ΠΠΣ Μετάφραση

Η μεθοδολογία είναι ίδια με τη μεθοδολογία του μαθήματος "Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι". Τα προς επεξεργασία κείμενα όμως συνδυάζουν το πολιτισμικό φορτίο με μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση.

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος δίνουμε έμφαση στην καθ’ αυτό μεταφραστική διαδικασία. Μέσω ειδικών ασκήσεων, βασισμένων στη γνωσιακή προσέγγιση της Μετάφρασης, οι φοιτητές συνειδητοποιούν ότι «δεν μεταφράζουμε λέξεις, αλλά κείμενα». Το μετάφρασμα πρέπει να λειτουργεί ως αυτόνομο κείμενο, καλύπτοντας λειτουργίες ανάλογες μ’ αυτές του κειμένου αφετηρίας ή μ’ αυτές που αναζητούν ειδικές κατηγορίες αναγνωστών.

Οι φοιτητές εμβαθύνουν περεταίρω στις μεταφραστικές μεθόδους και σε επιμέρους μεταφρασιολογικά ζητήματα. Παράλληλα, οι φοιτητές μυούνται σε μεθόδους τεκμηρίωσης και μαθαίνουν να συγκροτούν θεματικούς φακέλους.

Στο μάθημα αναπτύσσονται διεξοδικώς θέματα όπως οι σημασιολογικές μονάδες και οι σχέσεις τους στην εκάστοτε γλώσσα, οι διαφορές των γλωσσών ως προς τη δήλωση της ίδιας εμπειρίας κά. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες Γραμματικές Θεωρίες και γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη Λειτουργική Γραμματική του Α. Martinet και στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του ΜΑΚ Halliday. Παρουσιάζεται η έννοια της Μεταφραστικής Μονάδας και ερευνάται η αποτελεσματικότητά της στη διδακτική της Μετάφρασης. Εξετάζεται η επίδραση του περικειμένου στη χρήση της γλώσσας.

Στο μάθημα μελετώνται θέματα όπως το ύφος και τα χαρακτηριστικά του, το ύφος στα πραγματολογικά και τα λογοτεχνικά κείμενα, τα επίπεδα λόγου της Ελληνικής, τα είδη κειμένων, η σχέση Ύφους και Μετάφρασης, τα μεταφραστικά προβλήματα που προκύπτουν σε υφολογικό επίπεδο, η μετάφραση των κειμενικών παραγόντων κά. Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών του ύφους διαφόρων ειδών κειμένων, καθώς και των διαφορετικών επιπέδων λόγου της Ελληνικής και των δυσκολιών που ενέχει η μετάφρασή τους μέσα από την αντιπαράθεση πρωτοτύπου και μεταφράσματος.

Επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ Γλωσσολογίας και Μετάφρασης μέσα από την ανάλυση εννοιών που καταδεικνύουν τη συμβολή της μιας στη μελέτη της άλλης. Αναπτύσσονται διεξοδικώς θέματα όπως η σχέση γλώσσας και επικοινωνίας, τι είναι γλώσσα, σε τι διαφέρει η ανθρώπινη γλώσσα από τους τρόπους επικοινωνίας των ζώων, η φύση της ομιλίας, οι γλώσσες και η εξωγλωσσική πραγματικότητα, η ποικιλία των γλωσσών και η επίτευξη της επικοινωνίας, οι χρήσεις της γλώσσας, το υλικό της γλώσσας, η διπλή άρθρωση της γλώσσας, η οικονομία της γλώσσας.

Histoire de la Littérature française, du Moyen Âge au XXème siècle.

Παρουσίαση των βασικών λογοτεχνικών τάσεων, σχολών και ρευμάτων της γαλλικής λογοτεχνίας στη διάρκεια των αιώνων, με σχολιασμό ενός αριθμού αντιπροσωπευτικών κειμένων της γαλλικής λογοτεχνίας, από τον Μεσαίωνα μέχρι τον εικοστό αιώνα.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Εισαγωγή στην μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Εξετάζονται η δημιουργική χρήση της γλώσσας και τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν σε ένα κείμενο λογοτεχνικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης μεταφραστικής διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης. Σε αυτό το εξάμηνο, οι φοιτητές επεξεργάζονται ένα φάσμα λογοτεχνικών κειμένων σύγχρονων Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων.

Εισαγωγή στην μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Εξετάζονται η δημιουργική χρήση της γλώσσας και τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν σε ένα κείμενο λογοτεχνικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης μεταφραστικής διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης. Σε αυτό το εξάμηνο, οι φοιτητές επεξεργάζονται ένα φάσμα λογοτεχνικών κειμένων (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) αγγλόφωνων συγγραφέων.

Κατά το Ζ΄ εξάμηνο, ολοκληρώνεται ο κύκλος ειδίκευσης στην λογοτεχνική μετάφραση, με ιδιαίτερη εστίαση στον χώρο της ποίησης. Εξετάζονται διεξοδικά οι επιλογές του μεταφραστή, τάσεις, περιορισμοί και μεταμορφώσεις καθώς τα ποιητικά κείμενα μεταφέρονται από τα ελληνικά προς τα αγγλικά.

Σελίδες