Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Σωσώνη Βιλελμίνη
Κωδικός Μαθήματος: ET-5217
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ1505-1Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI259/

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα στόχο έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το εταιρικό δίκαιο ως βάση για την εκτέλεση εργασιών μετάφρασης και έρευνας σχετικής με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που θέτει η εξειδικευμένη οικονομική ορολογία και τα διαφορετικά οικονομικά και νομικά πλαίσια εντός των οποίων παράγονται και χρησιμοποιούνται τα οικονομική κείμενα. Η ενότητα αυτή στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη των μεταφραστικών δεξιοτήτων των φοιτητών σε ποικιλία κειμενικών ειδών και επιπέδων ύφους. Γίνεται επιπλέον και μια εισαγωγή στη μετάφραση κειμένων μάρκετινγκ και στη μεταδημιουργία. Έμφαση δίνεται στα είδη των εταιρειών, στις λογιστικές καταστάσεις, τα είδη των αξιογράφων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα). Τέλος, αποτελεί μια εισαγωγή  στην αποτελεσματική τεκμηρίωση και τη σωστή χρήση ερευνητικών εργαλείων για την επίλυση των προβλημάτων μετάφρασης.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 

  • αποκτήσουν βασική κατανόηση των κύριων οικονομικών εννοιών
  • αποκτήσουν μια εκτεταμένη κατανόηση της οικονομικής ορολογίας
  • κατανοούν γραπτό υλικό ειδικού οικονομικού περιεχομένου
  • είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν ζητήματα ύφους και επιπέδου λόγου που είναι χαρακτηριστικά του οικονομικού λόγου
  • έχουν επαρκή γνώση των οικονομικών αρχών ώστε να μπορούν να μεταφράζουν οικονομικά κείμενα ως επαγγελματίες μεταφραστές
  • να είναι σε θέση να προσδιορίσουν, να αναλύσουν και να περιγράψουν τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετάφραση των οικονομικών κειμένων και τις διάφορες στρατηγικές που έχουν στη διάθεσή τους για να τα αντιμετωπίσουν
  • μπορούν να τεκμηριώσουν τις επιλογές τους κατά τη μετάφραση ειδικών οικονομικών κειμένων
  • να μπορούν να αναλάβουν τη μεταδημιουργία διαφημιστικών κειμένων και την προσαρμογή κειμένων μάρκετινγκ
  • είναι εξοικειωμένοι με την επαγγελματική πρακτική και τους πόρους και τα εργαλεία που διατίθενται στο Διαδίκτυο.
Περιεχόμενο (Syllabus):

 

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Ιδιαιτερότητες, δυσκολίες, προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ισοδυναμίας στο επίπεδο των εννοιών. Τι είναι η οικονομία; Μακροοικονομία/Μικροοικονομία.

2η εβδομάδα: Το Μάρκετινγκ ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εταιρειών στον ψηφιακό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αρχές και στοιχεία ψηφιακού και πολύγλωσσου μάρκετινγκ (Localization, SEO, Web analytics, eye-tracking, κλπ). Η σημασία της μεταδημιουργίας (Transcreation).

3η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μεταδημιουργία δύο διαφημίσεων (από Αγγλικά-Ελληνικά και από Ελληνικά Αγγλικά).

4η εβδομάδα: Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων. Τα είδη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (Ατομική Επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, κ.ά.).

5η εβδομάδα: Τα είδη των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Διαφορές και ομοιότητες με το ελληνικό σύστημα.

6η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση οικονομικού κειμένου σχετικά με τα είδη των επιχειρήσεων.

7η εβδομάδα: Λογιστικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων κεφαλαίων, Παράρτημα, κ.ά.). Πρακτική άσκηση: Μετάφραση έκθεσης διαχείρισης και ισολογισμού.

8η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση για τα είδη των ισολογισμών.

9η εβδομάδα: Έκθεση ορκωτού λογιστή. Πρακτική άσκηση: Μετάφραση έκθεσης ορκωτού λογιστή.

10η εβδομάδα: Αξιόγραφα και Χρεόγραφα. Είδη μετοχών, μέρισμα. Πρακτική άσκηση: Μετάφραση κειμένου για τα είδη των μετοχών.

11η εβδομάδα: Ομόλογα. Είδη ομολόγων. Πρακτική άσκηση: Μετάφραση κειμένου για τα είδη των ομολόγων.

12η εβδομάδα: Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (ΣΜΕ, Repos, κ.ά.). Πρακτική άσκηση: Μετάφραση κειμένου για τα είδη των παραγώγων.

13η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση κειμένου για τα είδη των παραγώγων. Ανακεφαλαίωση, επίλυση αποριών.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βασικό Σύγγραμμα:

Νομική Γλώσσα, Νομική Ορολογία/2014 Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ/Βαλεοντής Κ., Κριμπάς Π.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Alcaraz, E. & Hughes, B. (2002) Legal Translation Explained. Manchester: St Jerome.

Bassnett, S. & Bielsa, E. (2008) Translation in Global News. London: Routledge.

Bhatia, Vijay K. (1993) Analysing Genre, Language Use in Professional Settings. London: Longman.

Beaugrande, R. de & W. Dressler (1998) Introduction to Text Linguistics. London: Longman.

Biel, Ł. and Sosoni, V. (eds) (2017) The Translation of Economics and the Economics of Translation. Special Issue of Perspectives: Studies in Translatology.

Borja Albi, A. & Prieto Ramos, F. (2013) (eds) Legal Translation in Context: Professional Issues and Prospects. New Trends in Translation Studies Series.

Desblache, L. (ed) (2001) Aspects of Specialised Translation. Paris: La Maison du Dictionnaire.

Fabre, C. (1991) A Companion to Economic Translation. Paris: Masson.

Gallego Hernández, Daniel (ed.) (2016)
Current Approaches to Business and Institutional Translation
Proceedings of the international conference on economic, business, financial and institutional translation.
Frankfurt am Main: Peter Lang.

Κελάνδριας, Π. (2007) Η Μετάφραση των Οικονομικών Κειμένων. Αθήνα: Δίαυλος.

Mankiw, N. G. (2007) Principles of Economics – 5th edition. London: Thomson.

Mc Closkey, D. (1998) The Rhetoric of Economics. 2nd edition. Madison: University of Wisconsin Press.

Mayoral Asensio, R. (2003) Translating Official Documents. Manchester: St Jerome.

Prieto, Ramos, F. (2018) (ed.) Institutional Translation for International Governance: Enhancing Quality in Multilingual Legal Communication. Bloomsbury Advances in Translation. London: Bloomsbury.

Svoboda, T., Biel, Ł. & Łoboda, K. (2017) (eds) Quality aspects in institutional translation.Berlin: Language Science Press.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα έχει την υβριδική μορφή διάλεξης-εργαστηρίου. Βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο διάλογο με τους φοιτητές και στα σχόλιά τους. Εργαστηριακές ασκήσεις παρουσιάζουν πρακτικές πτυχές των ζητημάτων που καλύπτονται και περιγράφονται στην θεωρία. Γίνεται πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση ποικίλων οικονομικών περιγραφικών κειμένων και κειμένων μάρκετινγκ με αναφορά στη θεωρία. Διατίθεται υλικό που καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη. 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Γίνεται χρήση εποπτικών μέσων, κυρίως  παρουσιάσεων powerpoint, προβολής βίντεο και χρήσης πηγών στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, χρησιμοποιείται η δωρεάν έκδοση του RealEye. Η διάθεση του υλικού του μαθήματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας Open e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Το μάθημα εξετάζεται με τελική γραπτή εξέταση, ήτοι μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά οικονομικού κειμένου 300 λέξεων περίπου και σχολιασμό συγκεκριμένων μεταφραστικών προβλημάτων. Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσων, δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών, ειδικών και γενικών. Δεν επιτρέπεται η χρήση σημειώσεων.


Επιστροφή
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας