Erasmus+ για πρακτική άσκηση (Era-places)

Αξιοποιήστε το Erasmus+ για Πρακτική άσκηση (Era-Places) στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) και δώστε ευρωπαϊκή διάσταση στην επαγγελματική σταδιοδρομία σας μετά τις σπουδές.

Συνεχής ενημέρωση

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται με κάθε νέα εξέλιξη σε επίπεδο Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) και ΤΞΓΜΔ.

Για να ενημερώνεστε άμεσα, επισκεφθείτε τις Ανακοινώσεις για το Era-Places.

Οφέλη του Era-Places

Χάρη στο Era-Places, αποκτάτε υψηλό επίπεδο γνώσεων και ποιότητας που είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΤΞΓΜΔ.

Το Era-Places στοχεύει στην:

 • Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills)
 • Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
 • Σύναψη ευρωπαϊκών και διεθνών επαφών

Με αυτόν τον τρόπο, σας δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσετε:

 • Υψηλή εξειδίκευση
 • Ευρεία αντίληψη
 • Διεθνή εμπειρία.

Μάθετε περισσότερα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΤΞΓΜΔ.

Σημαντικό

Το Era-Places δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών του ΤΞΓΜΔ. Δεν προσμετράται στις απαραίτητες μονάδες ECTS για τη λήψη του πτυχίου, απλώς η ολοκλήρωσή του αναγράφεται στο Παράρτημα διπλώματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Era-Places αν φοιτάτε σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στο ΤΞΓΔΜ ή αν έχετε αποφοιτήσει εντός 1 χρόνου από το ΤΞΓΜΔ.

Προπτυχιακό επίπεδο

Για να συμμετάσχετε στο Era-Places σε προπτυχιακό επίπεδο, θα πρέπει να:

 1. Έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον 175 ECTS έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας.
 2. Κατέχετε τίτλο γλωσσομάθειας Β2+ στη γλώσσα της χώρας ή του φορέα υποδοχής.

Μάθετε πώς υποβάλλετε αίτηση στο Era-Places.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

Για να πραγματοποιήσετε Era-Places σε μεταπτυχιακό επίπεδο, απαιτείται Βεβαίωση του Διευθυντή του ΠΜΣ σας με τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Το θέμα του ΠΜΣ
 2. Έγκριση για τη μετάβασή σας στο εξωτερικό
 3. Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού σας (με τα ακριβή ECTS, αν προβλέπονται από το ΠΜΣ σας) και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών σας.

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη ειδικότερα κριτήρια:

 1. Το εξάμηνο φοίτησης (προηγείστε αν βρίσκεστε σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών)
 2. Η ακαδημαϊκή επίδοση
 3. Η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο των σπουδών σας.
 4. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσετε από το Era-Places.

Μάθετε πώς υποβάλλετε αίτηση στο Era-Places.

Διδακτορικό επίπεδο

Για να πραγματοποιήσετε Era-Places σε διδακτορικό επίπεδο, απαιτείται Βεβαίωση της τριμελούς Επιτροπής εποπτείας της διδακτορικής διατριβής σας στην οποία να αναγράφονται:

 1. Το θέμα της διατριβής σας
 2. Η έγκριση της Επιτροπής για τη μετάβασή σας στο εξωτερικό
 3. Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε θα αποτελέσει μέρος της διδακτορικής διατριβής σας και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών σας.

Επίσης, λαμβάνεται υπόψη:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου της προτεινόμενης Πρακτικής άσκησης με το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής σας.
 2. Η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων σας που έχετε υποβάλει.

Μάθετε πώς υποβάλλετε αίτηση στο Era-Places.

Απόφοιτοι εντός 1 χρόνου

Αν αποφοιτήσατε τον τελευταίο 1 χρόνο από το ΤΞΓΜΔ και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Era-Places, ακολουθείτε τις οδηγίες παραπάνω που αντιστοιχούν στο επίπεδο σπουδών από το οποίο αποφοιτήσατε πρόσφατα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εύρεση αποκλειστικά από μέρους σας συνεργαζόμενου φορέα υποδοχής.

Εύρεση φορέα υποδοχής

Σας συνιστούμε να έχετε ήδη βρει φορέα υποδοχής με τον οποίο να έχετε συμφωνήσει ότι θα σας δεχτεί πριν ανακοινωθεί η προκήρυξη για την οποία σας ενδιαφέρεστε.

Ο φορέας υποδοχής μπορεί να είναι:

 • Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του Erasmus, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Δείτε τον πιο πρόσφατο Χάρτη Erasmus στην ιστοσελίδα του ΤΔΔΣ ΙΠ για το Erasmus+.
 • Μη κερδοσκοπική οργάνωση
 • Δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση
 • Δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα.
 • Ερευνητικό ινστιτούτο, σχολείο ή εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου)
 • Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης

Ο φορέας υποδοχής δεν μπορεί να είναι:

 • Θεσμός της ΕΕ και άλλοι φορείς της, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων.
 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση φορέα υποδοχής στην ιστοσελίδα του ΠΑΔΑ ή στον Ενδεικτικό κατάλογο φορέων υποδοχής στην ιστοσελίδα του ΤΔΔΣ ΙΠ για το Erasmus+.

Προκηρύξεις υποτροφιών

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), ως αρμόδιος φορέας υλοποίησης του Era-Places, δημοσιεύει προκηρύξεις 2 φορές τον χρόνο:

 • Κάθε Οκτώβριο, για κινητικότητα κατά το εαρινό εξάμηνο.
 • Κάθε Απρίλιο, για κινητικότητα κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Για να ενημερώνεστε άμεσα, επισκεφτείτε τις Ανακοινώσεις για το Era-Places.

Διαθεσιμότητα θέσεων

Οι διαθέσιμες θέσεις καθορίζονται από το ΠΑΔΑ, ως αρμόδιο φορέα υλοποίησης του Era-Places.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον αριθμό θέσεων:

 • Σε προπτυχιακό επίπεδο (80% των θέσεων), προτεραιότητα δίνεται σε όσους από εσάς συγκεντρώνετε μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας.
 • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο (10% των θέσεων), αποτελεί προϋπόθεση η ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός εισαγωγής σας στο ΠΜΣ.
 • Σε διδακτορικό επίπεδο (10% των θέσεων), αποφασίζει ad hoc η Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ.

Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό 10% αφορά σε τουλάχιστον μία θέση και, στην περίπτωση που μείνουν αδιάθετα τα ποσοστά των μεταπτυχιακών και διδακτορικών επιπέδων, προστίθενται στο ποσοστό του προπτυχιακού.

Αίτηση συμμετοχής

Δείτε ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτησή σας και πού την καταθέτετε.

Δικαιολογητικά

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αναλυτική βαθμολογία
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών, ελάχιστου επιπέδου Β2
 4. Αντίγραφο ταυτότητας
 5. Αντίγραφο στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού
 6. Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα υποδοχής (Letter of acceptance)
 7. Συμφωνία Μάθησης (Learning agreement for Traineeship).

Τα έντυπα 1, 6 και 7 γίνονται διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΠΑΔΑ για το Erasmus+.

Κατάθεση αίτησης

Καταθέτετε την αίτησή σας στη Γραμματεία του ΤΞΓΔΜ μέσω e-mail στο dflti-erasmus@ionio.gr.

Συνιστούμε να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες για την αίτηση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, οι αιτήσεις εγκρίνονται από τον Συντονιστή Erasmus του ΤΞΓΜΔ και επικυρώνονται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ. Όσες από αυτές πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα αναρτηθούν σε πίνακα επιτυχόντων (με αξιολογική σειρά) και επιλαχόντων (με αξιολογική σειρά), καθώς και οι απορριφθείσες αιτήσεις με σαφή αναφορά στον λόγο απόρριψης. Για να ενημερώνεστε άμεσα, επισκεφτείτε τις Ανακοινώσεις για το Era-Places.

Στη συνέχεια, το ΤΔΔΣ ΙΠ αποστέλλει στο ΠΑΔΑ τις εγκριτικές αποφάσεις των Συνελεύσεων όλων των Τμημάτων μαζί με τις εγκεκριμένες αιτήσεις.

Από αυτό το σημείο και μετά, επικοινωνείτε με το ΠΑΔΑ (erasmus_placement@uniwa.gr, 210 538 5176) για τις περαιτέρω διοικητικές ενέργειες (υπογραφή Σύμβασης, υπογραφή Learning Agreement for Traineeships κλπ.) που απαιτούνται για την είσπραξη της υποτροφίας.

Αναγνώριση περιόδου Erasmus

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Erasmus και την έκδοση του Traineeship Certificate από τον φορέα υποδοχής, το ΙΠ προβαίνει στην αναγνώριση της περιόδου Era-Places.

Για το ΤΞΓΜΔ, το Era-Places δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών του. Επομένως, δεν προσμετράται στις απαραίτητες μονάδες ECTS για τη λήψη του πτυχίου, αλλά αναγράφεται στο Παράρτημα διπλώματος.

Άλλες πληροφορίες

Για να μετακινηθείτε στο εξωτερικό, θα πρέπει να διαθέτετε ασφάλιση. Αναλόγως με τη χώρα υποδοχής, ενδέχεται να πρέπει να εκδώσετε Visa.

Ασφάλιση

Είναι υποχρεωτικό να:

 • Εκδώσετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΚΑ) από τον ασφαλιστικό φορέα σας ή τη Φοιτητική Μέριμνα του ΙΠ (26610 82119).
 • Διαθέτετε ιδιωτική ασφάλιση για την κάλυψη αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το ΠΑΔΑ).

Έκδοση Visa

Όσοι θα φοιτήσετε για διάστημα παραμονής μεγαλύτερο από 3 μήνες σε χώρες στις οποίες απαιτείται Visa (π.χ. Τουρκία), θα πρέπει να φροντίσετε για την έγκαιρη έκδοσή της στην αντίστοιχη προξενική αρχή.

Αναστολή κινητικότητας προς την Τουρκία

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του ΙΠ, η κινητικότητα προς την Τουρκία έχει ανασταλεί.

Επικοινωνία

Για το ΤΞΓΜΔ

Υπεύθυνη:

Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρίνα Παππά.

Διοικητική υποστήριξη:

Αγγελική Σκιαδοπούλου (dflti-erasmus@ionio.gr).

Για το ΙΠ

Κωδικός Erasmus ΙΠ: G ATHINE 42

Συντονιστής:

Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καρράς.

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Erasmus

Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

Προϊσταμένη Τμήματος: κα Ντενίζ Καρβούνη

Ιστότοπος: Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

E-mail: erasmus@ionio.gr

Τηλ.: 26610 87129, 87607

<< <
Μάιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 06-05-2021
Προσεχώς
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2020-21
Έναρξη: 10-05-2021 |Λήξη: 23-05-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Εγχειρίδιο Οδηγιών
Mέγεθος: 750.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 91.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF