Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά

Κωδικός: 
C2029
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΑΣ0102-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Μέσα από το κειμενογλωσσικό μοντέλο μετάφρασης επιχειρείται η ανάλυση όλων των ειδών κειμένων, με έμφαση στη συγκριτική τους προσέγγιση και την εξαγωγή χρήσιμων μεταφρασιολογικών συμπερασμάτων.
Το θεωρητικό μοντέλο το οποίο αναλύουν οι Βeaugrande & Dressler αποτελεί συμπλήρωμα ήδη διατυπωμένων σχετικών θεωριών και όχι ανταγωνιστική θεωρία άλλων παραδοσιακών μεθόδων. Εδώ, το κείμενο εξετάζεται ως επικοινωνιακό γεγονός, ως ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από στοιχεία, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τρόπο που φανερώνεται ότι έχουν επιλεγεί σκόπιμα από το εν δυνάμει γλωσσικό σύστημα. Σημαντική έννοια στο εν λόγω μοντέλο, η οποία λειτουργεί ως μεταφραστική πυξίδα για τους προπτυχιακούς φοιτητές, είναι η έννοια της κειμενικότητας. Η κειμενικότητα (textuality) αποτελεί την παράμετρο εκείνη η οποία μας βοηθά να διακρίνουμε το κείμενο (text) από το μη κείμενο (non-text), διαφοροποιεί δηλαδή ένα κείμενο, ως σύνολο, από μία απλή ακολουθία προτάσεων. Στο μοντέλο κειμενικής ανάλυσης έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται από τους Beaugrande & Dressler, το κείμενο μελετάται βάσει των παραγόντων που καθορίζουν την κειμενικότητα, δηλαδή τη συνοχή, τη συνεκτικότητα, την προθετικότητα, την αποδεκτότητα, την πληροφορικότητα, την καταστασιακότητα και τη διακειμενικότητα. Για πρώτη φορά οι κειμενικοί αυτοί παράγοντες συστηματοποιούνται και σχηματίζουν μία ολότητα. Χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της συνδετικότητας και φανερώνουν τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται τα κειμενικά στοιχεία στα πλαίσια ενός γλωσσικού συστήματος.

Βοηθοί διδάσκοντες: 
Λητώ Αλεξάκη, Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80, Τμήμα Ιστορίας
Βασική βιβλιογραφία: 
Beaugrande, R. & Dressler, W. (1996). Introduction to Text Linguistics. 8th impression, London and New York: Longman. Delisle, J. (1993). La traduction raisonnée: Manuel d’initiation à la traduction professionnelle de l’anglais vers le français. Ottawa: Collection Pédagogie de la traduction, Presses Universitaires d’Ottawa. Delisle, J. (1994). L’analyse du discourse comme méthode de traduction, Initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais, Théorie et pratique. Ottawa: Editions de l’Université d’Ottawa. Hatim, B. & Mason, I. (1997). Discourse and the Translator. London: Routledge, 6th impression. Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London: Routledge. Nord, C. (1991). Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text-analysis. Μanchester: St. Jerome Publishing. Neubert, A. & Shreve, G.M. (1992). Translation as Text. Kent, Ohio: The Kent University Press. Sager, J. C. (1990). Α Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Puplishing Company. Sager, J. (1997). Term formation. In S. E. Wright & G. Budin (eds). Handbook of Terminology Management (pp. 25-41). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Searle, J. (1969). Speech Acts, an essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge university press. Tatilon, C. (1986). Traduire, pour une pédagogie de la traduction, Toronto: Groupe des recherches en études francophones. Vinay, J-P. & Darbelnet, J. (1958). Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris: éd. Didier. Wills, W. (1982). The Science of Translation, Problems and Methods. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Αλεξάκη, Λ. (2003). Η κειμενογλωσσολογική προσέγγιση της μετάφρασης ειδικών κειμένων. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κέρκυρα: Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ι.Π. Βαλεοντής, Κ. (1988). Ανάλυση των Βασικών Αρχών της Τεχνικής Ορολογίας. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ., (1999). Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κεντρωτής, Γ. (1996). Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος. Κλαίρης, Χ. (1995). Θέματα Γενικής Γλωσσολογίας,.γ’ έκδοση, Αθήνα: Έρασμος. Koυτσουλέλου-Μίχου, Σ. (1997). Η Γλώσσα της Διαφήμισης-Κειμενογλωσσολογική Προσέγγιση του Διαφημιστικού Μοντέλου. Αθήνα: Gutenberg.