Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά III


Διδάσκων/ουσα: Seel Olaf Immanuel
Κωδικός Μαθήματος: DE-3237
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ2503Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά III
Mέγεθος: 218.16 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Σύντομη περιγραφή: Το μάθημα αυτό εστιάζει στη μετάφραση του κειμενικού είδους των διαφημιστικών τουριστικών/ταξιδιωτικών κείμενων με ιδιαίτερη πολιτισμική εξειδίκευση και έντονη κλητικότητα ενός εκ των πολλών επιμέρους γενικών κειμένων που δύναται να φανούν χρήσιμα κατά τον εργασιακό βίο του μέλλοντα επαγγελματία μεταφραστή. Με μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά – γερμανικά, οι φοιτητές ασκούνται στις επιμέρους γλωσσικές, πολιτισμικές και κειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την αντιπαραβολή του συγκεκριμένου γλωσσοπολιτισμικού ζεύγους στο κειμενικό είδος αυτό και εξοικειώνονται, επίσης, με τις βασικές αρχές για τη μετάφρασή του, εστιάζοντας στη λειτουργική προσέγγιση στη μετάφραση. Επίσης, μαθαίνουν πώς να δημιουργούν μεταφράσματα με λειτουργίες που να αποκλίνουν από τη λειτουργία του πρωτοτύπου, ανάλογα με τον εκάστοτε μεταφραστικό σκοπό.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 

·         κατανοούν αντιπαραβολικά τις κειμενοτυπολογικές αρχές και ιδιαιτερότητες που διέπουν τα διαφημιστικά τουριστικά/ταξιδιωτικά κείμενα (με

          έμφαση στις ιστοσελίδες τοπικών φορέων και οργανισμών, λ.χ. ΕΟΤ) με ιδιαίτερη πολιτισμική εξειδίκευση και έντονη κλητικότητα ως γενικών

          κειμένων

·         διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιμέρους μεταφραστικές δυσκολίες σε επίπεδο κειμενοτυπολογικό, συντακτικό, πραγματολογικό,

          λεξιλογικό

·         εφαρμόζουν τη λειτουργική θεωρία της μετάφρασης

·         εφαρμόζουν τις παραμέτρους της μεταφρασεολογικήςκειμενικής ανάλυσης

·         αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση τοπωνύμιων, κύριων ονομάτων, διαλέκτων, ιδιωματισμών,

          αρχαϊσμών. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές και να δικαιολογούν τις μεταφραστικές τους επιλογές

·         δημιουργούν μεταφράσματα με σταθερή λειτουργία, καθώς και με αποκλίνουσες λειτουργίες σε σχέση με το πρωτότυπο

·         κατανοούν αντιπαραβολικά πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία

·         δημιουργούν δίγλωσσα γλωσσάρια σχετικά με επιμέρους θεματικές των διαφημιστικών ταξιδιωτικών/τουριστικών κειμένων με ιδιαίτερη

          πολιτισμική εξειδίκευση και έντονη κλητικότητα

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Εισαγωγή στα βασικά κειμενικά, γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τόσο  των διαφημιστικών τουριστικών/ταξιδιωτικών κείμενων με ιδιαίτερη πολιτισμική εξειδίκευση και έντονη κλητικότητα. Παρουσιάζονται οι κεντρικές αρχές για τη μετάφραση του συγκεκριμένου κειμενικού είδους.

Αναλύεται στην τάξη το πρώτο πρωτότυπο κείμενο (τουριστικό/ταξιδιωτικό διαφημιστικό κείμενο 1) προς μετάφραση με σταθερή λειτουργία από τους φοιτητές.

 

2η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (τουριστικό/ταξιδιωτικό  διαφημιστικό κείμενο  1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (τουριστικό/ταξιδιωτικό  διαφημιστικό κείμενο 2) προς μετάφραση με σταθερή λειτουργία από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

3η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (τουριστικό/ταξιδιωτικό  διαφημιστικό κείμενο  2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (τουριστικό/ταξιδιωτικό φυλλάδιο 3) προς μετάφραση με σταθερή λειτουργία από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

4η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (τουριστικό/ταξιδιωτικό  διαφημιστικό κείμενο  3) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (τουριστικό/ταξιδιωτικό φυλλάδιο 4) προς μετάφραση με σταθερή λειτουργία από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

5η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (τουριστικό/ταξιδιωτικό  διαφημιστικό κείμενο  4) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (ταξιδιωτικό φυλλάδιο 5) προς μετάφραση με σταθερή λειτουργία από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

6η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (τουριστικό/ταξιδιωτικό φυλλάδιο 5) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (τουριστικό/ταξιδιωτικό φυλλάδιο 6) προς μετάφραση με σταθερή λειτουργία από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

7η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (τουριστικό/ταξιδιωτικό φυλλάδιο 6) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από  τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 7) προς μετάφραση με αποκλίνουσα λειτουργία από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

8η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα με αποκλίνουσα λειτουργία (κείμενο από τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο7) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 8) προς μετάφραση  με αποκλίνουσα λειτουργία από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

9η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα με αποκλίνουσα λειτουργία (τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 8) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 9) προς μετάφραση με δύο διαφορετικές αποκλίνουσες λειτουργίες από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

10η εβδομάδα:

Παρουσιάζονται τα μεταφράσματα με δύο διαφορετικές αποκλίνουσες λειτουργίες (τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 9) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 10) προς μετάφραση με δύο διαφορετικές αποκλίνουσες λειτουργίες από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

11η εβδομάδα:

Παρουσιάζονται τα μεταφράσματα με δύο διαφορετικές αποκλίνουσες λειτουργίες (τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 10) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 11) προς μετάφραση με τρεις διαφορετικές αποκλίνουσες λειτουργίες από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

12η εβδομάδα:

Παρουσιάζονται τα μεταφράσματα με τρεις διαφορετικές αποκλίνουσες λειτουργίες  (τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 11) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το τελευταίο πρωτότυπο κείμενο (τουριστικό/ ταξιδιωτικό κείμενο 12) προς μετάφραση με τρεις διαφορετικές αποκλίνουσες λειτουργίες από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

13η εβδομάδα

Παρουσιάζονται τα μεταφράσματα με τρεις διαφορετικές αποκλίνουσες λειτουργίες (τουριστικό/ταξιδιωτικό κείμενο 12) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Συνάγονται συγκεντρωτικά συμπεράσματα για τη μετάφραση των  διαφημιστικών τουριστικών/ταξιδιωτικών κείμενων με ιδιαίτερη πολιτισμική εξειδίκευση και έντονη κλητικότηταμε μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά προς τα ελληνικά με σταθερή και αποκλίνουσα λειτουργία των μεταφρασμάτων και επιχειρείται η αξιολόγηση των θεωρητικών εργαλείων που προσφέρει η μεταφρασεολογία για την υποστήριξη των συγκεκριμένων μεταφραστικών πράξεων από τους μαθητευόμενους μεταφραστές.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Holz-Mänttäri, Justa (1990), “Funktionskonstanz – eine Fiktion? Übersetzungswissenschaft und   Sprachmittlerausbildung. Akten der I. Internationalen Konferenz, Humboldt-Universität zu Berlin, 1988. Ed. Heidemarie Salevsky. Berlin: Humboldt-Universität, σελ. 66-74.

N Nord, C. (2014), ΗμετάφρασηωςστοχευμένηδραστηριότηταΕισαγωγήστιςλειτουργικέςπροσεγγίσεις. [Μετ. Σίμος Π. Γραμμενίδης, Δέποινα Δ. Λάμπρου]. Αθήνα: Δίαυλος.     

Seel, O. I. (2015), Εισαγωγή στη γενική μετάφραση. Μια λειτουργική προσέγγιση με βάση το ζεύγος γλωσσών ελληνικά/γερμανικά και τα κειμενικά είδη συνταγών μαγειρικής, διαφημιστικών κειμένων και τουριστικών οδηγών. (Ηλεκτρονικό βιβλίο στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλλιπος», Προσβάσιμο στο:  (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2568) ή απευθείας στο (https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2568/7/00_master_document_interractive.pdf).

Vermeer, H. J. (31992),Skopos und Translationsauftrag - Aufsätze. Frankfurt am Main: IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation (thw; 2).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση/Διατίθεται ηλεκτρονικό υλικό που καλύπτει ολόκληρη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class. Η ύλη (θεωρία και πρωτότυπα κείμενα) συνιστά τη βάση για τις εργαστηριακές μεταφραστικές ασκήσεις. Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τις μεταφράσεις και να τις παρουσιάσουν στην τάξη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολή του μεταφράσματος στην αίθουσα.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση στο πλαίσιο προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας