Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας ‒ Γαλλικά


Διδάσκων/ουσα: Τσίγκου Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: FR-5000
Κωδικός Gram-Web: ΑΝ0305
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γαλλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα αναλύεται η διαφορά μεταξύ Φωνητικής και Φωνολογίας, το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, οι φθόγγοι της γαλλικής καθώς και βασικά φωνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη ροή του λόγου όπως η αφομοίωση, η liaison κ.λπ. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του συνομιλιακού λόγου και στα προσωδιακά στοιχεία καθώς και σε ορισμένους φθόγγους της γαλλικής των οποίων η προφορά δυσκολεύει συχνά τους ελληνόφωνους ομιλητές. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τον επιστημονικό, πολιτικό και δημοσιογραφικό προφορικό λόγο Γάλλων ομιλητών.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• αρθρώνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους φθόγγους της γαλλικής γλώσσας

• κατανοούν υψηλού βαθμού δυσκολίας αποσπάσματα προφορικού λόγου της γαλλικής

• κάνουν περίληψη ομιλίας από ελληνικά σε γαλλικά και από γαλλικά σε ελληνικά

• χειρίζονται και να αναγνωρίζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου στα γαλλικά

• νιώθουν εξοικειωμένοι με τον πολιτικό, επιστημονικό και δημοσιογραφικό λόγο της γαλλικής

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Παρουσίαση των κλάδων της Φωνητικής και της Φωνολογίας.


2η εβδομάδα:

Ππαρουσίαση του Διεθνούς Φωνητικού Αλφάβητου και του μηχανισμού άρθρωσης του ανθρώπινου είδους με ιδιαίτερη έμφαση στους φθόγγους της ελληνικής και της γαλλικής.


3η εβδομάδα:

Παρουσίαση των φθόγγων της γαλλικής γλώσσας και των παραλλαγών τους ανάλογα με την περιοχή προέλευσης με παραδείγματα από αυθεντικό προφορικό λόγο.


4η εβδομάδα:

Παρουσίαση φωνητικών φαινομένων (liaison, έκθλιψη, αφομοίωση, hiatus) καθώς και των κανόνων χρήσης τους.


5η εβδομάδα:

Ανάλυση αποσπάσματος ομιλίας γαλλόφωνου ομιλητή.


6η εβδομάδα:

Εισαγωγή στον συνομιλιακό λόγο. Παρουσίαση συντακτικών, λεξιλογικών και φωνητικών φαινομένων του γαλλικού συνομιλιακού λόγου ακολουθούμενη από προβολή οπτικοακουστικού αρχείου.


7η εβδομάδα:

Παρουσίαση προσωδιακών φαινομένων του συνομιλιακού λόγου με έμφαση στον επιτονισμό και τον ρυθμό, ακολουθούμενη από προβολή οπτικοακουστικού αρχείου.


8η εβδομάδα:

Παρουσίαση προσωδιακών φαινομένων του συνομιλιακού λόγου με έμφαση στις παύσεις και στην ταχύτητα, ακολουθούμενη από προβολή οπτικοακουστικού αρχείου προς επεξεργασία.


9η εβδομάδα:

Παρουσίαση της λειτουργικότητας της προσωδίας στον λόγο και ακρόαση ηχητικού αρχείου για επαλήθευση.


10η εβδομάδα:

Εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων μέσω ανάλυσης πολιτικού λόγου.


11η εβδομάδα:

Εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων μέσω ανάλυσης επιστημονικού λόγου.


12η εβδομάδα:

Εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων μέσω ανάλυσης δημοσιογραφικού λόγου.


13η εβδομάδα

Ανακεφαλαίωση και οδηγίες για την απαλλακτική εργασία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Maingueneau D. (Ed.), L’analyse du discours. Etat de l’art et perspectives. Marges Linguistiques. 9 (mai 2005).

Pateli M. & Fredet F. (2010). La phonétique du français. Athènes: Symmetria.

Van Dijk T. (1993). «Principles of critical discourse analysis» in Discourse and Society. vol. 4(2). SAGE Journals: 249-283.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα είναι δίωρο και διεξάγεται δια ζώσης. Αφορά μόνο τους φοιτητές της Ειδίκευσης Διερμηνείας και διδάσκεται αποκλειστικώς στα γαλλικά για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος κάθε εβδομάδα γίνεται προβολή οπτικοακουστικού ή ηχητικού αρχείου διάρκειας έως 10 λεπτών από τη γαλλική επικαιρότητα ή από ομιλίες στο διαδίκτυο και ακολουθεί ανάλυση των γλωσσικών και προσωδιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Κάθε εβδομάδα οι φοιτητές αξιολογούνται ανάλογα με την απόδοσή τους στο μάθημα. Η τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται με υποχρεωτική απαλλακτική εργασία που συνίσταται στην απομαγνητοφώνηση και ανάλυση μιας δεκάλεπτης ομιλίας ή συνέντευξης ενός γαλλόφωνου ομιλητή.


Επιστροφή
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας