Μεταδιδακτορική έρευνα

Το ΤΞΓΜΔ παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα γνωστικά αντικείμενά του.

Στόχοι της μεταδιδακτορικής έρευνας

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΤΞΓΜΔ είναι η:

 • Επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών και ερευνητριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που το ενδιαφέρουν
 • Ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της
 • Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας
 • Ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ), ως ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και καινοτόμων εφαρμογών

Κόστος και διάρκεια

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από το ΙΠ ή το ΤΞΓΜΔ.

Υποτροφία ή χορηγία

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές μπορούν να λάβουν υποτροφία ή χορηγία από άλλη πηγή.

Δείτε τις Ανακοινώσεις για υποτροφίες στο ΤΞΓΜΔ.

Διάρκεια εκπόνησης

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ και όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες.

Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορείτε να αιτηθείτε παράταση με σχετική τεκμηρίωση.

Αίτηση εκπόνησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.

Αίτηση και δικαιολογητικά

Στην αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας:

 • Αναγράφετε τον Καθηγητή ή Καθηγήτρια του ΤΞΓΜΔ υπό την επίβλεψη του οποίου ή της οποίας επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την έρευνα.
 • Επισυνάπτετε σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης προτεινόμενου επιβλέποντος.
 • Επισυνάπτετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχωναναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού
 2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού
 3. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 5. Κατάλογο επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί ή δημοσιευθεί
 6. Συστατικές επιστολές (προαιρετικά) από Καθηγητές ή Καθηγήτριες ΑΕΙ, από ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 7. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Κατεβάστε την Πρόταση για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Μπορείτε να αιτηθείτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο dflti@ionio.gr.

Εγγραφές μεταδιδακτορικών ερευνητών

Δείτε τη διαδικασία που ακολουθείται αφού η αίτησή σας γίνει δεκτή.

Δεκτή αίτηση

Αφού η αίτησή σας γίνει δεκτή από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ, η Γραμματεία σάς ενημερώνει για:

 • Την επιλογή σας
 • Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Μεταδιδακτορικής έρευνας
 • Τον Κανονισμό δεοντολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μάθετε περισσότερα για την ακαδημαϊκή δεοντολογία του ΤΞΓΜΔ.

Μητρώο μεταδιδακτορικών ερευνητών

Στη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ τηρείται ειδικό μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών με το θέμα εκάστου και του επιβλέποντα Καθηγητή ή επιβλέπουσας Καθηγήτριας.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να εντάσσονται σε ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος.

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Για να εκπονήσετε μεταδιδακτορική έρευνα, θα πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με επιβλέποντα Καθηγητή ή Καθηγήτρια.

Επιβλέπων Καθηγητής ή Καθηγήτρια

Η επίβλεψη των μεταδιδακτορικών ερευνητών ανατίθεται σε επιβλέποντα Καθηγητή ή Καθηγήτρια του ΤΞΓΜΔ, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή συναφή επιστημονικό χώρο της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Η αντικατάσταση του επιβλέποντα Καθηγητή ή Καθηγήτριας είναι εφικτή με ειδικά αιτιολογημένη αίτηση και αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ.

Ο επιβλέπων Καθηγητής ή Καθηγήτρια:

 • Καταθέτει στο ΤΞΓΜΔ ετησίως (έως το πέρας του εαρινού εξαμήνου) ενδιάμεση Έκθεση αξιολόγησης, με βάση την οποία αξιολογείται η εξέλιξη και η προοπτική της μεταδιδακτορικής έρευνας
 • Έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον μεταδιδάκτορα ερευνητή ή ερευνήτρια για τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων και των εργαστηρίων και για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του ΤΞΓΜΔ:

 • Λαμβάνει πρόνοια για την διευκόλυνση της μεταδιδακτορικής έκδοσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν
 • Επιλαμβάνεται των προβλημάτων σε περιπτώσεις διενέξεων και εάν αυτά δεν επιλύονται τα παραπέμπει αρχικά στη Συνέλευση του Τμήματος και σε οριστικό βαθμό στην Επιτροπή Ακαδημαϊκής δεοντολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μάθετε περισσότερα για την Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του ΤΞΓΜΔ.

Περάτωση μεταδιδακτορικής έρευνας

Για την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 1. Συντάσσετε και αποστέλλετε στη Γραμματεία, για έγκριση από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ, την Έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του επιβλέποντα Καθηγητή ή Καθηγήτριας.
 2. Υποχρεούστε να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της μεταδιδακτορικής έρευνας δημοσίως, σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή ή Καθηγήτρια.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, χορηγείται Βεβαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας. Η Βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΤΞΓΜΔ, ωστόσο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τίτλο σπουδών.

Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε τον Κανονισμό εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΙΠ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ)

Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο «Γαληνός» (1ος όροφος)
49132 Κέρκυρα
Τηλ: 26610 87202
E-mail: dflti@ionio.gr

Ενημέρωση: 06-01-2024
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας