Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Διδάσκων/ουσα: Σωσώνη Βιλελμίνη
Κωδικός Μαθήματος: YE-0604
Κωδικός Gram-Web: ΜΚΕΕ01
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Χειμερινό
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI356/
gr  pdf.png  Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Mέγεθος: 223.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές στη μετάφραση των κειμένων της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις ιδιοσυγκρασίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα κείμενα της ΕΕ. Έμφαση δίνεται στη γλωσσική ισότητα των κειμένων της ΕΕ και τη συνεπαγόμενη επιφανειακή ομοιότητά τους, καθώς και στον λεγόμενο «υβριδισμό» που τα χαρακτηρίζει. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να μεταφράζουν τα κείμενα της ΕΕ ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού, να είναι ακριβή σε επίπεδο ορολογίας, αλλά και να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη φρασεολογία, την ορολογία και την ιδιόλεκτο των κειμένων της ΕΕ. Μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν την κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα κείμενα της ΕΕ και ταυτόχρονα να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με τη γλώσσα της πολιτικής, τα χαρακτηριστικά των ομιλιών, την τέχνη της πειθούς, καθώς και διάφορα είδη προπαγάνδας, όπως πολλά κείμενα Web της ΕΕ και απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Τέλος, εξοικειώνονται με τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ στους μεταφραστές και με το σύστημα Μηχανικής Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (eTranslation).

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • κατανοούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα κείμενα της ΕΕ
  • διακρίνουν τα διάφορα είδη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κειμένων της ΕΕ (π.χ., γλωσσική ισότητα, επιφανειακή ομοιότητα, υβριδισμός, διακειμενικότητα)
  • μεταφράζουν κείμενα της ΕΕ (πολιτικά, οικονομικά, νομικά κλπ.) ακολουθώντας τις οδηγίες και τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
  • επιλύουν μεταφραστικές δυσκολίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ορολογία, τη φρασεολογία και την ιδιοσυγκρασία των κειμένων τις ΕΕ
  • χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους ηλεκτρονικούς πόρους και τα μεταφραστικά εργαλεία που παρέχει η ΕΕ
  • είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας γνωρίζοντας τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα θεσμικά όργανα και τους φορείς της ΕΕ.Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Προεπισκόπηση του μαθήματος: Μεταφράζοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιστορική αναδρομή και πολιτική της πολυγλωσσίας (Η Ευρώπη σε 12 Μαθήματα).

 

2η εβδομάδα: Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, η λήψη αποφάσεων και οι αποκεντρωμένοι φορείς της.

 

3η εβδομάδα: Η νομοπαρασκευαστική διαδικασία, η πολυγλωσσία, η γλωσσική ισότητα, η κατάρτιση των κειμένων σε ομάδες και από μη φυσικούς ομιλητές, ο κειμενικός υβριδισμός. Ανάλυση κειμένων της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

 

4η εβδομάδα: Έλλειψη ισοδυναμίας στο επίπεδο των νομικών εννοιών, υβριδισμός του νομικού συστήματος της ΕΕ, αυτόνομες νομικές έννοιες, ζητήματα ορολογίας, νεολογισμοί και πολιτισμικοί ενδείκτες. Η αυταπάτη της ισοδυναμίας.

 

5η εβδομάδα: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι προδικαστικές αποφάσεις, η νομολογία του Δικαστηρίου. Ανάλυση δικαστικών αποφάσεων.

 

6η εβδομάδα: Η μετάφραση των κειμένων της ΕΕ και οι περιορισμοί που τίθενται στα εγχειρίδια σύνταξης και μετάφρασης των θεσμικών οργάνων: Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων, Οδηγός Σύνταξης για τα Ελληνικά, Κοινός Πρακτικός Οδηγός Σύνταξης, Guide for External Translators.

 

7η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση κειμένου της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

 

8η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση κειμένου της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

 

9η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση Δελτίου Τύπου.

 

10η εβδομάδα: Μετάφραση Κειμένων WEB. Οδηγός Μετάφρασης Κειμένων WEB. Ιδεολογία και μετάφραση, προπαγάνδα, η τέχνη της πειθούς.

 

11η εβδομάδα: Πρακτική Άσκηση: Μετάφραση κειμένου WEB.     

 

12η εβδομάδα: Επιμέλεια μεταφρασμένου κειμένου.   

 

13η εβδομάδα: Μεταφράζοντας για την ΕΕ: Επαγγελματικές ευκαιρίες, ιδιαιτερότητες της αγοράς, διαγωνισμοί (EPSO). Ανακεφαλαίωση, επίλυση αποριών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Biel, Łucja (2007) “Translation of Multilingual EU Law as a Sub-genre of Legal Translation.” In D. Kierzkowska (ed.) Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe 2006. Warsaw: Translegis, 144–163.

Biel, Ł. (2014) Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Mein: Peter Lang.

Cao, D. and Z. Zhao (2008) “Translation at the United Nations as Specialised Translation”, Journal of Specialised Translation 9 http://www.jostrans.org/issue09/art_cao.php [last accessed 12 August 2016]

Christiansen, P.V. (2006) “Language Policy in the European Union: European/English/Elite/Equal/Esperanto Union?”, Language Problems & Language Planning 30(1): 21-44.

Dam, H. V. & K. Korning Zethsen (2014) “Translators in International Organizations: A Special Breed of High-Status Professionals? Danish EU Translators as a Case in Point”. In C. V. Angelelli (ed.) The Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 93-113.

European Commission, Translation Resources, http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm [last accessed 12 August 2016]

European Commission, Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων, http://publications.europa.eu/code/el/el-4100000.htm [last accessed 12 August 2016]

European Commission, How to Write Clearly, http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/brochures/clear_writing/how_to_write_clearly_el.pdf [last accessed 12 August 2016]

Felici, A. (2010) “Translating EU Law: Legal Issues and Multiple Dynamics”, Perspectives 18(2): 95-108.

Joscelyne, A. (2000) “The Role of Translation in an International Organization”. In R.C. Sprung, (ed.) Translating into Success: Cutting-Edge Strategies for Going Multilingual in a Global Age. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

Karoly, A. (2012) “Translation Competence and Translation Performance: Lexical, Syntactic and Textual Patterns in Student Translations of a Specialized EU Genre”. English for Specific Purposes 31: 36-46.

Koskinen, K. (2008) Translating Institutions: An Ethnographic Study of EU Translation. Manchester: St Jerome.

Koskinen, K. (2001) “How to Research EU Translation?”, Perspectives, 9(4), 293-300.

Koskinen, K. (2000) “Institutional Illusions: Translating in the EU Commission”. The Translator 6(1): 49-65.

Sosoni, V. (2002) “Lexical Cohesion: The Case of European Union Texts in English and Greek”. In M. Cazzoli-Goeta, S. Pourcel, S. & L. Van Espen (eds.) (2002) Conference Proceedings of the Fifth Durham Postgraduate Conference in Theoretical and Applied Linguistics. Durham: University of Durham.

Sosoni, V. (2003) Aspects of Lexical Cohesion in EU Texts: A Critical Study of Greek Translations and English Hybrid Texts. Unpublished Doctoral thesis, Surrey: University of Surrey. < http://epubs.surrey.ac.uk/1044/> accessed 17 January 2015, accessed 12 June 2018.

Sosoni, V. (2011) “Training translators to work for the EU institutions: luxury or necessity?” The Journal of Specialised Translation 16, 77–108.

Sosoni, V. (2012) “A Hybrid Translation Theory for EU Texts”. Vertimo Studijos, 5.

Sosoni, V. (2012) “Risk Communication in the EU: An Impossible Task?”. In S. Kvam, P. Langemeyer, K. Solfjeld, A. Parianou and K. Knutsen (eds.) Narratives of Risk: Text Studies, 119-141. Münster: Waxmann.

Sosoni, V. (2018) “Language and Translation in EU Competition Law: Insights from English, Greek, Italian and Spanish Versions of Legislative Texts”. In S. Marino, Ł. Biel, M. Bajcic & V. Sosoni (eds) (forthcoming). Language and Law. The role of language and translation in EU Competition Law. New York: Springer Publishing.

Sosoni, V., Kermanidis, K.L. and Livas, S. (2018) “Observing Eurolects: The Case of Greek”.  In L. Mori (ed.) Observing Eurolects: Dynamics of Language Variation in EU Law. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Stolze, R. (2001) “Translating legal texts in the EU.” Perspectives: Studies in Translatology 9(4), 301–311.

Strandvik, I., Vanvik, P. and Beaven, J. (2011) “The ordinary legislative procedure step by step – multilingual aspect.” Luxembourg, 28.03.2011, ppt presentation. accessed 4 May 2011.

Tirkonnen-Condit, S. (2001) “EU Project Proposals as Hybrid Texts: Observations from a Finnish Research Project”, Across Languages and Cultures, 2(2), 261-264.

Wagner, E., S. Bech and J. M. Martínez (2002) Translating for the European Union Institutions. Manchester: St Jerome.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα έχει την υβριδική μορφή διάλεξης-εργαστηρίου. Βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο διάλογο με τους φοιτητές και στα σχόλιά τους. Εργαστηριακές ασκήσεις παρουσιάζουν πρακτικές πτυχές των ζητημάτων που καλύπτονται και περιγράφονται στην θεωρία. Γίνεται χρήση εποπτικών μέσων, πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση επίσημων κειμένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Διατίθεται υλικό που καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Γίνεται χρήση εποπτικών μέσων, κυρίως  παρουσιάσεων powerpoint, προβολής βίντεο και χρήσης πηγών στο Διαδίκτυο. Η διάθεση του υλικού του μαθήματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας Open e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Το μάθημα εξετάζεται με ατομική απαλλακτική εργασία, ήτοι μετάφραση ειδικού επίσημου κειμένου της ΕΕ, σχολιασμό των μεταφραστικών προβλημάτων και των στρατηγικών επίλυσής τους με αναφορές στη θεωρία που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές ή εργασία τεκμηρίωσης ορολογίας.


Επιστροφή
35-years
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 16-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας