Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά III


Διδάσκων/ουσα: Αλεξάκη Σωτηρία-Λητώ
Κωδικός Μαθήματος: EN-3217
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ1503Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά III
Mέγεθος: 213.09 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα των φοιτητών να μεταφράζουν από την Ελληνική προς την Αγγλική, προβαίνοντας στις κατάλληλες λεξιλογικές, υφολογικές, σημασιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές, μετατοπίσεις και μετατροπίες. Επιχειρεί επίσης να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της γλώσσας αφετηρίας και της γλώσσας άφιξης και να τους εξοικειώσει με τη χρήση ποικιλίας πηγών και εργαλείων. Επιπλέον, το μάθημα εμβαθύνει περαιτέρω στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Μετάφραση και βοηθά τους φοιτητές να εφαρμόσουν τις αρχές της Μεταφρασιολογίας στην πράξη. Τέλος, επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές να προσεγγίσουν τη Μετάφραση σφαιρικά και να κατανοήσουν τη διαμεσολαβητική της διάσταση.

 

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να:
• μεταφράζουν κείμενα γενικού και πιο ειδικού περιεχομένου
• αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη κειμένου και τις ιδιαιτερότητες που έχει το καθένα
• προβαίνουν σε εκτενή κειμενική ανάλυση βάσει της θεωρίας της Μετάφρασης και να οδηγούνται σε συνειδητές μεταφραστικές επιλογές
• αναγνωρίζουν τη σημασία του συγκειμένου, του περικειμένου και της πραγματολογίας κατά τη μεταφραστική διαδικασία
• εντοπίζουν και αξιολογούν ζητήματα ισοδυναμίας σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα
• αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις μεταφραστικές προκλήσεις και να προτείνουν κατάλληλες μεταφραστικές επιλογές

Περιεχόμενο (Syllabus):


1η εβδομάδα: Προεπισκόπηση του μαθήματος: Εισαγωγή στα προαπαιτούμενα του μαθήματος, υποδείξεις ως προς τον τρόπο μελέτης και μετάφρασης των κειμένων καθώς και καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και άλλων μεταφραστικών εργαλείων.

2η εβδομάδα: Η μετάφραση προς την ξένη γλώσσα, οι προκλήσεις και οι βασικές δυσκολίες που θέτει. Αρχές κειμενικής ανάλυσης. Πρακτική άσκηση: ανάλυση και μετάφραση δημοσιογραφικού κειμένου.

3η εβδομάδα: Μετάφραση πιστοποιητικών γέννησης.

4η εβδομάδα: Μετάφραση διοικητικών εγγράφων.

5η εβδομάδα: Mετάφραση διαφόρων ειδών φυλλαδίων, ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη μετάφραση των εν λόγω κειμένων. Τα είδη της σημασίας των λέξεων και η σημασία της πραγματολογίας, του συγκειμένου και του περικειμένου.

6η εβδομάδα: Mετάφραση λογιστικών-οικονομικών εγγράφων: Προκλήσεις, προβλήματα και στρατηγικές αντιμετώπισής τους. Ανάλυση κειμένου.

7η εβδομάδα: Mετάφραση ιστοσελίδας.

8η εβδομάδα: Μετάφραση κειμένου με πλήθος πολιτισμικών ενδεικτών (ιστορία και παραδόσεις).

9η εβδομάδα: Μετάφραση κειμένου σχολικών εγχειριδίων. Προκλήσεις, προβλήματα και στρατηγικές αντιμετώπισής τους.

10η εβδομάδα: Παρουσίαση των μεταφρασμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές, με έμφαση στις μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν. Συζήτηση.

11η εβδομάδα: Παρουσίαση των μεταφρασμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές, με έμφαση στις μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν. Συζήτηση.

12η εβδομάδα: Παρουσίαση των μεταφρασμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές, με έμφαση στις μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν. Συζήτηση.

13η εβδομάδα: Παρουσίαση των μεταφρασμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές, με έμφαση στις μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν. Συζήτηση.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Austin, J. (1962) How to do things with words. London, Oxford: Clarendon Press.
Baker, M. (ed.) (2009) Critical Readings in Translation Studies. London/New York: Routledge.
Baker, M. (ed.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge.
Baker, M. (1992) In Other Words. London: Routledge.
Beaugrande, R. & Dressler, W. (1996) Introduction to Text Linguistics, London and New York: Longman.
Benjamin, W. (1969/2000) The task of the translator, in L. Venuti (ed.) (2000) The Translation Studies Reader. London: Routledge.
Brown, G. & Yule, G. (1983) Discourse Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Delabastita, D. (1997) Traduction. Essays on Punning and Translation. Manchester: St. Jerome Publishing.
Delisle, J. (1994) La traduction raisonnée: Manuel d’ initiation à la traduction professionnelle de l’anglais vers le français. Ottawa: Presses Universitaires d’Ottawa.
Delisle, J. (1994) L’analyse du discourse comme méthode de traduction, initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais, théorie et pratique. Ottawa: Presses Universitaires d’Ottawa.
Delisle, J. and Woodsworth, J. (eds) (1995) Translators through History. Amsterdam: John Benjamins.
Hatim, B. and Mason, I. (1990) Discourse and the Translator. London: Longman.
Κεντρωτής, Γ. (1996) Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος.
Μουνέν, Ζ. (2002) Οι Ωραίες Άπιστες, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Μπαμπινιώτης, Γ. (1994) Η Γλώσσα ως Αξία, Το παράδειγμα της Ελληνικής, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Μπαμπινιώτης, Γ. (1994) Θεωρητική Γλωσσολογία. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γλωσσολογία, Αθήνα.
Μπαμπινιώτης, Γ. (1985) Εισαγωγή στη Σημασιολογία, Αθήνα.
Munday, J. (2001) Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London: Routledge.
Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation.London: Prentice Hall.
Παριανού, Α. (2009) Translating from Major into Minor Languages. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.
Παριανού, Α. (1997) «Πραγματολογικοί ιδιωτισμοί/εκφράσεις ρουτίνας και η μετάφρασή τους από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα». 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας
(ΕΛ.ΕΤ.Ο), Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, 30, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου 1997, Αθήνα, 133–143.
Snell-Hornby, M. (1988) Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam: John Benjamins.
Steiner, G. (1998) After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford University Press.
Venuti, L. (ed.) (2000) The Translation Studies Reader. London: Routledge.
Venuti, L. (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.
Wills, W. (1996) Knowledge and skills in translator behavior. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Worf, B. & Sapir, E. (1991) Language, Thought and Reality: Selected Writings. Cambridge: The MIT Press.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο
To μάθημα έχει την υβριδική μορφή διάλεξης-εργαστηρίου και βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο διάλογο με τους φοιτητές και τα σχόλιά τους. Tα προς μετάφραση κείμενα είναι κατά κύριο λόγο αυθεντικά κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας και επιδιώκεται η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών των διαφορετικών ειδών κειμένου και του τρόπου επίτευξης ισοδύναμου μεταφρασιολογικού αποτελέσματος. Επιχειρείται περαιτέρω εμβάθυνση στη θεωρία της Μετάφρασης και πρακτικής εφαρμογής συγκεκριμένων μεταφρασιολογικών μοντέλων.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Το κείμενο προς μετάφραση έχει έκταση περίπου 300 λέξεις και επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσων, δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών, ειδικών και γενικών. Συνεκτιμάται η συμμετοχή και η παράδοση εργασιών.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας