Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

Κατατακτήριες εξετάσεις ΤΞΓΜΔ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Social Media
Δημοσίευση: 07-10-2021 20:59 | Ενημέρωση: 08-10-2021 10:35 | Προβολές: 700
Έναρξη: 01-11-2021 |Λήξη: 15-11-2021
[Αναμένεται]
image

Θα πραγματοποιηθούν κατατάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχων Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι κατατάξεις γίνονται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, με κατάταξή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, σε ποσοστό 12% (15 φοιτητές και φοιτήτριες) επί του αριθμού των εισακτέων (127 φοιτητές και φοιτήτριες) για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον Covid-19, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την περίοδο αυτήν διατάξεις, καθώς και όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι και υποψήφιες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων 1 ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται 30 λεπτά νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος και υποψήφια που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει υποψήφιος ή υποψήφια στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του ή μαζί της βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε όποιον ή όποια αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής ή η επιτηρήτρια που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος ή η εξεταζόμενη που έχει μαζί του ή μαζί της σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή η υποψήφια αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι και υποψήφιες να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος ή υποψήφια που δουλεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ή της υποψήφιας ελέγχονται από τους επιτηρητές και τις επιτηρήτριες και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή υποψήφια με την ευθύνη των επιτηρητών και επιτηρητριών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές και επιτηρήτριες μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ή η υποψήφια για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον 1 έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Μαθήματα

Οι υποψήφιοι και υποψήφιες εξετάζονται σε 3 μαθήματα, στα Νέα Ελληνικά (σύντμηση κειμένου) και σε 2 ξένες γλώσσες από τις κάτωθι:

  • Αγγλικά (ορθογραφία, ευθεία και αντίστροφη μετάφραση)
  • Γαλλικά (ορθογραφία, ευθεία και αντίστροφη μετάφραση)
  • Γερμανικά (ορθογραφία, ευθεία και αντίστροφη μετάφραση)

Απαγορεύεται η χρήση λεξικών και ορίζεται ο αριθμός των λέξεων του ελληνικού ή ξενόγλωσσου κειμένου που θα δοθεί στους εξεταζόμενους στις 350 περίπου λέξεις.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2021. Οι ακριβείς ώρες θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την εξέταση. Ως χώρος εξετάσεων ορίζονται τα κτίρια Ασκληπιός και Ιπποκράτης (πλατεία Τσιριγώτη 7).

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 1-15 Νοεμβρίου 2021. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Αίτηση του υποψηφίου ή της υποψήφιας, στην οποία εκτός των άλλων θα δηλώνονται και οι 2 ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμεί να εξεταστεί
  • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου, που να φαίνεται ο βαθμός. Όσον αφορά πτυχία από Ιδρύματα του εξωτερικού, συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 


Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 28-10-2021
Προσεχώς
Κατατακτήριες εξετάσεις ΤΞΓΜΔ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
Έναρξη: 01-11-2021 |Λήξη: 15-11-2021
[Αναμένεται]