ΠΠΣ Μετάφραση

Το μάθημα έχει “εργαστηριακή” μορφή, υπό την έννοια ότι βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή του φοιτητή στην πράξη της μετάφρασης. (Βλ. σχετικά και τα όσα αναφέρονται στα του μαθήματος του μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου).

Το μάθημα έχει “εργαστηριακή” μορφή, υπό την έννοια ότι βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή του φοιτητή στην πράξη της μετάφρασης. (Βλ. σχετικά και τα όσα αναφέρονται στα του μαθήματος του μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου).

Εισαγωγή και εξοικείωση του φοιτητή στη μεθοδολογία και την πρακτική της μετάφρασης κειμένων επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου, με βάση τις διεθνείς αρχές και πρακτικές, μέσω επιλεγμένων κειμένων που ανήκουν σε ευρώ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθή απόδοση των όρων και στην ανάπτυξη ικανότητας σύνταξης μεταφράσματος που αποδίδει με ακρίβεια το μήνυμα του πρωτοτύπου σε γλώσσα δόκιμη.

Στο μάθημα εξετάζονται και μεταφράζονται ειδικά κείμενα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως τα ιατρικά κείμενα, οι ιστοσελίδες ειδικών κειμένων που αφορούν το ευρύ κοινό, τα εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα, οι ιστοσελίδες με προϊόντα που χρησιμοποιούν ειδική ορολογία και απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό.

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, κτλ. Σε αυτό το εξάμηνο επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Εκπονείται και πάλι μικρής έκτασης γλωσσάριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή μετάφραση των ειδικών κειμένων.

Το μάθημα βασίζεται σε θέματα, τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν μικρή δυσκολία ως προς την τεχνική ορολογία και αργότερα βασίζονται σε δυσκολότερα τεχνικά και επιστημονικά θέματα. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται ως εξής: το θέμα δίδεται στους φοιτητές και αφού αναλυθεί από αυτούς, στο επόμενο μάθημα συζητούν την μετάφραση που έχουν ήδη προετοιμάσει και μετά την επισήμανση των λαθών τους, δίδεται ως λύση το τελικό κείμενο μεταφρασμένο.

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται και μεταφράζονται ελληνικά τεχνικά κείμενα που αναφέρονται σε ηλεκτρονικές σελίδες διάφορων προϊόντων και η προσαρμογή τους στην γερμανική αγορά, καθώς και εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα, τα κείμενα προφορικού λόγου επιστημόνων, τα φυλλάδια με ιατρικά θέματα και η απόδοση-εκλαΐκευσή τους στη ΓΣ.

Το μάθημα ερευνά τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και το ρόλο της γενικής θεωρίας στην προώθηση της κατανόησης τους. Στοχεύει μελετώντας σύγχρονα ρεύματα και προβλήματα για να αναλύσει έννοιες, ιδέες και προοπτικές με στόχο να μπορέσουν οι φοιτητές να εμβαθύνουν την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής και των παγκόσμιων προβλημάτων.

Σελίδες