"Κοινωνιογλωσσολογία" και "Γενική γλωσσολογία και μετάφραση Ι"

Διάστημα ισχύος: 
15/10/2020 to 31/10/2020

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα "Κοινωνιογλωσσολογία" καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsigoum@yahoo.gr προκειμένου να τους αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθησή του μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο μάθημα "Γενική γλωσσολογία και μετάφραση Ι" καλούνται να πράξουν το ίδιο.

Η διδάσκουσα

M.Tσίγκου

Μέσω γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις