Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι

Κωδικός: 
T2091
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ1505-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, περιβαλλοντικών θεμάτων και κείμενα της ΕΕ γενικότερα, αλλά και ειδικότερα, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη γλώσσα και ύφος. Στην αρχή επιλέγονται κείμενα μικρότερου βαθμού δυσκολίας τα οποία εισαγάγουν στη μεθοδολογία της ορολογίας αλλά και στο ίδιο το αντικείμενο των προς μετάφραση κειμένων. Στα επόμενα εξάμηνα επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Κάθε εξάμηνο εκπονούνται μικρής έκτασης γλωσσάρια τα οποία αποτελούν προϊόν αποδελτίωσης των μεταφρασμένων/ελεγμένων/επαληθευμένων/τεκμηριωμένων κειμένων.

Βασική βιβλιογραφία: 
Venuti, L. (ed.) (2000), The Translation Studies Reader, London and New York. Göpferich, S. (1998), Textproduktion im Zeitalter der Globalisierung, Tübingen. Schmitt, P.A. (1999), Translation und Technik, Tübingen. Parianou, A. (2004), «Διαπολιτισμική Ειδική Επικοινωνία», Επιστημ. Επετηρίδα, σσ.299-424, Κέρκυρα.