Γραπτή εξέταση

Ελληνικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, κτλ. Σε αυτό το εξάμηνο επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Εκπονείται και πάλι μικρής έκτασης γλωσσάριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή μετάφραση των ειδικών κειμένων.

Το μάθημα βασίζεται σε θέματα, τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν μικρή δυσκολία ως προς την τεχνική ορολογία και αργότερα βασίζονται σε δυσκολότερα τεχνικά και επιστημονικά θέματα. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται ως εξής: το θέμα δίδεται στους φοιτητές και αφού αναλυθεί από αυτούς, στο επόμενο μάθημα συζητούν την μετάφραση που έχουν ήδη προετοιμάσει και μετά την επισήμανση των λαθών τους, δίδεται ως λύση το τελικό κείμενο μεταφρασμένο.

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται και μεταφράζονται ελληνικά τεχνικά κείμενα που αναφέρονται σε ηλεκτρονικές σελίδες διάφορων προϊόντων και η προσαρμογή τους στην γερμανική αγορά, καθώς και εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα, τα κείμενα προφορικού λόγου επιστημόνων, τα φυλλάδια με ιατρικά θέματα και η απόδοση-εκλαΐκευσή τους στη ΓΣ.

Το μάθημα ερευνά τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και το ρόλο της γενικής θεωρίας στην προώθηση της κατανόησης τους. Στοχεύει μελετώντας σύγχρονα ρεύματα και προβλήματα για να αναλύσει έννοιες, ιδέες και προοπτικές με στόχο να μπορέσουν οι φοιτητές να εμβαθύνουν την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής και των παγκόσμιων προβλημάτων.

Το μάθημα αποτελεί την κορύφωση και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου άσκησης στον τομέα της μετάφρασης λογοτεχνικών κειμένων από τα γαλλικά στα ελληνικά. Οι στόχοι παραμένουν αυτοί που οριοθετήθηκαν στο αντίστοιχο σκεπτικό του μαθήματος του Ε εξαμήνου ‘Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι’ .Στο μάθημα αυτό ο βαθμός δυσκολίας των προς μετάφραση κειμένων είναι μεγαλύτερος και προσεγγίζονται κείμενα με θεματικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες (θέατρο του παραλόγου, πεζογραφία με “εσωτερικό μονόλογο”).

Το μάθημα αποτελεί την κορύφωση και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου άσκησης στον τομέα της μετάφρασης λογοτεχνικών κειμένων από τα γαλλικά στα ελληνικά. Οι στόχοι παραμένουν αυτοί που οριοθετήθηκαν στο αντίστοιχο σκεπτικό του μαθήματος του Ε εξαμήνου ‘Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι’ .Στο μάθημα αυτό ο βαθμός δυσκολίας των προς μετάφραση κειμένων είναι μεγαλύτερος και προσεγγίζονται κείμενα με θεματικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες (θέατρο του παραλόγου, πεζογραφία με “εσωτερικό μονόλογο”).

Επιδιώκεται η εμπέδωση και εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων Τεχνικής Μετάφρασης Ι και ΙΙ, μέσω της επεξεργασίας και μετάφρασης εξειδικευμένων κειμένων που συνδυάζουν διάφορα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Εκπονείται εργασία η οποία παρουσιάζεται στη διάρκεια των μαθημάτων (μετάφραση, γλωσσάριο ορολογίας, σχόλια).

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται και μεταφράζονται επιστημονικά κείμενα με διεπιστημονικό υπόβαθρο όπως κείμενα που περιέχουν τόσο τεχνικά όσο και ιατρικά και άλλα στοιχεία, σύγχρονα επιστημονικά κείμενα από τον τομέα της ιατρικής, της βιοτεχνολογίας, κ.ά.

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, κτλ. Σε αυτό το εξάμηνο επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Εκπονείται και πάλι γλωσσάριο και οι φοιτητές εκπονούν εργασία όπου μαθαίνουν πώς να εργάζονται σε ομάδες με σαφή διαχωρισμό ρόλων.

Το μάθημα βασίζεται σε θέματα, τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν μικρή δυσκολία ως προς την τεχνική ορολογία και αργότερα βασίζονται σε δυσκολότερα τεχνικά και επιστημονικά θέματα. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται ως εξής: το θέμα δίδεται στους φοιτητές και αφού αναλυθεί από αυτούς, στο επόμενο μάθημα συζητούν την μετάφραση που έχουν ήδη προετοιμάσει και μετά την επισήμανση των λαθών τους, δίδεται ως λύση το τελικό κείμενο μεταφρασμένο.

Σελίδες