Χρήση της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Διάστημα ισχύος: 
27/03/2020 to 29/05/2020

Οι φοιτητές που εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποδέχονται προκαταβολικώς ότι το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Διδάσκοντα και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής διοκτησίας.

Από τη Γραμματεία Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.