ΣΤ

Ελληνικά

Στο μάθημα εξετάζονται και μεταφράζονται ειδικά κείμενα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως τα ιατρικά κείμενα, οι ιστοσελίδες ειδικών κειμένων που αφορούν το ευρύ κοινό, τα εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα, οι ιστοσελίδες με προϊόντα που χρησιμοποιούν ειδική ορολογία και απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό.

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, κτλ. Σε αυτό το εξάμηνο επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Εκπονείται και πάλι μικρής έκτασης γλωσσάριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή μετάφραση των ειδικών κειμένων.

Το μάθημα βασίζεται σε θέματα, τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν μικρή δυσκολία ως προς την τεχνική ορολογία και αργότερα βασίζονται σε δυσκολότερα τεχνικά και επιστημονικά θέματα. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται ως εξής: το θέμα δίδεται στους φοιτητές και αφού αναλυθεί από αυτούς, στο επόμενο μάθημα συζητούν την μετάφραση που έχουν ήδη προετοιμάσει και μετά την επισήμανση των λαθών τους, δίδεται ως λύση το τελικό κείμενο μεταφρασμένο.

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται και μεταφράζονται ελληνικά τεχνικά κείμενα που αναφέρονται σε ηλεκτρονικές σελίδες διάφορων προϊόντων και η προσαρμογή τους στην γερμανική αγορά, καθώς και εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα, τα κείμενα προφορικού λόγου επιστημόνων, τα φυλλάδια με ιατρικά θέματα και η απόδοση-εκλαΐκευσή τους στη ΓΣ.

Το μάθημα περιλαμβάνει: Αναλυτική εισαγωγή στη φιλοσοφία και την κοινωνική και πολιτική της λειτουργία. Εισαγωγή στο αντικείμενο της Αισθητικής ως φιλοσοφικής επιστήμης. Εξέταση του «αισθητικού κειμένου» ως ιδιαίτερου τύπου σημειωτικού φαινομένου, με έμφαση στην έννοια της καλλιτεχνικής πολυσημίας.

Άσκηση στη μετάφραση κειμένων ποικίλου περιεχομένου, από τα Ιταλικά προς τα Ελληνικά. Τα κείμενα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό μεταφραστικής δυσκολίας σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Άσκηση στη μετάφραση κειμένων φιλοσοφικού περιεχομένου από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε κείμενα που αφορούν στον «κριτικό ορθολογισμό» του A. Banfi, στη «νέα κριτική φαινομενολογία» του L. Anceschi και τη «σχολή της Μπολόνιας», στην Αισθητική του L. Nanni, καθώς και στη φιλοσοφική σκέψη του G. Vattimo.

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των τεχνικών κειμένων της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας, οι βασικές αρχές της τεχνικής μετάφρασης με κείμενα συγκεκριμένου τεχνικού περιεχομένου όπως οι οδηγίες χρήσης, οι εσώκλειστες οδηγίες φαρμακευτικών σκευασμάτων και η επικοινωνία ρίσκου στα ειδικά κείμενα.

Στο μάθημα μελετώνται θέματα όπως το ύφος και τα χαρακτηριστικά του, το ύφος στα πραγματολογικά και τα λογοτεχνικά κείμενα, τα επίπεδα λόγου της Ελληνικής, τα είδη κειμένων, η σχέση Ύφους και Μετάφρασης, τα μεταφραστικά προβλήματα που προκύπτουν σε υφολογικό επίπεδο, η μετάφραση των κειμενικών παραγόντων κά. Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών του ύφους διαφόρων ειδών κειμένων, καθώς και των διαφορετικών επιπέδων λόγου της Ελληνικής και των δυσκολιών που ενέχει η μετάφρασή τους μέσα από την αντιπαράθεση πρωτοτύπου και μεταφράσματος.

Στο μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια εκείνου του Ε΄ εξαμήνου, οι φοιτητές εμβαθύνουν στο λογοτεχνικό περιβάλλον και την πράξη και τις μορφές της λογοτεχνικής μετάφρασης. Στόχος παραμένει η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, ζητήματα πρόσληψης, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης.

Σελίδες