2 με τις αλλαγές, σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου και υπογράφονται εκ νέου από τα τρία μέρη. Μάθετε περισσότερα για την υπογραφή του OLA.

Σημαντικό

Έχετε υποχρέωση να εξεταστείτε σε όλα τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στο OLA (και σε αυτό των αλλαγών).

Αίτημα παράτασης της υποτροφίας (προαιρετικό)

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για παράταση της υποτροφίας σας, το αίτημα θα πρέπει να:

 • Γίνει, το αργότερο, 1 μήνα πριν τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου. Δεν προβλέπεται παράταση του εαρινού εξαμήνου.
 • Να συνοδεύεται από την εγκριτική βεβαίωση αποδοχής του ιδρύματος υποδοχής.
 • Αποσταλεί, αρχικά, στον Συντονιστή και τη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ, προκειμένου να εγκριθεί από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ.
 • Αποσταλεί, στη συνέχεια, στο Γραφείο Erasmus ΙΠ.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από το Πρόγραμμα, μπορείτε να παραμείνετε με δικά σας έξοδα (zero grant). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παραμένουν ως έχουν.

Μετά τη λήξη της περιόδου Erasmus

Πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω έγγραφα εντός 1 μήνα από την επιστροφή σας από το εξωτερικό, ώστε να μην επιστρέψετε μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησής σας.

Αναλυτική βαθμολογία από το Ίδρυμα υποδοχής (Transcript of Records)

Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο

Μετά τη λήξη της περιόδου Erasmus σας και εντός 5 εβδομάδων από το τέλος της εξεταστικής σας:

 • Το Ίδρυμα υποδοχής εκδίδει την Αναλυτική βαθμολογία σας (Transcript of Records) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
 • Την αποστέλλετε στο Γραφείο Erasmus ΙΠ.

Η Αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να αναγράφει όλα τα αποτελέσματα, ακόμα και των μαθημάτων στα οποία αποτύχατε.

Αν απουσιάσετε από την εξεταστική, θα κληθείτε να επιστρέψετε μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησής σας σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Εrasmus του ΙΠ.

Αν έχετε εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο, τα μαθήματα αυτά θα αναγραφούν στο Παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement), που θα παραλάβετε μαζί με το πτυχίο σας.

Μάθετε τι είναι το Παράρτημα διπλώματος.

Διδακτορικό επίπεδο

Σε διδακτορικό επίπεδο, δεν παραλαμβάνετε Αναλυτική βαθμολογία (Transcript of Records), αλλά:

 • Παραλαμβάνετε Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματός σας από τον επιβλέποντα Καθηγητή ή Καθηγήτριά σας στο Ίδρυμα υποδοχής.
 • Επισυνάπτετε Έκθεση πεπραγμένων.

Έκδοση και αποστολή του Πιστοποιητικού αναχώρησης (Certificate of departure)

Αμέσως μετά την αναχώρησή σας στο Ίδρυμα υποδοχής, πρέπει να ζητήσετε από το Γραφείο Erasmus του (συνήθως «International Office») να εκδώσει, υπογράψει και σφραγίσει το Πιστοποιητικό αναχώρησης (Certificate of departure).

Πρέπει να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Γραφείο Erasmus.

Σημαντικά
 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό αναχώρησης και στη Σύμβαση επιχορήγησης του ΙΚΥ. Επιτρέπεται απόκλιση μέχρι και 5 ημέρες συνολικά από τις ημερομηνίες που δηλώσατε στη Σύμβαση επιχορήγησης του ΙΚΥ.
 • Την ίδια διαδικασία ακολουθήσατε λίγες μέρες μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα υποδοχής. Μάθετε περισσότερα για το Certificate of arrival.

Συμπλήρωση και υπογραφή Τελικής έκθεσης

Αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου κινητικότητας, η Τελική έκθεση:

 • Σας αποστέλλεται αυτόματα εντός 2-3 ημερών. Αν δεν λάβετε το e-mail, πρέπει να ενημερώσετε το ΤΔΔΣ μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
 • Συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά, ώστε να λάβετε το επιπλέον 20% της επιχορήγησής σας.

Υποβολή της δεύτερης διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης (OLS test)

Πρέπει να ολοκληρώσετε το δεύτερο OLS test, ώστε να λάβετε τη δεύτερη δόση (20%) της επιχορήγησής σας.

Αν πετύχατε επίπεδο C2 στο πρώτο OLS test (πριν την αναχώρηση), δεν χρειάζεται να εξεταστείτε στο δεύτερο.

Σημαντικά

Αναγνώριση μαθημάτων

 • Τα μαθήματα που επιλέγουν οι φοιτητές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στο Learning Agreement και μπορούν να τροποποιηθούν στο έντυπο Changes in Learning Agreement κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες στο ίδρυμα υποδοχής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Η αναγνώριση γίνεται βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που ο φοιτητής/η φοιτήτρια προσκομίζει στη Γραμματεία του Τμήματος του/της.
 • Η διαπίστωση της συνάφειας των προς αντιστοίχιση μαθημάτων, η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων, του χρόνου σπουδών και της βαθμολογίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη από τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του ΤΞΓΜΔ.
 • Επισημαίνεται πως το ΤΞΓΜΔ εστιάζει στην εκπαίδευση ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων. Αυτό καθιστά το ΤΞΓΜΔ μοναδικό στον ευρωπαϊκό χώρο, με συνέπεια οι φοιτητές που αποφασίζουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό, συχνά να μην μπορούν να αντιστοιχίσουν μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής με αυτά στο ΤΞΓΜΔ. Ωστόσο, το ΤΞΓΜΔ ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητών του, την οποία θεωρεί ουσιαστικό κομμάτι των σπουδών. Η φύση των σπουδών μετάφρασης και διερμηνείας απαιτεί την απόκτηση και καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας. Ο μεταφραστής και διερμηνέας, ως τεχνολόγοι της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, οφείλουν να γνωρίζουν πως να διαχειρίζονται πολιτισμικές διαφορές και να τις γεφυρώνουν.
 • Στους εξερχόμενους φοιτητές/στις εξερχόμενες φοιτήτριες (τόσο της ειδίκευσης Μετάφρασης όσο και της ειδίκευσης Διερμηνείας) προσφέρεται και η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθούν τα εξής σημεία για τα οποία οι εξερχόμενοι φοιτητές/εξερχόμενες φοιτήτριες θα πρέπει να γνωρίζουν ή/και να μεριμνούν με δικιά τους πρωτοβουλία και ευθύνη:
  • Η επιλογή μεταπτυχιακού μαθήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από την έγκριση του Συντονιστή του πανεπιστημίου υποδοχής.
  • Η επιλογή μεταπτυχιακού μαθήματος συνδέεται άμεσα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Αυτό θα πρέπει να είναι εν γνώσει των εξερχόμενων φοιτητών/φοιτητριών.
  • Το ΠΜΣ, από το οποίο επιλέγεται μάθημα, θα πρέπει να είναι χωρίς δίδακτρα.
  • Το ΠΜΣ θα πρέπει να ανήκει στην ίδια Σχολή με την οποία υπάρχει διμερής συμφωνία.
 • Τα επιλεγέντα μαθήματα από μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ιδρύματος υποδοχής, εφόσον δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΤΞΓΜΔ, θα αναγράφονται στο Παράρτημα Σπουδών (diploma supplement), όπως ακριβώς γίνεται και με τα μη αναγνωρίσιμα επιλεγέντα προπτυχιακά μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής.
 • Στην περίπτωση που φοιτητής/φοιτήτρια της ειδίκευσης Διερμηνείας συμπληρώσει το LearningAgreement του/της με μαθήματα από τον τομέα της Μετάφρασης, τα μαθήματα αυτά θα καταγράφονται επίσης στο Παράρτημα Σπουδών αλλά, επιπροσθέτως, θα μπορούν να αναγνωρίζονται αναδρομικά στην περίπτωση εκείνη που ο φοιτητής/η φοιτήτρια επιθυμεί να συνεχίσει τη φοίτησή του/της στην ειδίκευση Μετάφρασης του Τμήματος (αφού έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/της στην ειδίκευση Διερμηνείας) και ο ίδιος/η ίδια επιθυμεί την αναγνώρισή τους. Υπεύθυνη για την αναδρομική αναγνώριση των μαθημάτων αυτών είναι η Επιτροπή Erasmus.

Τι ισχύει

 • Τα μαθήματα που αναγνωρίζονται έχουν αντιστοιχηθεί εκ των προτέρων στο προαναφερθέν έντυπο. Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια οφείλει να επιλέξει μαθήματα τουλάχιστον 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) από το συμβαλλόμενο με το ΤΞΓΜΔ τμήμα ή/και από τα υπόλοιπα τμήματα της σχολής, στην οποία ανήκει το συμβαλλόμενο τμήμα ή τη συμβαλλόμενη σχολή (σε περίπτωση σύμβασης με σχολή). Ωστόσο, αν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια επιθυμεί να επιλέξει μάθημα από μη συμβαλλόμενο τμήμα ή μη συμβαλλόμενη σχολή του πανεπιστημίου υποδοχής, επιτρέπεται η επιλογή μαθημάτων κατά 25% του συνόλου των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων.
 • Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να μην ζητήσει αντιστοίχιση μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η περίπτωση 3.
 • Σε περίπτωση που για κάποιο μάθημα δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή από το φοιτητή η αντιστοίχιση, αλλά ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί να το παρακολουθήσει, η αναγνώριση γίνεται ως επιπλέον γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών (σχετική με το γνωστικό του αντικείμενο) και αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος που απονέμεται με τη λήψη του πτυχίου.
 • Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται, σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στα Learning Agreement ή στις τροποποιήσεις του αρχικού και, φυσικά, στην περίπτωση αποτυχίας κατά την αξιολόγηση στο ίδρυμα υποδοχής (όταν δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν δοθούν από το ίδρυμα υποδοχής οι αναλογούντες στο μάθημα πιστωτικές μονάδες).
 • Για την αντιστοίχιση της βαθμολογίας θα χρησιμοποιείται ο πίνακας Αντιστοίχισης βαθμολογίας μεταξύ ιδρυμάτων υποδοχής και Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΤΞΓΜΔ.
 • Ακολούθως, η Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ εκδίδει πιστοποιητικό αναγνώρισης, στο οποίο αναγράφεται το πρόγραμμα το οποίο ο φοιτητής ολοκλήρωσε με επιτυχία στο εξωτερικό, οι μονάδες ECTS που του πιστώθηκαν καθώς και η βαθμολογία του. Το πιστοποιητικό προωθείται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να κλείσει ο φάκελος της κάθε μετακίνησης.
 • Ο φοιτητής δικαιούται να συμμετάσχει στις επαναληπτικές εξετάσεις του εξαμήνου που μετακινήθηκε για να εξεταστεί σε μαθήματα που έχει δηλώσει/παρακολουθήσει σε προηγούμενα εξάμηνα.
 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος για σπουδές ή μερική εκπλήρωση αυτού εφαρμόζεται εφεξής το κανονιστικό πλαίσιο του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα λοιπά ζητήματα ρυθμίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία

Για το ΤΞΓΜΔ

Συντονιστής:

Αναπληρωτής Καθηγητής Olaf Immanuel Seel.

Υπεύθυνη για γερμανόφωνα πανεπιστήμια:

Μέλος ΕΕΠ Χαρίκλεια Αλατζά.

Υπεύθυνη για γαλλόφωνα πανεπιστήμια:

Μέλος ΕΔΙΠ Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη.

Υπεύθυνη λοιπών πανεπιστημίων:

Επίκουρη Καθηγήτρια: Σωτηρία-Λητω Αλεξάκη.

Διοικητική υποστήριξη: 

Αγγελική Χαραλαμπίδου (axaralampidou@ionio.gr).

Για το ΙΠ

Κωδικός Erasmus ΙΠ: G ATHINE 42

Συντονιστής:

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Καρράς.

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Erasmus
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Προϊσταμένη: κα Ντενίζ Καρβούνη
Ιστότοπος: https://international.ionio.gr/gr/erasmus/
E-mail: erasmus@ionio.gr
Τηλ.: 26610 87608

Δείτε τα συμβαλλόμενα με το ΤΞΓΜΔ Ιδρύματα του εξωτερικού.

Ενημέρωση: 22-01-2024
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας