Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά ‒ Ελληνικά ΙΙ


Διδάσκων/ουσα: Ιωαννίδης Αναστάσιος
Κωδικός Μαθήματος: CI-6316
Κωδικός Gram-Web: ΔΔ1506
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 11
Σύνολο Ωρών: 3
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα εστιάζει και εμβαθύνει στην θεωρία και την πρακτική της διαδοχικής διερμηνείας. Εφόσον οι φοιτητές έχουν ήδη αποκτήσει εξοικείωση με τη διαδικασία λήψης σημειώσεων από το προηγούμενο εξάμηνο, κάθε μάθημα αποκτά συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας μεγαλύτερης δυσκολίας και εξειδίκευσης, για το οποίοι οι φοιτητές προετοιμάζονται συγκεκριμένα για αυτό εκ των προτέρων, όπως σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι ομιλίες εργασίας γίνονται μεγαλύτερες σε διάρκεια, με πυκνότερα νοήματα και άλλες πρακτικές δυσκολίες, ώστε οι διδασκόμενοι να εξασκούνται στη διαχείριση τους, στην αντικειμενικότητα και στην προσαρμοστικότητα του διερμηνέα. Ειδικότερα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος και μαθαίνουν την εφαρμογή τους στην πράξη. Επιπλέον,αναλαμβάνουν σε εβδομαδιαία βάση τη συνοπτική παρουσίαση συγκεκριμένου θέματος επικαιρότητας/διεθνών σχέσεων/ιστορικών γεγονότων σε κάθε μάθημα, ώστε να εμπλουτίζουν τις γενικές γνώσεις τους. Η διδασκαλία γίνεται βάσει πρωτότυπου υλικού και ομιλιών που άπτονται της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς επικαιρότητας.

 

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
● να γνωρίζουν και να αναζητούν πληροφορίες επί επίκαιρων ζητημάτων πολιτικού, οικονομικού, γεωπολιτικού, πολιτισμικού κ.ά χαρακτήρα
● να αναλύουν, να ανασυνθέτουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα και πληροφορίες
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της διαδοχικής διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
● να παράγουν δημόσια λόγο και να παρουσιάζουν ομιλίες μπροστά σε κοινό
● να γνωρίζουν πώς να ερευνούν και να προετοιμάζονται για τη διερμηνεία
● να εφαρμόζουν στην πράξη τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος

 

Γενικές Ικανότητες
• Απόκτηση γνώσης των βασικών θεωρητικών αρχών της Μεταφρασεολογίας
• Απόκτηση γνώσης επί επίκαιρων ζητημάτων πολιτικού, οικονομικού, γεωπολιτικού, πολιτισμικού κ.ά χαρακτήρα
• Παραγωγή δημοσίου λόγου κατόπιν αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης κειμένων και πληροφοριών
• Εξάσκηση στη διερμηνεία με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
• Περίληψη κειμένων, αναδιατύπωση και μεταφορά τους από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα.
• Τεχνική λήψης σημειώσεων διαδοχικής διερμηνείας
• Τεχνικές ταυτόχρονης διερμηνείας, διερμηνείας από κειμένου, ψιθυριστής διερμηνείας
• Παρουσίαση ομιλιών μπροστά σε κοινό (τέχνη της ρητορικής)
• Έρευνα σε ηλεκτρονικές πηγές αντίστοιχων θεματικών περιοχών
• Ομαδική εργασία/Συνεργασία
• Λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε γλωσσικά, πολιτισμικά και καταστασιακάσυμφραζόμενα
• Άσκηση αυτοκριτικής και αξιολόγηση
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς και ηθικής υπευθυνότητας
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας σε θέματα μειονοτήτων και φύλου

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στη δεοντολογία του επαγγέλματος. Κώδικες και βασικοί κανόνες δεοντολογίας.
2η εβδομάδα: Το επαγγελματικό προφίλ του διερμηνέα. Ηθικά ζητήματα στην πράξη.
3η εβδομάδα: Ασκήσεις μνήμης, κατανόησης, επεξεργασίας και αναδιατύπωσης γραπτού λόγου σε προφορικό, με τη βοήθεια κειμένων γενικού περιεχομένου. Παραγωγή και παρουσίαση ομιλιών μπροστά σε κοινό.
4η εβδομάδα: Ασκήσεις μνήμης, κατανόησης, επεξεργασίας και αναδιατύπωσης προφορικού λόγου σε προφορικό, με τη βοήθεια κειμένων γενικού περιεχομένου. Παραγωγή και παρουσίαση ομιλιών μπροστά σε κοινό.
5η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
6η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
7η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
8η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
9η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
10η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
11η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
12η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
13η εβδομάδα: Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών, διερμηνέων και συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές συνθήκες (mockconference).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Ιωαννίδης, Α. (2018). Μπορείτε να τους ρωτήσετε για μένα; Η διερμηνεία στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα.Αθήνα: Δίαυλος
 • Bellos, D.(2011). Is that a fish in your ear? Translation and the meaning of everything. NewYork: Faber and Faber
 • Gile, D. (2009). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: JohnBenjamins Publishing Company
 • Gillies, A. (2005). Note taking for consecutive interpreting – a short course. Manchester: St. Jerome Publishing.
 • Kalina, S. (1998), Strategische Prozesse beim Dolmetschen, Tübingen:G. Narr.
 • Kurz, I. &Moisl, A. (1997). Berufsbilder für Übersetzer und Dolmetscher. Wien: WUV
 • Matyssek, H. (1989), Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, Heidelberg: J. Groos.
 • Pöchhacker, F. (2016). Introducing interpreting studies. 2nd ed. London: Routledge.
 • Pöchhacker, F. (1994). Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tübingen: Gunter Narr
 • Pöchhacker, F. (2000). Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen. Tübingen: Stauffenburg
 • Prunc, E. (2011). Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Berlin: Frank &TimmePublishing Company
 • Pym, A./Shlesinger, M./Jettmarova, Z. (2006). Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: JohnBenjamins Publishing Company.
 • Roderick, J. (2002). Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing
 • Rozan, J.-F. (2002). Note-Taking in Consecutive Interpreting. Krakow: tertium
 • Setton, R. &Dawrant, A. (2016) Conference Interpreting – A Trainer's Guide. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Vlachopoulos, St. (2016). Community interpreting in Greece. Building the future. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication. Διαθέσιμο στο https://zenodo.org/record/161349#.WCnev3f5yCQ
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Eισήγηση,  συζήτηση,  ερωταποκρίσεις, καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Ειδικότερα για τη διδασκαλία της πρακτικής διάστασης της διερμηνείας επιστρατεύονται οι μέθοδοι της πρακτικής άσκησης, του παιχνιδιού ρόλων, των ομάδων εργασίας, της άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής.

 
Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού / «δεξαμενών ομιλιών» για την εξάσκηση της διερμηνείας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να διερμηνεύσουν μέσω της διαδικασίας λήψης σημειώσεων μια ομιλία διάρκειας 8-10 λεπτών.

 

Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας