ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Διάστημα ισχύος: 
30/08/2018 to 01/10/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση-περίληψη προκήρυξης (Αρ. Πρωτ. Admin2466/27-08-2018 , του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εδαφική Οικολογία με έμφαση στις μικροβιακές βιοκοινότητες και την ενζυμική δραστηριότητα"

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Συνημμένα αρχεία: