Προπτυχιακές σπουδές

Γενικά

Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 και αποτελεί το μοναδικό στον ελλαδικό (και, κατ' επέκταση, τον ευρωπαϊκό) ακαδημαϊκό χώρο πανεπιστημιακό Τµήµα κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων συνεδρίων.

Το εύρος των γνωστικών αντικειμένων και η ανάγκη για κάλυψη εκ των ενόντων όλων των ακαδημαϊκών λειτουργιών που το στηρίζουν, ώθησε διαχρονικά το Τµήµα στην ανάπτυξη σηµαντικού αριθµού ακαδημαϊκών λειτουργιών, που αντιστοιχούν σε μεγέθη Σχολής, µάλλον, παρά Τµήµατος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος επικαιροποιήθηκε το 2015. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής μέχρι 2014 ισχύουν μεταβατικές διατάξεις. Τα σχετικά με αυτές αρχεία βρίσκονται στο τέλος της σελίδας.

Σε προπτυχιακό επίπεδο λειτουργούν δύο Ειδικεύσεις:

  • Μετάφρασης
  • ∆ιερµηνείας

Ειδικεύσεις Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας

Οι φοιτητές εισάγονται στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας υποχρεωτικά µε δύο (2) γλώσσες εργασίας, πέραν της Ελληνικής, στις οποίες και φοιτούν έως το πέρας των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις επιλέγουν δύο γλώσσες μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερµανικής.

Τα πρώτα τέσσερα εξάµηνα (Α’-∆’) είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Από το Ε' εξάµηνο γίνεται ο διαχωρισµός σε δύο Ειδικεύσεις, κάθε µία από τις οποίες οδηγεί σε διαφορετικό τίτλο σπουδών. Οι φοιτητές του Τµήµατος έχουν δικαίωµα επιλογής μεταξύ:

  • της Ειδίκευσης της Μετάφρασης και
  • της Ειδίκευσης ∆ιερµηνείας (σχετικώς, διενεργούνται εσωτερικές εξετάσεις επιλογής).

Για την ολοκλήρωση των σπουδών στην Ειδίκευση Μετάφρασης, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήµατα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (Ζ΄ εξάμηνο), σε ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, το Τµήµα συνεργάζεται µε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιρλανδίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Ζ’ εξάμηνο θα διδάσκεται στην έδρα του Τμήματος, στην Κέρκυρα, λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Στόχος των Ειδικεύσεων Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι η εκπαίδευση ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων.

Αρχές του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: προβλέπει τη διάκριση μεταξύ θεωρητικών παραδόσεων, εργαστηριακών και σεμιναριακών μαθημάτων ως ουσιαστικών στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τη διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών μαθημάτων και υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής. Οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων επιλέγουν ελεύθερα όποια μαθήματα επιθυμούν από τα προσφερόμενα στην Ειδίκευση Μετάφρασης Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα (YE). Με το πέρας των σπουδών (8 εξάμηνα) οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα (εκ των οποίων το ένα είναι Ελεύθερης Επιλογής, από το σύνολο των Ενδεικτικών Προγραμμάτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου).

Τα θεωρητικά μαθήματα αποσκοπούν να προσφέρουν στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις στα εμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα προς μετάφραση/διερμηνεία κείμενα και να τα αποδώσουν στη γλώσσα στόχο. Τα εργαστηριακά μαθήματα µμετάφρασης/διερμηνείας αποσκοπούν στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων που προσφέρονται στο πλαίσιο των θεωρητικών μαθημάτων καθώς και στη συστηματική άσκηση των φοιτητών στη µμετάφραση/διερμηνεία, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις της αγοράς.

Μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων γίνεται προσπάθεια να εξασφαλίζεται στους φοιτητές μεγάλη ποικιλία θεματικών πεδίων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών. Η φιλοσοφία του Τµήµατος αυτή στηρίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι η ακαδημαϊκή διδασκαλία δεν αφορά ένα σύνολο γνώσεων που οι φοιτητές οφείλουν να αποκτήσουν, αλλά είναι µια διαδικασία στη διάρκεια της οποίας οι διδασκόμενοι διδάσκονται κατά κύριο λόγο πώς να μαθαίνουν και να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου, της μεθοδολογικής προσέγγισης και του θεωρητικού ή μεταφραστικού ζητήματος που πραγματεύεται το εκάστοτε μάθημα.

Με βάση τις αρχές αυτές, οι πρωτοετείς φοιτητές, όπως και εκείνοι των μεγαλύτερων ετών, καλούνται να επιλέξουν µόνοι τους τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εγγραφούν, στο πλαίσιο της δομής του προγράμματος σπουδών. Σε όλες τις κατευθύνσεις προσφέρονται κάθε χρόνο ενισχυτικά μαθήματα για φοιτητές που εντοπίζουν αδυναμίες σε κάποια από τις γλώσσες εργασίας.

Μετά το Ε΄εξάμηνο, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση και να ακολουθήσουν την αντίστοιχη κατανομή μαθημάτων. Οι σύμβουλοι σπουδών είναι στη διάθεσή τους για να τους συνδράμουν στις επιλογές τους. Με τον τρόπο αυτό, έχοντας ως οδηγό τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών στις τρεις κατευθύνσεις (βλ. β. Εργαστηριακά μαθήματα), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα μαθημάτων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους και τους στόχους τους.

Για την απόκτηση πτυχίου του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας οι φοιτητές της Ειδίκευσης Μετάφρασης οφείλουν να συγκεντρώσουν 151 Διδακτικές Μονάδες / 240 ECTS, ενώ στην Ειδίκευση ∆ιερµηνείας ο αριθμός των Διδακτικών Μονάδων κυμαίνεται ανάλογα µε τις επιλεγόμενες από τον φοιτητή κατευθύνσεις Γλωσσών. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε παραδόσεις, εργαστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σελίδα για το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2020-21.

Ολοκλήρωση σπουδών και συμμετοχή σε ορκωμοσία

Βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Η Βεβαίωση περάτωσης σπουδών είναι Πτυχίο, ενώ πτυχιακός τίτλος είναι το συμπληρωματικό έγγραφο που χορηγείται σε όσους συμμετάσχουν σε κάποια από τις δύο ετήσιες ορκωμοσίες του Ιδρύματος.

Χορήγηση Βεβαίωσης περάτωσης σπουδών

Για να εκδοθεί Βεβαίωση περάτωσης σπουδών, θα πρέπει να γίνει έλεγχος της καρτέλας του φοιτητή από τη Γραμματεία του Τμήματος. Για να προβεί η Γραμματεία στον έλεγχο αυτόν, θα πρέπει να στείλετε αντίστοιχο αίτημα μέσω email στη Γραμματεία και, στη συνέχεια, να καταθέσετε τα εξής:

Συμμετοχή σε ορκωμοσία

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λαμβάνουν χώρα δύο ορκωμοσίες κάθε χρόνο, μία τον Νοέμβριο και μία τον Μάιο. Η συμμετοχή σε αυτές είναι προαιρετική, καθώς Πτυχίο είναι η Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Ωστόσο, το δικαίωμα να συμμετάσχει κανείς σε κάποια από τις δύο το διατηρεί εσαεί.

Πρoαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σε ορκωμοσία αποτελεί η ανακήρυξη του φοιτητή σε πτυχιούχο. Ως ημερομηνία ανακήρυξης εκλαμβάνεται η τελευταία ημέρα της εξεταστικής (Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου ή Ιουνίου) κατά την οποία ο φοιτητής εξετάστηκε επιτυχώς στο τελευταίο μάθημα.

Σημαντικό: Και η πτυχιακή εργασία θεωρείται μάθημα και λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της ημερομηνίας ανακήρυξης.