Κοινωνιολογία της Μετάφρασης

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΚΟ8000
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
6.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα βασίζεται στην αντίληψη ότι η μετάφραση ως διαδικασία και τα προϊόντα της εντάσσονται σε συγκεκριμένα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτικά πλαίσια και ότι η επιλογή των προς μετάφραση κειμένων, ο τρόπος με τον οποίο μεταφράζονται και η χρήση και η λειτουργία των μεταφρασμάτων καθορίζονται από συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτικά κίνητρα. Εξετάζονται:
α) ο ρόλος των μεταφραστών στα κοινωνικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν,
β) η επιρροή των σχέσεων εξουσίας στις μεταφραστικές μεθόδους και στην επιλογή των προς μετάφραση κειμένων,
γ) η λειτουργία των μεταφράσεων στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και
δ) οι σύγχρονες διαστάσεις της μετάφρασης των μειονοτικών ταυτοτήτων στο πλαίσιο της κουλτούρας υποδοχής τους.

Βασική βιβλιογραφία: 
Álvarez, Román &amp; Vidal, M. Carmen-África (eds.) (1996). Translation, Power, Subversion. Clevedon: Multilingual Matters. Angelelli, Claudia V. (ed.) (2014). The Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Baker, Mona (2006). Translation and Conflict. London/New York: Routledge. Bielsa, Esperanza &amp; Hughes, Christopher W. (eds.) (2009). Globalization, Political Violence and Translation. New York: Palgrave Macmilan. Cronin, Michael (2003). Translation and Globalization. London/New York: Routledge. ---- (2006). Translation and Identity. London/New York: Routledge. ---- (2013). Translation in the Digital Age. London/New York: Routledge. Ferreira Duarte, João &amp; Assis Rosa, Alexandra &amp; Seruya, Teresa (eds.) (2006). Translation Studies at the Interface of Disciplines. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Hermans, Theo (2014). Translating Others (volumes, I &amp; II). London/New York: Routledge. Hung, Eva (ed.) (2005). Translation and Cultural Change. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Salama-Carr, Myriam (2007). Translating and Interpreting Conflict. Amsterdam/New York: Rodopi. Tymoczko, Maria (2010). Enlarging Translation, Empowering Translators. London/New York: Routledge. Wolf, Michaela &amp; Fukari, Alexandra (eds.) (2007). Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.</p>