Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά ‒ Ελληνικά II


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: ET-6216
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ1506-1Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Παρουσίαση των τεχνικών της περίληψης και της εκλαΐκευσης και των εφαρμογών τους στα οικονομικά κείμενα. Τα κείμενα επιλέγονται από τους τομείς της μακροοικονομίας, της διεθνούς τραπεζικής, αναλύσεις ειδικών κι εμπειρογνωμόνων διαφόρων Σχολών οικονομικής σκέψης. Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των τρόπων περιληπτικής και εκλαϊκευτικής μετάφρασης οικονομικών κειμένων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ανάθεσης.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • κατανοούν ότι ένα κείμενο αφετηρίας μπορεί να μεταφραστεί για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς
  • προβαίνουν σε περιληπτικές και εκλαϊκευτικές μεταφράσεις πάσης φύσεως οικονομικών κειμένων στη γλώσσα υποδοχής
  • προσαρμόζουν τις περιληπτικές και εκλαϊκευτικές τους μεταφράσεις στις συγκεκριμένες προδιαγραφές της εκάστοτε ανάθεσης
  • εφαρμόζουν τις μεθόδους τεκμηρίωσης της οικονομικής ορολογίας μέσα από τη χρήση πάσης φύσης ορολογικών διαδικτυακών πόρων
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Διανομή του πρώτου κειμένου εργασίας. Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του. Ανάλυση των μεταφραστικών οδηγιών και του Σκοπού της μετάφρασης. Διανομή παράλληλων κειμένων ανάλογης θεματικής στα Ελληνικά με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με το περιεχόμενο του κειμένου εργασίας. Παρουσίαση των τεχνικών της περίληψης και της έννοιας των λειτουργικών (πυρηνικών) μεταφραστικών μονάδων και της σημασίας τους για την περίληψη του κειμένου. Συζήτηση σχετικά με τη θεματική του κειμένου εργασίας και ανάλυσή του με σκοπό να προσδιοριστούν οι πυρηνικές μεταφραστικές μονάδες. Οι φοιτητές καλούνται α) να μελετήσουν το κείμενο εργασίας με σκοπό την κατανόησή του, β) να ασχοληθούν με τα ορολογικά του προβλήματα και γ) να επιχειρήσουν μια πρώτη απόπειρα περιληπτικής μετάφρασης του κειμένου εργασίας. Ταυτόχρονα, ζητείται από τους φοιτητές να αρχίσουν να τηρούν μεταφραστικό ημερολόγιο όπου θα καταγράφουν τα βήματα που ακολουθούν για την εκπλήρωση των εβδομαδιαίων καθηκόντων τους.

2η εβδομάδα: Συζήτηση των καθηκόντων α) έως γ) και αξιολόγησή των αποτελεσμάτων από τους φοιτητές και τον διδάσκοντα. Παρουσίαση του μεταφραστικού ημερολογίου της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτηση αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Με βάση τα παραπάνω, οι φοιτητές καλούνται να επαναξιολογήσουν τις λύσεις που πρότειναν και να προβούν στις παρεμβάσεις που κρίνουν απαραίτητες με σκοπό την παραγωγή μιας λειτουργικής περιληπτικής μετάφρασης σύμφωνα με τις μεταφραστικές οδηγίες.

3η εβδομάδα: Παρουσίαση, σχολιασμός και αξιολόγηση των λύσεων των φοιτητών. Παρουσίαση του μεταφραστικού ημερολογίου της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτηση αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Συνολική αξιολόγηση του τελικού κειμένου υποδοχής. Διανομή του δεύτερου κειμένου εργασίας. Οι φοιτητές καλούνται να εργαστούν όπως στην 1η πρώτη εβδομάδα παραπάνω.

4η εβδομάδα: Όπως στη 2η εβδομάδα παραπάνω.

5η εβδομάδα: Όπως στην 3η εβδομάδα παραπάνω. Διανομή του τρίτου κειμένου εργασίας. Οι φοιτητές καλούνται να εργαστούν όπως στην 1η πρώτη εβδομάδα παραπάνω.

6η εβδομάδα: Όπως στη 2η εβδομάδα παραπάνω.

7η εβδομάδα: Όπως στην 3η εβδομάδα παραπάνω. Διανομή του τέταρτου κειμένου εργασίας. Παρουσίαση των στρατηγικών της εκλαΐκευσης και ανάλυση των μεταφραστικών οδηγιών. Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν το κείμενο εργασίας και να προτείνουν τρόπους εφαρμογής των εκλαϊκευτικών στρατηγικών.

8η εβδομάδα: Παρουσίαση, σχολιασμός και αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών. Παρουσίαση του μεταφραστικού ημερολογίου της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτηση αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Οι φοιτητές καλούνται να επαναξιολογήσουν τις λύσεις που πρότειναν και να προβούν σε μια πρώτη απόπειρα εκλαΐκευσης του κειμένου εργασίας.

9η εβδομάδα: Παρουσίαση, σχολιασμός και αξιολόγηση της πρώτης μεταφραστικής απόπειρας. Παρουσίαση του μεταφραστικού ημερολογίου της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτηση και αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Με βάση τα παραπάνω, οι φοιτητές καλούνται να επαναξιολογήσουν τις λύσεις που πρότειναν και να προβούν στις παρεμβάσεις που κρίνουν απαραίτητες με σκοπό την παραγωγή μιας λειτουργικής εκλαϊκευτικής μετάφρασης σύμφωνα με τις μεταφραστικές οδηγίες.

10η εβδομάδα: Όπως στη 3η εβδομάδα παραπάνω. Διανομή του πέμπτου κειμένου εργασίας. Ανάθεση όπως στη 7η εβδομάδα παραπάνω.

11η εβδομάδα: Όπως στη 8η εβδομάδα παραπάνω.

12η εβδομάδα: Όπως στη 9η εβδομάδα παραπάνω.

13η εβδομάδα: Όπως στη 10η εβδομάδα παραπάνω.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Parianou, Anastasia (2009). Translating from Major into Minor Languages. Αθήνα: Δίαυλος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Η διδακτική μέθοδος βασίζεται στις Λειτουργικές περί τη Μετάφραση Προσεγγίσεις και, ιδίως α) στη Θεωρία του Σκοπού και β) στη Θεωρία της Μεταφραστικής Δράσης. Συνδυάζει επίσης την προσανατολισμένη στη διαδικασία μετάφραση (process-oriented translation) με την προσανατολισμένη στο προϊόν μετάφραση (product-oriented translation).

Η μαθησιακή μέθοδος συνδυάζει τη φοιτητοκεντρική διδασκαλία με στοιχεία της καθηγητοκεντρικής και βασίζεται α) στην εφαρμογή της αρχής της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης, β) στην παραδοχή ότι η γνώση ανακαλύπτεται και δεν κατασκευάζεται και γ) στην εναλλαγή του ρόλου του διδάσκοντα από συντονιστή σε καθοδηγητή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το σύνολο του διδακτικού υλικού (κείμενα εργασίας, παράλληλα κείμενα, οικονομικά λεξικά, ορολογικοί πόροι) διανέμεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι με υποχρεωτική, ατομική απαλλακτική εργασία. Οι φοιτητές παραδίδουν μια περιληπτική μετάφραση ενός κειμένου με θεματική παρόμοια με εκείνη του κειμένου εργασίας στην τάξη καθώς και μια εκλαϊκευτική μετάφραση ενός άλλου οικονομικού κειμένου, οι οποίες αξιολογείται βάσει των κριτηρίων που ορίσθηκαν στις μεταφραστικές οδηγίες και της ορθής εφαρμογής των τεχνικών της περίληψης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν προσδιοριστεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συγκεκριμένα, η μετάφραση θα αξιολογείται με βάση τα οριζόμενα στις μεταφραστικές οδηγίες και την ενδοκειμενική και διακειμενική της συνοχή.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας