Πληροφορική ΙΙ

Κωδικός: 
A1022
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΠ1702
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Διδάσκονται βασικές λειτουργίες και αντιπροσωπευτικές συναρτήσεις των λογιστικών φύλλων. Έμφαση δίδεται στις συναρτήσεις αναζήτησης για την ανεύρεση λέξεων σε υπάρχοντα γλωσσάρια. Δίδονται βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων με προτεραιότητα στον σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων, κυρίως λεξικών. Επιχειρείται δημιουργία της Βάσης δεδομένων στην Microsoft Access.

Σημειώσεις: 
Σημειώσεις του διδάσκοντος σε περιληπτική μορφή εφ όλης της ύλης.
Βασική βιβλιογραφία: 
Φρυσήρας, Κ. (2004), Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Ιδιωτική έκδοση. Πεφάνης, Κ. (1997), Microsoft Access 97, Εκδόσεις Anubis. Baer, J. – Bauder, I. (1995), Das große Buch zu Access für Windows, Copyright by Data Becker. Almsick, B.van – Dahms, A. – Hagemeister, G.(1996), Excel intern Das Entwickler – Handbuch, Copyright by Data Becker.