Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) ενημερώθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών

Στον ενημερωμένο Οδηγό Σπουδών θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν:

  • την οργάνωση και διοίκηση του Τμήματος
  • τις γλώσσες εργασίας
  • τη διάρκεια των σπουδών
  • τους κύκλους σπουδών
  • τις ειδικεύσεις
  • τις αρχές και τη διάρθρωση του ΠΠΣ
  • τα μαθησιακά αποτελέσματα
  • τις πιστωτικές μονάδες (ECTS)
  • το Ενδεικτικό ΠΠΣ 2020-21.

Διαβάστε και κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών 2020-21.

Συνημμένα αρχεία: