Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
T4130
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ3508-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Επιδιώκεται η εμπέδωση και εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων Τεχνικής Μετάφρασης Ι και ΙΙ, μέσω της επεξεργασίας και μετάφρασης εξειδικευμένων κειμένων που συνδυάζουν διάφορα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Εκπονείται εργασία η οποία παρουσιάζεται στη διάρκεια των μαθημάτων (μετάφραση, γλωσσάριο ορολογίας, σχόλια).

Βασική βιβλιογραφία: 
Jordan, B. (2002), Οι απατεώνες της Γενετικής, Αθήνα: Δίαυλος.