Κανονισμός εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας διαθέτει Κανονισμό εκπόνησης πτυχιακής εργασίας που αναθεωρήθηκε το 2019 μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής και ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ. Διαβάστε αναλυτικά τις διατάξεις του.

Γενικές πληροφορίες

Η πτυχιακή εργασία στο ΤΞΓΜΔ είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου και πρέπει να είναι πρωτότυπη.

Σκοπός πτυχιακής εργασίας

Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι:

 • να προαγάγει τη γνώση στο γνωστικό αντικείμενο της Μετάφρασης και της Διερμηνείας
 • να αποδείξετε μέσω αυτής τις ικανότητές σας ως μεταφραστές ή διερμηνείς καθώς και στοιχειώδεις ικανότητες ως ερευνητές

Διάρκεια εκπόνησης

Μπορείτε να ξεκινήσετε να εκπονείτε την πτυχιακή εργασία σας από την έναρξη του Ε' εξαμήνου.

Ωστόσο, δεν σας το συνιστούμε καθώς:

 • Τα μαθήματα του δεύτερου κύκλου σπουδών είναι καθοριστικά στον τρόπο που θα προσεγγίσετε την εργασία αυτή
 • Δεν διαθέτετε ακόμα αρκετή εμπειρία εκπόνησης εργασιών σε μαθήματα Ειδικής Μετάφρασης ή Διερμηνείας

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας, ωστόσο, είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου.

Σημαντικό

Η ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης της πτυχιακής εργασίας δεν είναι η ημερομηνία υποβολής της αλλά η ημερομηνία κατάθεσης της βαθμολογίας από την Επιβλέπουσα επιτροπή της πτυχιακής εργασίας. Μάθετε περισσότερα για την Επιβλέπουσα επιτροπή.

Μάθετε περισσότερα για την ολοκλήρωση σπουδών στο ΤΞΓΜΔ.

Μονάδες ECTS

Στην πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν 6 μονάδες ECTS, οι οποίες μοιράζονται ίσα στα 3 τελευταία εξάμηνα σπουδών (ΣΤ’, Ζ’ και Η’).

Είδος πτυχιακής

Στο ΤΞΓΜΔ, το είδος της πτυχιακής εργασίας εξαρτάται πρώτον από την Ειδίκευση και δεύτερον από το πλήθος των συμμετεχόντων (ατομική ή ομαδική).

Ειδίκευση Μετάφρασης

Για την πτυχιακή εργασία τους, οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ειδίκευσης Μετάφρασης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ:

 • Ερευνητικής εργασίας
  • Θεωρητική έρευνα
  • Πρόταση
  • Επανεξέταση
  • Κατάστρωση γλωσσάριου
 • Μετάφρασης
  • Ειδικό, λογοτεχνικό ή διαδικτυακό κείμενο με σχολιασμό
  • Σύγκριση-αξιολόγηση μεταφράσεων
  • Υποτιτλισμός

Στην περίπτωση της ομαδικής ερευνητικής εργασίας, η ομάδα δεν ξεπερνά τα 3 άτομα. Ωστόσο, αν πρόκειται για ομαδική εργασία στη μετάφραση με σχολιασμό, η ομάδα μπορεί να αποτελείται και από περισσότερα από 3 άτομα.

Ερευνητική εργασία

Στην περίπτωση της ερευνητικής εργασίας, μπορούν να επιλέξουν ένα από τα εξής:

 • Θεωρητική έρευνα με σκοπό την παραγωγή νέων δεδομένων σε γλωσσικό και μεταγλωσσικό επίπεδο στον τομέα της Μετάφρασης (π.χ. εξελίξεις στη μηχανική μετάφραση στο ζεύγος γλωσσών Ελληνικά- Γερμανικά) ή σε οποιοδήποτε από τα θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο ΤΞΓΜΔ
 • Πρόταση σχετικά με ένα συγκεκριμένο μεταφραστικό ερώτημα (π.χ. ο βαθμός μεταφρασιμότητας των ιδιωτισμών της ειδικής γλώσσας, η μεταφρασιμότητα των πολιτισμικών αναφορών σε πολιτισμικώς φορτισμένα κείμενα)
 • Επανεξέταση μιας καθιερωμένης υπόθεσης, θεωρίας, μεθοδολογίας ή προσέγγισης (π.χ. διεύρυνση μιας θεωρητικής επιστημονικής ή διδακτικής προσέγγισης με βάση νέα στοιχεία ή/και εμπειρικά δεδομένα)
 • Κατάστρωση γλωσσάριου (δίγλωσσου ή πολύγλωσσου) ειδικής ορολογίας

Η έκταση της ερευνητικής εργασίας είναι:

 • Ατομικές εργασίες: 4.500-5.000 λέξεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το ερευνητικό corpus
 • Ομαδικές εργασίες: έως και 5.000 λέξεις ανά συμμετέχοντα

Εκτός από τα Ελληνικά, η ερευνητική εργασία μπορεί να εκπονηθεί σε οποιαδήποτε από τις τρεις γλώσσες εργασίας του ΤΞΓΜΔ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Mετάφραση

Στην περίπτωση της μετάφρασης, αυτή μπορεί να είναι:

 • Μετάφραση ειδικού, λογοτεχνικού ή διαδικτυακού κειμένου με σχολιασμό
 • Σύγκριση-αξιολόγηση μεταφράσεων
 • Υποτιτλισμός
Μετάφραση ειδικού, λογοτεχνικού ή διαδικτυακού κειμένου με σχολιασμό

Σε αυτή την περίπτωση, ο σχολιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Σχολιασμό της μεταφραστικής εντολής
 • Ανάλυση του κειμένου αφετηρίας
 • Αιτιολόγηση των λύσεων των διαφόρων μεταφραστικών προβλημάτων
 • Αξιολόγηση της ποιότητας της μετάφρασης (προσανατολισμένη είτε στο κείμενο αφετηρίας είτε στο κείμενο αφίξεως)

Η έκταση μιας τέτοιας εργασίας είναι:

 • Ατομικές εργασίες:
  • Προς μετάφραση κείμενο: 3.500-4.000 λέξεις
  • Σχολιασμός: 2.500-3.000 λέξεις
 • Ομαδικές εργασίες:
  • Προς μετάφραση κείμενο: 3.500-4.000 λέξεις ανά συμμετέχοντα
  • Σχολιασμός: 2.500-3.000 λέξεις ανά συμμετέχοντα
Σημαντικό

Η ομάδα μπορεί να αποτελείται και από περισσότερα από 3 άτομα αν το προς μετάφραση κείμενο είναι βιβλίο που η μετάφρασή του κρίνεται απαραίτητη για ακαδημαϊκούς ή και ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. έκδοση τη μετάφρασης ενός βιβλίου αναφοράς περί Μεταφρασιολογίας).

Σύγκριση-αξιολόγηση μεταφράσεων

Σε αυτή την περίπτωση, η εργασία περιλαμβάνει:

 • Σχολιασμό και αξιολόγηση των μεταφραστικών στρατηγικών του μεταφραστή ή της μεταφράστριας για την επίλυση των μεταφραστικών προβλημάτων του πρωτοτύπου κειμένου
 • Προτάσεις διαφορετικών στρατηγικών και λύσεων των μεταφραστικών προβλημάτων, σε περίπτωση που οι λύσεις κριθούν μη ικανοποιητικές

Η έκταση της εργασίας είναι 3.500-4.500 λέξεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται το πρωτότυπο και το μεταφρασμένο κείμενο.

Υποτιτλισμός

Ειδίκευση Διερμηνείας

Για την πτυχιακή εργασία τους, οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ειδίκευσης Διερμηνείας μπορούν να επιλέξουν μεταξύ:

 • Ερευνητικής εργασίας
 • Ανάλυσης διερμηνευτικών μεθόδων και προσεγγίσεων από αρχειακό υλικό
 • Ταυτόχρονης ή διαδοχικής διερμηνείας ομιλίας ή ομιλιών

Σε περίπτωση ομαδικής εργασίας, η ομάδα δεν ξεπερνά τα 3 άτομα.

Ερευνητική εργασία

Η ερευνητική εργασία Διερμηνείας συνίσταται σε θεωρητική έρευνα με σκοπό την παραγωγή νέων δεδομένων σε γλωσσικό και μεταγλωσσικό επίπεδο στον τομέα της Διερμηνείας (π.χ. μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της διερμηνείας δικαστηρίων στο ελληνόφωνο γλωσσοπολιτισμικό περιβάλλον).

Ανάλυση διερμηνευτικών μεθόδων και προσεγγίσεων από αρχειακό υλικό

Αναλύονται και σχολιάζονται επιστημονικά οι μέθοδοι και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν σε συνθήκες ταυτόχρονης ή διαδοχικής διερμηνείας οι διερμηνείς διεθνών οργανισμών (π.χ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) ή διερμηνείες παλαιών φοιτητών από το αρχείο του ΤΞΓΜΔ.

Ταυτόχρονη ή διαδοχική διερμηνεία ομιλίας ή ομιλιών

Επιλέγεται και σχολιάζεται μία ή περισσότερες δημοσιευμένες διερμηνείες ομιλιών από το αρχειακό υλικό του ΤΞΓΜΔ ή τις διατιθέμενες βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών.

Επιτροπή εποπτείας

Η πτυχιακή εργασία επιβλέπεται από τον Επόπτη και τον δεύτερο επιβλέποντα.

Επόπτης

Ο Επόπτης είναι διδάσκων ή διδάσκουσα του ΤΞΓΜΔ και επιβλέπει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας σε όλο το διάστημα. Με αυτόν ή αυτήν θα πρέπει να έχετε συνεννοηθεί προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.

Δεύτερος επιβλέπων

Ο δεύτερος συνεπικουρεί τον Επόπτη, αξιολογεί την πτυχιακή εργασία στο τελικό στάδιο εκπόνησής της και τη βαθμολογεί.

Ορίζεται από τον Επόπτη κατόπιν συνεννόησης με τον φοιτητή. Ως δεύτερος επιβλέπων είναι δυνατόν να συμμετάσχει με όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις και δικαιώματα διδάσκων ή διδάσκουσα:

 • Του ΤΞΓΜΔ
 • Άλλου τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπό την προϋπόθεση ότι η πτυχιακή εργασία εκπονείται σε θέμα που υπάγεται στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της Επιτροπής, ο Επόπτης επιλαμβάνεται του θέματος και λύνει το πρόβλημα.

Αν η δυσλειτουργία οφείλεται στον Επόπτη, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Προγράμματος του ΤΞΓΜΔ.

Προκαταρκτική διαδικασία

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας σας ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

Προτού ξεκινήσετε

Πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέγετε το θέμα της πτυχιακής εργασίας και τον Επόπτη της, με του οποίο έρχεστε σε συνεννόηση για την αποσαφήνιση και έγκριση του θέματος και για τη σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας
 2. Υποβάλλετε αίτηση στη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ για την κατοχύρωση του θέματος, το οποίο εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του ΤΞΓΜΔ. Μάθετε περισσότερα για την αίτηση εκπόνησης
 3. Η Επιτροπή Προγράμματος του ΤΞΓΜΔ εξακριβώνει ότι δεν έχει εκπονηθεί και ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη πτυχιακή εργασία με το ίδιο θέμα και δίνει εγγράφως την έγκρισή της
 4. Ξεκινάτε την εργασία σας
Σημαντικό

Μετά την κατοχύρωσή του, το θέμα είναι κατ' αρχήν οριστικό. Αλλαγή θέματος μπορεί να αντιμετωπιστεί με σοβαρή αιτιολόγηση από τον φοιτητή ή την φοιτήτρια και μετά από έγκριση του Επόπτη.

Αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Εποπτείας μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί είτε λόγω αλλαγής του θέματος, είτε για οποιουδήποτε άλλο λόγο.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο θέμα ή στη σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας αναφέρεται σε νέα αίτηση του φοιτητή για την έγκριση του νέου θέματος και για τη γνωστοποίηση της νέας σύνθεσης της Επιτροπής.

Μάθετε περισσότερα για την αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας.

Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Για να ξεκινήσετε την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας σας, θα πρέπει πρώτα να έχετε καταλήξει σε:

 • Είδος, αναλόγως με:
  • Την Ειδίκευση
  • Το πλήθος των συμμετεχόντων
 • Θέμα
 • Επιτροπή εποπτείας

Μάθετε περισσότερα για την Επιτροπή εποπτείας.

Αν έχετε τακτοποιήσει τα παραπάνω, μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την Αίτηση εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας.

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Αφού συμπληρώσετε την Αίτηση εκπόνησης και αυτή στη συνέχεια εγκριθεί από την Επιτροπή Προγράμματος του ΤΞΓΜΔ, μπορείτε να ξεκινήσετε την εκπόνησή της.

Συνεργασία με τον Επόπτη σας

Η συνεργασία σας με τον Επόπτη του γίνεται με διαδοχικές συναντήσεις τις οποίες ορίζει ο Επόπτης. Η διαδικασία πρέπει να είναι η εξής:

 1. Στην πρώτη συνάντηση αποσαφηνίζεται η μεθοδολογία και το οργανόγραμμα της εργασίας
 2. Παρουσιάζετε δείγμα εργασίας του το οποίο ελέγχεται επισταμένως και βελτιώνεται από τον Επόπτη. Με βάση αυτό το δείγμα ο Επόπτης σάς δίνει συγκεκριμένες οδηγίες
 3. Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος του Επόπτη περιορίζεται στον έλεγχο της υπόλοιπης εργασίας, στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών και στην παροχή γενικών κατευθύνσεων

Μορφή και πρότυπο

Η πτυχιακή εργασία σας θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

 • Φύλλο: Α4 (210 mm X 297 mm)
 • Προσανατολισμός: κάθετος
 • Περιθώρια σελίδας:
  • Επάνω και κάτω: 2,54 cm
  • Αριστερά και δεξιά: 3,17 cm
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Arial
 • Στοίχιση: Πλήρης
 • Μέγεθος κυρίως κειμένου: 12 στιγμές
 • Μέγεθος και βάρος τίτλων κεφαλαίων και υποκεφαλαίων: έντονη γραφή και 16 στιγμές (επίπεδο 1), 14 (επίπεδο 2) ή 12 στιγμές (επίπεδο 3)
 • Μέγεθος υποσημειώσεων: 10 στιγμές

Δομή

Η πτυχιακή εργασία σας πρέπει να έχει την εξής δομή:

 • Εξώφυλλο, στο οποίο αναγράφονται:
  • Τα στοιχεία του ΤΞΓΜΔ
  • Τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή ή της φοιτήτριας
  • Ο τίτλος της εργασίας
  • Τα στοιχεία των μελών της Επιτροπής Εποπτείας
 • Ένα λευκό φύλλο στην αρχή
 • Σελίδα μόνο με τον τίτλο της εργασίας
 • Περιεχόμενα (δημιουργούνται αυτόματα αν χρησιμοποιήσετε τις εντολές «Στυλ»)
 • Πρόλογος και λέξεις-κλειδιά
 • Κύριο μέρος, αναλόγως το είδος της εργασίας:
  • Ερευνητική εργασία:
   • Ελεύθερη ιεράρχηση των κεφαλαίων
  • Μετάφραση με σχολιασμό ή υποτιτλισμός:
   • Μετάφρασμα
   • Πρωτότυπο κείμενο
   • Σχολιασμός
   • Γλωσσάρι όρων (αν κριθεί απαραίτητο)
  • Επίμετρο (προαιρετικά)
  • Βιβλιογραφία

Πρότυπα βιβλιογραφίας

Στην πτυχιακή εργασία σας θα πρέπει να ακολουθείτε ένα από τα εξής πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών:

Λογοκλοπή και κυρώσεις

Το ΤΞΓΜΔ και η ακαδημαϊκή κοινότητά του τάσσεται εναντίον της λογοκλοπής, δηλαδή της ενσωμάτωσης σε έργο ιδεών, αποσπασμάτων ή και μεμονωμένων φράσεων έργου τρίτου προσώπου, χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής.

Σε περίπτωση που υπάρχει η υποψία ότι κάποιος φοιτητής έχει διαπράξει λογοκλοπή, ο φοιτητής καλείται να δώσει εξηγήσει στον εκάστοτε καθηγητή και στη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ. Εκεί αποφασίζεται ο βαθμός σοβαρότητας του παραπτώματος, καθώς και οι ανάλογες κυρώσεις.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος προβλέπονται οι εξής κυρώσεις:

 • Υποχρέωση του φοιτητή που αντέγραψε να υποβάλει νέα εργασία, η οποία όμως θα βαθμολογείται με άριστα τη βάση (50%)
 • Αδυναμία αποφοίτησης από το πρόγραμμα για 1 εξάμηνο

Διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις για τη λογοκλοπή από τη Βιβλιοθήκη του ΙΠ.

Κατάθεση βαθμολογίας και πτυχιακής εργασίας και ολοκλήρωση σπουδών

Βρίσκεστε πλέον στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας στο ΤΞΓΜΔ.

Κατάθεση βαθμολογίας

Η κατάθεση βαθμολογίας της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Όταν η εργασία ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τον Επόπτη δίνεται στον δεύτερο επιβλέποντα ο οποίος την αξιολογεί.
 2. Μόλις η εργασία εγκριθεί και από τον δεύτερο επιβλέποντα, ο Επόπτης καταθέτει τη βαθμολογία στη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ, η οποία είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Επόπτη και του δεύτερου επιβλέποντα.

Μάθετε ποια είναι η διαδικασία κατάθεσης της πτυχιακής εργασίας σας ώστε να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας.

Σημαντικά

Οι βαθμολογίες των πτυχιακών εργασιών κατατίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες των δύο κριτών έχουν διαφορά μεγαλύτερη των 3 βαθμών, η πτυχιακή εργασία εξετάζεται και βαθμολογείται από τρίτο διδάσκοντα του ΤΞΓΜΔ ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΤΞΓΜΔ.

Κατάθεση πτυχιακής εργασίας

Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται:

 • Στα μέλη της Επιτροπής εποπτείας
 • Στη Βιβλιοθήκη (σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Στη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ (σε CD-ROM ή μονάδα USB)

Για την προστασία των δεδομένων, το αρχείο που κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη και τη Γραμματεία πρέπει να είναι:

 • Σε μορφή PDF
 • Προστατευμένο ως προς την πρόσβαση και την παρέμβαση με συνθηματικό

Ολοκλήρωση σπουδών

Συγχαρητήρια! Βρίσκεστε σχεδόν στο τέλος των σπουδών σας. Μάθετε ποια είναι η διαδικασία για την ολοκλήρωση σπουδών και τη συμμετοχή σας σε ορκωμοσία.

Κατεβάστε τον αναθεωρημένο Κανονισμό εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας:

gr  pdf.png  Κανονισμός εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας
Mέγεθος: 257.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 13-10-2021
35-years
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τρίτη 27-02-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας