Διδακτορικές διατριβές

Στο ΤΞΓΜΔ εκπονούνται διδακτορικές διατριβές σε θέματα που αφορούν την Επιστήμη της Μετάφρασης αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα. Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι η ιδιαίτερη ενασχόληση των υποψηφίων με την επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται η ευρύτερη θεματική της υπό εκπόνηση διατριβής.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, και ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή του Τμήματος στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή και άλλα δύο μέλη από τα οποία το ένα μπορεί να είναι Λέκτορας. Η τελική αξιολόγηση και κρίση του υποψηφίου διδάκτορα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, γίνεται από εξεταστική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 7 μέλη τα οποία μπορεί να είναι διδάσκοντες του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων εφόσον ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι διδάκτορες με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο στο σχετικό πεδίο. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης έχει το δικαίωμα, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ ή των διευθυντών των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος, να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ανάλογα με τον προγραμματισμό του ερευνητικού έργου του Τμήματος.

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη στα οικεία πεδία γίνεται υποχρεωτικά στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Μέχρι στιγμής το Τμήμα έχει συνάψει Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήµιο της Σορβόννης-Paris IV, το Πανεπιστήμιο της Rennes, το Πανεπιστήμιο του Montpellier, το Πανεπιστήµιο της Caen, το Πανεπιστήμιο της Nantes και το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης.