Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ)

Στο πλαίσιο των μαθημάτων που γνωρίζουν στους φοιτητές του τμήματος την ιστορία, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και την σημερινή κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση των χωρών των οποίων η γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα εργασίας (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία), το παρόν μάθημα φέρνει σε επαφή τους φοιτητές με την Ισπανία.

Ερευνάται η σχέση μεταξύ της γλώσσας, του πολιτισμού και των κοινωνικών φαινομένων όπως αυτά εξελίσσονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη των φαινομένων μέσα από τις αλλαγές στο γραπτό λόγο. Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί ως υλικό ειδικά επιλεγμένα κείμενα. Τα ζητήματα που παρουσιάζονται κινούνται στο πλαίσιο των εξής τομέων: α) η μετάδοση του πολιτισμού μέσω της γλώσσας β) η διαδραστική ικανότητα της γλώσσας στην καθημερινότητα γ) ο τρόπος που επηρεάζεται η γλώσσα από φαινόμενα όπως η εξουσία και η ανισότητα δ) γλώσσα και πολιτικές-κοινωνικές αλλαγές.

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στα πολιτιστικά φαινόμενα της Αλβανίας, δηλ. στην ύπαρξη δύο διαφορετικών πολιτισμών στα πλαίσια του εθνικού κράτους, στην ιστορία των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων στο Βορά και το Νότο της χώρας, με ιδιαίτερη εστίαση στον άγραφο εθιμικό κώδικα (εθιμικό δίκαιο).

Εξετάζονται θέματα που αφορούν στην ιστορία της αλβανικής γλώσσας, στο ζήτημα της προφορικής και της γραπτής μορφής της, στις διαλέκτους της, στο ζήτημα συγκρότησης αλφάβητου, στις γλωσσικές μεταρρυθμίσεις και στις επιρροές τις οποίες δέχθηκε από Δύση κι Ανατολή και τις γειτνιάζουσες με την Αλβανία χώρες, στη καθιέρωση της με την μορφή της εθνικής λόγιας γλώσσας, στις σχέσεις γλώσσας και εθνικής ταυτότητας, στις γλωσσικές μειονότητες που υπάρχουν στον εθνικό αλβανικό χώρο, καθώς και στην ανάλυση της εξέλιξης του αλβανόφωνου πρωτογενούς χώρου ( Αλβανία, Κόσοβο, Π.Γ.Δ.Μ).Επίσης παρουσιάζοντα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Επιστήμη της Συγκριτικής Γραμματολογίας μέσα από αναφορά στη διαχρονική της πορεία καθώς και τις πνευματικές συγγένειες-σχέσεις της ελληνικής λογοτεχνίας με την παγκόσμια λογοτεχνία.

La littérature française contemporaine.

Παρουσίαση των βασικών λογοτεχνικών τάσεων, σχολών και ρευμάτων της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας, με σχολιασμό ενός αριθμού αντιπροσωπευτικών κειμένων, από τον 20ό και έως και τον 21ο αιώνα. Συγκριτική μελέτη των μεταφράσεων των παραπάνω πρωτότυπων κειμένων.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη στενή σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας εμβαθύνοντας σε ζητήματα όπως το περικείμενο, η γλωσσική ποικιλία σε όλες της τις εκφάνσεις (διάλεκτοι και επίπεδα λόγου), η γλώσσα ως ταυτότητα κοινωνικών ομάδων, οι στάσεις των ομιλητών απέναντι στη γλώσσα τους, η επαφή γλωσσών, η θνησιγλωσσία και η αναβίωση μιας γλώσσας, οι γλωσσικές πολιτικές και ο ρόλος τους στο μέλλον των γλωσσών κ.ά.

Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση: Sigmund Freud, Arthur Schnitzler και Stanley Kubrick. «Η Ερμηνεία των ονείρων», μια «Ονειρεμένη ιστορία» και «Μάτια Ερμητικά Κλειστά».

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών σε ειδικές έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης, ήτοι σχετικών με την έννοια του κράτους, της γεωπολιτικής και των πολιτειακών συστημάτων στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική.

Σελίδες