ΠΜΣ ΕτΜ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σημαντικότερες θεωρητικές απόψεις γύρω από τη διδακτική της μετάφρασης και η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος για τις πιθανότητες πρακτικής εφαρμογής τους.

Σελίδες