Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά IV


Διδάσκων/ουσα: Seel Olaf Immanuel
Κωδικός Μαθήματος: DE-4237
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ2504Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Δ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά IV
Mέγεθος: 217.54 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Σύντομη περιγραφή: Το μάθημα αυτό εστιάζει στη μετάφραση του κειμενικού είδους των διαφημιστικών κειμένων, με έμφαση στα ξενοδοχειακά και εμπορικά διαφημιστικά, ως ενός εκ των πολλών επιμέρους γενικών κειμένων που δύναται να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα κατά τον εργασιακό βίο του μέλλοντα επαγγελματία μεταφραστή. Με μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά – γερμανικά, οι φοιτητές ασκούνται στις επιμέρους γλωσσικές, πολιτισμικές και κειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την αντιπαραβολή του συγκεκριμένου γλωσσοπολιτισμικού ζεύγους στο κειμενικό είδος αυτό, εφαρμόζοντας τη λειτουργική προσέγγιση στη μετάφραση  και εξοικειώνονται, επίσης, με τις σχετικές με τη μετάφραση αυτού του κειμενικού είδους τεχνικές της προσαρμογής (adaptation) και της ανα-/μετα-/δια-δημιουργίας (transcreation).

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 

·         κατανοούν αντιπαραβολικά τις κειμενοτυπολογικές αρχές και ιδιαιτερότητες που διέπουν τα ξενοδοχειακά και εμπορικά διαφημιστικά γενικά

          κείμενα με ιδιαίτερη πολιτισμική εξειδίκευση και έντονη κλητικότητα

·         διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιμέρους μεταφραστικές δυσκολίες σε επίπεδο κειμενοτυπολογικό, συντακτικό, πραγματολογικό,

          λεξιλογικό

·         εφαρμόζουν τη λειτουργική θεωρία της μετάφρασης

·         εφαρμόζουν τις παραμέτρους της μεταφρασεολογικήςκειμενικής ανάλυσης

·         αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση τοπωνύμιων, κύριων ονομάτων, διαλέκτων, ιδιωματισμών,

          αρχαϊσμών. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές και να δικαιολογούν τις μεταφραστικές τους επιλογές

·         να είναι εξοικειωμένοι με τις απαραίτητες για αυτά τη μετάφραση αυτών των κειμενικών ειδών στρατηγικές, όπως είναι η προσαρμογή (adaptation) και η ανα-/μετα-/δια-δημιουργία (transcreation)

·         κατανοούν τις σημειολογικές τεχνικές των διαφημιστικών κειμένων

·         κατανοούν αντιπαραβολικά πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία

·         δημιουργούν δίγλωσσα γλωσσάρια σχετικά με επιμέρους θεματικές των ξενοδοχειακών και εμπορικών διαφημιστικών κειμένων  με ιδιαίτερη

          πολιτισμική εξειδίκευση και έντονη κλητικότητα

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Εισαγωγή στα βασικά κειμενικά, γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των διαφημιστικών κειμένων. Παρουσιάζονται οι κεντρικές αρχές για τη μετάφραση του συγκεκριμένου κειμενικού είδους. Επεξηγούνται οι μεταφραστικές στρατηγικές προσαρμογή (adaptation) και αναδημιουργία (transcreation).

Αναλύεται στην τάξη το πρώτο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση για ξενοδοχείο 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές.

 

2η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση για ξενοδοχείο 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση για ξενοδοχείο 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

3η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση για ξενοδοχείο 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση για ξενοδοχείο 3) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

4η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση για ξενοδοχείο 3) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση για ξενοδοχείο 4) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

5η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση για ξενοδοχείο 4) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση για ξενοδοχείο 5) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

6η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση για ξενοδοχείο 5) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση για ξενοδοχείο 6) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

7η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση για ξενοδοχείο 6) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση για ξενοδοχείο 7) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

8η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση για ξενοδοχείο 7) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

9η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

10η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 3) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

11η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 3) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 4) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

12η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 4) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 5) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

13η εβδομάδα

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (διαφήμιση εμπορικού προϊόντος 5) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Συνάγονται συγκεντρωτικά συμπεράσματα για τη μετάφραση των ξενοδοχειακών και εμπορικών διαφημίσεων ως γενικών κειμένων με γνώμονα τη μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά προς τα γερμανικά και επιχειρείται η αξιολόγηση των θεωρητικών εργαλείων που προσφέρει η μεταφρασεολογία για την υποστήριξη της συγκεκριμένης μεταφραστικής πράξης από τους μαθητευόμενους μεταφραστές.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Bastin, G. L. (2014), “Adaptation, the Paramount Communication Strategy”. Linguaculture1,σελ. 73-87.

Nord, C. (2014), Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα – Εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις. [Μετ. ΣίμοςΠ. Γραμμενίδης, ΔέποιναΔ. Λάμπρου]. Αθήνα: Δίαυλος.      

Rike, S. M. (2013), “Bilingual corporate websites – from translation to transcreation?” The Journal of Specialised Translation, 20, σελ. 68-85.

Seel, O. I. (2015), Εισαγωγή στηγενικήμετάφραση. Μια λειτουργική προσέγγιση με βάση το ζεύγος γλωσσών ελληνικά/γερμανικά και τα κειμενικά είδη συνταγών μαγειρικής, διαφημιστικών κειμένων και τουριστικών οδηγών. (Ηλεκτρονικό βιβλίο στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλλιπος», Προσβάσιμο στο:  (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2568) ή απευθείας στο (https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2568/7/00_master_document_interractive.pdf).

Vermeer, H. J. (31992),Skopos und Translationsauftrag - Aufsätze. Frankfurt am Main: IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation (thw; 2).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση/Διατίθεται ηλεκτρονικό υλικό που καλύπτει ολόκληρη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class. Η ύλη (θεωρία και πρωτότυπα κείμενα) συνιστά τη βάση για τις εργαστηριακές μεταφραστικές ασκήσεις. Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τις μεταφράσεις και να τις παρουσιάσουν στην τάξη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολή του μεταφράσματος στην αίθουσα.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση στο πλαίσιο προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας