Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά ‒ Αγγλικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Πετροχείλου Μαρία, Ιωαννίδης Αναστάσιος
Κωδικός Μαθήματος: CI-5317
Κωδικός Gram-Web: ΔΔ5105
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 9
Σύνολο Ωρών: 3
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στη διερμηνεία και η εξοικείωση τους με αυτή στην πράξη. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στη θεωρητική επισκόπηση των γενικών αρχών της διερμηνείας, των διεπιστημονικών προσεγγίσεών της, των διαφόρων ειδών της και των εκάστοτε απαιτήσεών τους. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές δεξιότητες της διαδοχικής διερμηνείας και τον τρόπο εφαρμογή τους στην πράξη. Ειδικότερα, μαθαίνουν να εργάζονται με τη μνήμη τους, εισάγονται στην τεχνική λήψης σημειώσεων, εξασκούνται στην ομιλία μπροστά σε κοινό και μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν ορθά τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, να αποδελτιώνουν κείμενα, να διαχειρίζονται την ορολογία και να προετοιμάζουν γλωσσάρια εργασίας. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη συνδρομή πρωτότυπου υλικού και αυθεντικών ομιλιών, οι οποίες άπτονται θεμάτων της επικαιρότητας και για τις οποίες οι φοιτητές προετοιμάζονται σε εβδομαδιαία βάση εκ των προτέρων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
● να γνωρίζουν τα βασικά είδη και κατηγοριοποιήσεις της διερμηνείας
● να γνωρίζουν και να αναζητούν πληροφορίες επί επίκαιρων ζητημάτων πολιτικού, οικονομικού, γεωπολιτικού, πολιτισμικού κ.ά χαρακτήρα
● να αναλύουν, να ανασυνθέτουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα και πληροφορίες
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της διαδοχικής διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
● να παράγουν δημόσια λόγο και να παρουσιάζουν ομιλίες μπροστά σε κοινό
● να γνωρίζουν πώς να ερευνούν και να προετοιμάζονται για τη διερμηνεία

Γενικές ικανότητες

• Απόκτηση γνώσης των βασικών θεωρητικών αρχών της Μεταφρασεολογίας
• Απόκτηση γνώσης επί επίκαιρων ζητημάτων πολιτικού, οικονομικού, γεωπολιτικού, πολιτισμικού κ.ά χαρακτήρα
• Παραγωγή δημοσίου λόγου κατόπιν αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης κειμένων και πληροφοριών
• Εξάσκηση στη διερμηνεία με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
• Περίληψη κειμένων, αναδιατύπωση και μεταφορά τους από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.
• Τεχνική λήψης σημειώσεων διαδοχικής διερμηνείας
• Παρουσίαση ομιλιών μπροστά σε κοινό (τέχνη της ρητορικής)
• Έρευνα σε ηλεκτρονικές πηγές αντίστοιχων θεματικών περιοχών
• Ομαδική εργασία/Συνεργασία
• Λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε γλωσσικά, πολιτισμικά και καταστασιακάσυμφραζόμενα
• Άσκηση αυτοκριτικής και αξιολόγηση
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς και ηθικής υπευθυνότητας
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας σε θέματα μειονοτήτων και φύλου

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Οι κατηγοριοποιήσεις της διερμηνείας. Τα χαρακτηριστικά του δημόσιου λόγου.
2η εβδομάδα: Το επαγγελματικό προφίλ του διερμηνέα. Ασκήσεις πρόσληψης και ανάλυσης κειμένων γενικού περιεχομένου.
3η εβδομάδα: Ασκήσεις μνήμης, κατανόησης, επεξεργασίας και αναδιατύπωσης γραπτού λόγου σε προφορικό, με τη βοήθεια κειμένων γενικού περιεχομένου.
4η εβδομάδα: Ασκήσεις μνήμης, κατανόησης, επεξεργασίας και αναδιατύπωσης προφορικού λόγου σε προφορικό, με τη βοήθεια κειμένων γενικού περιεχομένου. Παραγωγή και παρουσίαση ομιλιών μπροστά σε κοινό.
5η εβδομάδα: Ασκήσεις μνήμης (ό.π.). Εξοικείωση με τον τρόπο προετοιμασίας των επαγγελματιών διερμηνέων.
6η εβδομάδα: Ασκήσεις μνήμης (ό.π.). Εισαγωγή στην τεχνική λήψης σημειώσεων της διαδοχικής διερμηνείας.
7η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου .
8η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
9η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και της διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
10η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και της διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
11η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και της διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
12η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και της διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
13η εβδομάδα: Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών, διερμηνέων και συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές συνθήκες (mockconference).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Ιωαννίδης, Α. (2018). Μπορείτε να τους ρωτήσετε για μένα; Η διερμηνεία στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα.Αθήνα: Δίαυλος
 • Bellos, D. (2011). Is that a fish in your ear? Translation and the meaning of everything. NewYork: Faber and Faber
 • Gile, D. (2009). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: JohnBenjamins Publishing Company
 • Gillies, A. (2005). Note taking for consecutive interpreting – a short course. Manchester: St. Jerome Publishing.
 • Kalina, S. (1998), Strategische Prozesse beim Dolmetschen, Tübingen:G. Narr.
 • Kurz, I. & Moisl, A. (1997). Berufsbilder für Übersetzer und Dolmetscher. Wien: WUV
 • Matyssek, H. (1989), Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, Heidelberg: J. Groos.
 • Pöchhacker, F. (2016). Introducing interpreting studies. 2nd ed. London: Routledge.
 • Pöchhacker, F. (1994). Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tübingen: Gunter Narr
 • Pöchhacker, F. (2000). Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen. Tübingen: Stauffenburg
 • Prunc, E. (2011). Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Berlin: Frank &TimmePublishing Company
 • Pym, A./Shlesinger, M./Jettmarova, Z. (2006). Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: JohnBenjamins Publishing Company.
 • Roderick, J. (2002). Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing
 • Rozan, J.-F. (2002). Note-Taking in Consecutive Interpreting. Krakow: tertium
 • Setton, R. & Dawrant, A. (2016) Conference Interpreting – A Trainer's Guide. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Vlachopoulos, St. (2016). Community interpreting in Greece. Building the future. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication. Διαθέσιμο στο https://zenodo.org/record/161349#.WCnev3f5yCQ
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Eισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις, καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Ειδικότερα για τη διδασκαλία της πρακτικής διάστασης της διερμηνείας επιστρατεύονται οι μέθοδοι της πρακτικής άσκησης, του παιχνιδιού ρόλων, των ομάδων εργασίας, της άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής.

 
Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού / «δεξαμενών ομιλιών» για την εξάσκηση της διερμηνείας.

 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να διερμηνεύσουν μέσω της διαδικασίας λήψης σημειώσεων μια ομιλία διάρκειας 5-7 λεπτών.

 

Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας