Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά ‒ Ελληνικά III


Διδάσκων/ουσα: Κοζομπόλης Σταύρος
Κωδικός Μαθήματος: ET-7216
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ1508-1Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Μετάφραση αποσπάσματος (περίπου 3.000 λέξεις) ενός κειμένου αφετηρίας έκτασης περίπου 10.000 λέξεων και σχολιασμός της μετάφρασης. Το κείμενο που επιλέγεται ανήκει στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας. Εξετάζονται: α) το περιεχόμενο και η μορφή του κειμένου αφετηρίας, β) ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφραστεί σύμφωνα με τις μεταφραστικές οδηγίες, γ) οι τεχνικές του μεταφραστικού σχολιασμού και δ) η σύνταξη βιβλιογραφίας, η παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών και αποσπασμάτων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • μεταφράζουν οικονομικά κείμενα μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας
  • εφαρμόζουν τις μεθόδους τεκμηρίωσης της οικονομικής ορολογίας μέσα από τη χρήση πάσης φύσης ορολογικών διαδικτυακών πόρων
  • συντάσσουν ουσιαστικά μεταφραστικά σχόλια που αφορούν την παρουσίαση και τεκμηρίωση των μεταφραστικών τους επιλογών
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Διανομή του κειμένου εργασίας. Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του. Ανάλυση των μεταφραστικών οδηγιών και του Σκοπού της μετάφρασης. Παρουσίαση των παράλληλων κειμένων, σχετικών με τη θεματική του κειμένου αφετηρίας και ανάλογης πληροφορικότητας με το κείμενο αφετηρίας στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν τα παράλληλα κείμενα ώστε να αποκτήσουν ένα πρώτο απόθεμα γνώσεων σχετικών με τη θεματική του κειμένου αφετηρίας και να εξοικειωθούν με τις γλωσσοκειμενικές τους προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, ζητείται από τους φοιτητές να αρχίσουν να τηρούν μεταφραστικό ημερολόγιο όπου θα καταγράφουν τα βήματα που ακολουθούν για την εκπλήρωση των εβδομαδιαίων καθηκόντων τους.

2η εβδομάδα: Συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο των παράλληλων κειμένων και σχολιασμός θέσεων που διατυπώνονται σε αυτά με σκοπό την αποσαφήνιση των εννοιών που έχουν σημασία για την κατανόηση του κειμένου αφετηρίας.

3η εβδομάδα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με το περιεχόμενο των παράλληλων κειμένων και σχολιασμός θέσεων που διατυπώνονται σε αυτά με σκοπό την περαιτέρω αποσαφήνιση των εννοιών που έχουν σημασία για την κατανόηση του κειμένου αφετηρίας. Οι φοιτητές καλούνται να επιχειρήσουν μια πρώτη απόπειρα μετάφρασης της ειδικής ορολογίας του κειμένου αφετηρίας.

4η εβδομάδα: Παρουσίαση, σχολιασμός και αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών. Ανάθεση όπως στη 3η εβδομάδα για το κείμενο αφετηρίας.

5η εβδομάδα: Παρουσίαση, σχολιασμός και αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών. Ανάθεση όπως στη 3η εβδομάδα για το κείμενο αφετηρίας.

6η εβδομάδα: Παρουσίαση, σχολιασμός και αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών. Οι φοιτητές καλούνται να προβούν σε μια πρώτη απόπειρα μετατροπής του κειμένου αφετηρίας σε κείμενο υποδοχής εστιάζοντας στην μακροδομή του κειμένου αφετηρίας.

7η εβδομάδα: Παρουσίαση, σχολιασμός και αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών. Εξακρίβωση της διακειμενικής συνεκτικότητας της πρώτης μετάφρασης με το κείμενο αφετηρίας και έλεγχος τυχόν νοηματικών παρανοήσεων. Εφόσον επιβεβαιωθεί η λειτουργική συνάφεια του μεταφράσματος με το κείμενο αφετηρίας οι φοιτητές καλούνται να επεξεργαστούν τεκμηριωμένες λύσεις σε επίπεδο μικροδομής.

8η εβδομάδα: Παρουσίαση και αιτιολόγηση από τους φοιτητές των λύσεων σε επίπεδο μικροδομής, αξιολόγηση των μεταφραστικών στρατηγικών και των προτεινόμενων λύσεων, αναθεώρηση των λύσεων εάν και όπου κριθεί απαραίτητο. Με βάση τα όσα συζητήθηκαν και εξηγήθηκαν μέχρι τώρα, οι φοιτητές καλούνται να δημιουργήσουν το τελικό κείμενο υποδοχής.

9η εβδομάδα: Αξιολόγηση του κειμένου υποδοχής με έλεγχο της ενδοκειμενικής του συνοχής, δηλαδή της συνάφειάς του προς τις προσδοκίες και τις γλωσσοκειμενικές συμβάσεις του κοινού υποδοχής της μετάφρασης. Συζήτηση και επαναξιολόγηση της διαδικασίας που οδήγησε στην παραγωγή του κειμένου υποδοχής μέσα από την συζήτηση του περιεχομένου των μεταφραστικών ημερολογίων.

10η εβδομάδα: Παρουσίαση των τεχνικών και των τρόπων του μεταφραστικού σχολιασμού, του τρόπου σύνταξης βιβλιογραφίας, παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών και υπομνηματισμού. Με βάση αυτή την παρουσίαση, οι φοιτητές καλούνται να εντοπίσουν ποια μεταφραστικά προβλήματα και λύσεις χρήζουν σχολιασμού.

11η εβδομάδα: Παρουσίαση από τους φοιτητές των προς σχολιασμό επιλογών και λύσεων. Αξιολόγηση της εγκυρότητας των προτάσεών τους και αναθεώρησή τους όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο κείμενο σχολίων η δομή του οποίου θα συζητηθεί στο επόμενο μάθημα.

12η εβδομάδα: Συζήτηση σχετικά με τη δομή του κειμένου των σχολίων. Έλεγχος της βιβλιογραφίας και των βιβλιογραφικών αναφορών και διορθωτικές παρεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.

13η εβδομάδα: Συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την πρώτη έως την δωδέκατη εβδομάδα με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου εργασίας των φοιτητών και του τρόπου οργάνωσης του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Κελάνδριας, Παναγιώτης (2016). Λειτουργική διδακτική της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Η διδακτική μέθοδος βασίζεται στις Λειτουργικές περί τη Μετάφραση Προσεγγίσεις και, ιδίως α) στη Θεωρία του Σκοπού και β) στη Θεωρία της Μεταφραστικής Δράσης. Συνδυάζει επίσης την προσανατολισμένη στη διαδικασία μετάφραση (process-oriented translation) με την προσανατολισμένη στο προϊόν μετάφραση (product-oriented translation).

Η μαθησιακή μέθοδος συνδυάζει τη φοιτητοκεντρική διδασκαλία με στοιχεία της καθηγητοκεντρικής και βασίζεται α) στην εφαρμογή της αρχής της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης, β) στην παραδοχή ότι η γνώση ανακαλύπτεται και δεν κατασκευάζεται και γ) στην εναλλαγή του ρόλου του διδάσκοντα από συντονιστή σε καθοδηγητή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το σύνολο του διδακτικού υλικού διανέμεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Open eclass.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι με υποχρεωτική, ατομική απαλλακτική εργασία. Οι φοιτητές παραδίδουν το σχολιασμένο μετάφρασμα το οποίο αξιολογείται σύμφωνα με τις μεταφραστικές οδηγίες και με βάση τη συνοχή των σχολίων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν προσδιοριστεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συγκεκριμένα, η εργασία θα αξιολογείται με βάση τα οριζόμενα στις μεταφραστικές οδηγίες, την ενδοκειμενική και διακειμενική της συνοχή και τη δομή του μεταφραστικού σχολιασμού.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας