ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ.Φ.Χαιρέτη

Διάστημα ισχύος: 
14/09/2020 to 30/09/2020

"Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των απαλλακτικων εργασιών για τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα Ι και ΙΙ ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Καμία εργασία δεν θα γίνει δεκτή μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας".

 

Φωτεινή Χαιρέτη

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις

2 ώρες 41 λεπτά πριν