Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί


Διδάσκων/ουσα: Κάτσιος Σταύρος
Κωδικός Μαθήματος: YE-0700
Κωδικός Gram-Web: ΔΙ06800
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Χειμερινό
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Διαθέσιμο (στα Αγγλικά)
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI204/
gr  pdf.png  Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί
Mέγεθος: 229.67 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα καλύπτει το σύνολο των βασικών θεσμών της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διακυβέρνησης και διαρθρώνεται σε δύο ενότητες: η πρώτη αφορά στην παρουσίαση και ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης, του ρόλου και της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών θεσμών και η δεύτερη στην παρουσίαση και ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης, του ρόλου και της λειτουργίας των Διεθνών θεσμών.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • εξοικειωθούν με τους θεσμούς της διεθνούς και ευρωπαϊκής οργάνωσης,

  • εμβαθύνουν στις αρχές και τους στόχους θεσμών και οργάνων των ευρωπαϊκών και διεθνών

    οργανισμών.

  • κατανοήσουν το ρόλο των θεσμών στο ευρωπαϊκό και διεθνές σύστημα

  • έχουν πλήρη εικόνα των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων και του ευρωπαϊκού και διεθνή

    τρόπου λήψης συλλογικών αποφάσεων και μηχανισμών επίλυσης κρίσεων

  • χρησιμοποιήσουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει για να διεξάγουν βασική έρευνα και να είναι σε θέση να παραδώσουν μια γραπτή παρουσίαση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της.

Περιεχόμενο (Syllabus):
 
 

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση: Ιστορική επισκόπηση, χαρακτηριστικά των διεθνών οργανισμών, η διεθνής νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών

2η εβδομάδα: Η Ιστορική Διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης: Το διεθνές κι ευρωπαϊκό περιβάλλον μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ευρωπαϊκή ιδέα και τα ευρωπαϊκά κινήματα, η Διακήρυξη Schuman και η ίδρυση της ΕΚΑΧ, της ΕΟΚ και ΕΚΑΕΤα κυριότερα γεγονότα της περιόδου 1960-1990. Η ίδρυση της ΕΕ και οι μεταρρυθμίσεις των Συνθηκών. Οι διευρύνσεις. Ενδεικτικές πηγές για μελέτη: στο e-classτου μαθήματος

 

3η εβδομάδα: Η φύση, η νομική προσωπικότητα και αξίες και στόχοι της ΕΕ, αρμοδιότητες και δράσεις της Ένωσης και των κρατών μελών. Θεσμική συγκρότηση. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του θεσμικού πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και της ΟΝΕ).
Ενδεικτικές πηγές για μελέτη: στο e-classτου μαθήματος

 

4η εβδομάδα: Η Επιτροπή
Ενδεικτικές πηγές για μελέτη: στο e-classτου μαθήματος

 

5η εβδομάδα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ενδεικτικές πηγές για μελέτη: στο e-classτου μαθήματος

 

6η εβδομάδα: Το Συμβούλιο της Ένωσης – Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) – Η Προεδρία της ΕΕ
Ενδεικτικές πηγές για μελέτη: στο e-classτου μαθήματος

7η εβδομάδα: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενδεικτικές πηγές για μελέτη: στο e-classτου μαθήματος

 

8η εβδομάδα: Η Ενωσιακή έννομη τάξη. Oι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και θεσμικές αλλαγές με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας
Ενδεικτικές πηγές για μελέτη: στο e-classτου μαθήματος

 

9η εβδομάδα: Το Συμβούλιο της Ευρώπης: ίδρυση, σκοποί, αρχές, μέλη : απόκτηση και απώλεια ιδιότητας μέλους, τα όργανα. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο διεθνής δικαστικός μηχανισμός προστασίας.

 

10η εβδομάδα: Το σύστημα του ΟΗΕ: Τα όργανα του ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας.

11η εβδομάδα: Το σύστημα του ΟΗΕ: Τα όργανα του ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Διεθνές Δικαστήριο, η Γραμματεία, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο

12η εβδομάδα: Το Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ): ίδρυση, σκοποί, αρχές, το αμυντικό δόγμα και η μετεξέλιξή του, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά όργανα της συμμαχίας, οι ζώνες ευθύνης και η οργάνωση της συμμαχικής διοίκησης

13η εβδομάδα: Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ): ιστορικό, εξέλιξη από την τελική πράξη του Ελσίνκι του 1975, στη ΔΑΣΕ και στον ΟΑΣΕ, σκοποί, αρχές, μέλη, τομείς δράσης, η ανθρώπινη διάσταση, ο ύπατος αρμοστής για τις μειονότητες, η πρόληψη συγκρούσεων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Διεθνείς Οργανισμοί γενικά

Παρούλα Νάσκου-Περράκη,Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η θεσμική Διάσταση, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2010
Αντ. Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί, Γενική θεωρία, τεύχος I, Εισαγωγή στο φαινόμενο των Διεθνών Οργανισμών, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1983,

Αντ. Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί, Γενική Θεωρία, τεύχος ΙΙ, Συγκριτική Θεσμική Ανάλυση, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1988
Αντ. Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί – Νομικό Πλαίσιο – Δομή – Λειτουργία, τόμος Β’, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1989

Phillip Sands & Pierre Klein, Bowett’s Law of International Institutions, London, Sweet & Maxwell, 2001 (5th edition)
Θ. Χριστοδουλίδης, Δομή και Λειτουργία των Διεθνών Οργανισμών, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1988

Ευρωπαϊκή Ένωση

Μαραβέγιας Ν. (επιμ) (2016) Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Κριτική, Αθήνα
Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, Αθήνα Σαββάλας.
Hix, Simon (2009), Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμέλεια Επ. Μαριάς, Μεταίχμιο, Αθήνα Στεφάνου, Κ., Μ. Τσινισιζέλη, Αρ. Φατούρου, Θ. Χριστοδουλίδη, (2006),Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, τ. Α ́, Ενοποιητική Δυναμική, Δικαιοταξία-Διακυβέρνηση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα
Μαραβέγιας, Ν. & Τσινισιζέλης Μ. (2007),Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, 50 χρόνια, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα.
Μούσης, Ν. (2013) Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης

ΟΗΕ

Γενικά

Thomas Franck, Nation against Nation, What Happened to the UN Dream and What the US Can Do About It, Oxford, Oxford University Press, 1985
Αντ. Μπρεδήμας, Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1989
Στέλιος Περράκης (επιμ.), 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη, Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Αντ. Σάκκουλας, 2006

W. Michael Reisman, “The Constitutional Crisis in the United Nations”, 87 A.J.I.L. 83, 1993
Bruno Simma, Herman Mosler, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Ruediger Wolfrum (eds.), The Charter of the United Nations, A Commentary, Oxford, Oxford University Press, two Volumes, 2002 (2nd edition)
Anne-Marie Slaughter, “A New U.N. for a New Century”, 74 Fordham L. Rev. 2961, 2005-2006

Γενική Συνέλευση

Richard Falk, The Status of Law in International Society, Princeton, Princeton University Press, 1970

Συμβούλιο Ασφαλείας

Elias Davidson, “The U.N. Security Council’s Obligations of Good Faith”, 15 Fla. J. Int’l L. 541, 2002-2003
Vera Gowlland-Debbas, “The Functions of the United Nations Security Council in the International Legal System”, στο Michael Byers (ed.), The Role of Law in International Politics, Oxford, Oxford University Press, 2000, στη σελ. 277
Thomas Franck, “Collective Security and UN Reform: Between the Necessary and the Possible”, 6 Chi. J. int’l L. 597, 2006
David Malone, “The Security Council in the Post-Cold War Era: A Study in the Creative Interpretation of the U.N. Charter”, 35 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 487, 2002-2003
Georg Nolte, “The Limits of the Security Council’s Powers and its Functions in the International Legal System: Some Reflections”, στο Michael Byers (ed.), The Role of Law in International Politics, Oxford, Oxford University Press, 2000, στις σελ. 315
Marc Perrin de Brichambaut, “The Role of the United Nations Security Council in the International Legal System”, στο Michael Byers (ed.), The Role of Law in International Politics, Oxford, Oxford University Press, 2000, στη σελ. 269
Danesh Sarooshi, The United Nations and the Development of Collective Security: The Delegation by the UN Security Council of its Chapter VII Powers, Oxford, Oxford University Press, 1999
David Schweigman, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter, The Hague, Kluwer Law International, 2001
Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Η Εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για χρήση Βίας, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2003

Διεθνές Δικαστήριο

Χαριτίνη Δίπλα,Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, τόμος Α’, Η Θέση του στο Διεθνές Δικαιοδοτικό Στερέωμα και η Συμβολή του στο Δίκαιο της Θάλασσας, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2004
Χαριτίνη Δίπλα, Εμμανουέλα Δούση, Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, τόμος Β’, Σύνοψη Νομολογίας, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2001

Συμβούλιο της Ευρώπης

Γενικά

Heinrich Klebes, “Membership in International Organizations and national Constitutional Law: A case Study of the Law and Practice of the Council of Europe”, St. Louis-Warsaw Transatlantic L. J. 69, 1999
Halvor Lervik, “The Parliamentary Assembly of the Council of Europe”, 3 Eur. J. Migration & L. 411, 2001 Walter Schwimmer, “The Effects of Globalization on Law: the Impact on the Council of Europe”, 2 Int’l L. F. D. Int’l227, 2000

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Steven Greer,The European Convention on Human Rights, Achievements, Problems and Prospects, Cambridge, Cambridge University Press (2006)
J. G. Merrils & A. H. Robertson, Human Rights in Europe, A Study of the European Convention on Human Rights, Manchester, Manchester University Press (2001, 4th edition)

Clare Ovey & Robin White, Jacobs & White, European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press (2002)
Phillip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, London, Blackstone (2001)
George Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press (2008)

Γιάννης Κτιστάκις, Η Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Με Αφορμή τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1959-2009), Αθήνα, Παπαζήσης (2009) Στέφανος Ματθίας, Γιάννης Κτιστάκις, Λουκία Σταυρίτη, Καλλιόπη Στεφανάκη (επιμ.), Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Με Βάση τη Νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, Αθήνα, έκδ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2006)

Γιώργος Πινακίδης, Η Ρήτρα της «Δημοκρατικής Κοινωνίας» στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας (2007)
Χρήστος Ροζάκης, «Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Δικαίου, Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Οργάνων της», στο Υπουργείο Εξωτερικών, Όλοι Μαζί από το 1957, Η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 Χρόνια Μετά τη Συνθήκη της Ρώμης, Αθήνα, Παπαζήσης (2007)

Χρήστος Ροζάκης, “Ορισμένες Σκέψεις για το νέο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”,Το Σύνταγμα 2002

ΝΑΤΟ

Klinton Alexander, “NATO’s Intervention in Kosovo: The Legal Case for Violating Yugoslavia’s National Sovereignty in the Absence of Security Council Approval”, 22 Hous. J. Int’l L. 403, 1999-2000
Ove Bring, “After Kosovo: NATO Should Reformulate a Doctrine on Humanitarian Intervention”, 10 US A.F. Acad. J. Legal Stud. 61, 1999-2000

Brian Collins, “Operation Enduring Freedom and the Future of NATO”, 3 Geo. J. Int’l Aff. 51, 2002
J. D. Godwin, “NATO’s Role in peace Operations: Re-examining the Treaty after Bosnia and Kosovo”, 160 Mich. L. Rev. 1, 1999
Robert Hunter, “Forward-Looking Partnership – NATO and the Future of Alliances”, 83 Foreign Aff. 190, 1999 Dino Kritsiotis, “The Kosovo Crisis and NATO’s Application of Armed Forces against the Federal Republic of Yugoslavia”, 49 Int’l & Comp. L. Q. 330, 2000
Alphonse La Porta, “Rationalization of NATO Forces in the Balkans”, 27 Fletcher F. World Aff. 271, 2002 Aaron Lindstrom, “Consensus Decision-Making in NATO: French Unilateralism and the Decision to Defend Turkey”, 4Chi. J. Int’l L. 579, 2003

Michael Matheson, “Justification for the NATO Air Campaign in Kosovo”, 94 Am. Soc’y Int’l L. Proc. 301, 2000 Judith Miller, “NATO’s Use of Force in the Balkans”, 45 N.Y. L. Sch. L. Rev. 91, 2001-2002
Jeffrey Morton, “The Legality of NATO’s Intervention in Yugoslavia in 1999: Implications for the Progressive Development of International Law”, 9 ILSA J. Int’l & Comp. L. 75, 2002-2003

Mary Ellen O’Connell, “The UN, NATO and International Law after Kosovo”, 22 Hum. Rts Q. 57, 2000 Amos Perlmutter, “Political Alternatives to NATO Expansion”, 15 Temp. Int’l & Comp. L. J. 47, 2001

Andrei Zagorski, “The OSCE in the Context of the Forthcoming EU and NATO Extensions”, 13 Helsinki Monitor221, 2002

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα έχει την υβριδική μορφή διάλεξης-εργαστηρίου. Βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο διάλογο με τους φοιτητές και στα σχόλιά τους. Γίνεται χρήση εποπτικών μέσων, διαφανειών και εργαστηριακών ασκήσεων. Διατίθεται υλικό που καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσης εργασίας (που αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού βαθμού) και τελικής εξέτασης (που αντιπροσωπεύει το 60% του συνολικού βαθμού).

Για να βαθμολογηθούν οι εργασίες θα πρέπει να εμπεριέχουντην εξής δήλωση:“η παρούσα εργασία έχει γίνει από εμένα τον/την ίδιο/α και δεν εμπεριέχει αντιγραφή ή λογοκλοπή”.


Επιστροφή
35-years
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας