Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2021 08:45 | Προβολές: 1460
gr  doc.png  Αίτηση υποψηφιότητας
Mέγεθος: 29.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την υπ’ αριθμ. 159130/Ζ1/20-11-2020, ΦΕΚ 5312/τ. Β΄/3-12-2020, Υπουργική Απόφαση περί μετονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,
  2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3758/23-10-2017 διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Παν/μίου περί εκλογής του υπογράφοντος την παρούσα, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας κ. Γεώργιου Κεντρωτή ως Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τριετή θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2020 (ΦΕΚ 594/17-11-2017/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), η οποία παρατείνεται ως 31-8-2021 βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α΄/3-8-2018), οπότε και λήγει,
  3. τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των παρ. 2, 6, 7 και την προσθήκη της παρ. 13 με το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
  4. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,

προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2024.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 10.00 έως 13.00.

Η ψηφοφορία για την εκλογή Κοσμήτορα είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.)

Το Σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών -μόνιμων και επί θητεία-, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Δικαίωμα συμμετοχής στο εκλεκτορικό σώμα έχουν και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.

Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά την επόμενη ημέρα Τρίτη, 29 Ιουνίου  2021, από ώρα 10.00 έως 13.00.

Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον  το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Α.Ε.

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Κοσμήτορες μέσα σε 2 (δύο) ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα (τηρεί Πρακτικό καταμέτρησης των ψήφων και τελικό Πρακτικό εκλογής), το οποίο υποβάλλει στον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 19, του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, ώρα 14.00.

 

   

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

 Καθηγητής Γιώργος Κεντρωτής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων
Δημοσίευση: 01-11-2021 00:20 | Προβολές: 671
Έναρξη: 01-11-2021 |Λήξη: 30-11-2021
[Έληξε]
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων
Δημοσίευση: 26-04-2021 12:59 | Προβολές: 880
Έναρξη: 26-04-2021 |Λήξη: 08-08-2021
[Έληξε]
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31