ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διάστημα ισχύος: 
19/10/2020 to 23/10/2020

Επισυνάπτεται προκήρυξη διαγωνισμού κληροδοτημάτων.