Προθεσμία αποστολής εργασιών στην κα Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
10/09/2018 to 29/09/2018
Θέμα: 

Ως τελική προθεσμία αποστολής των εργασιών στην κα Τσίγκου ορίζεται η Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά και μόνο σε μορφή word.