Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021

Social Media
Δημοσίευση: 26-05-2020 09:39 | Προβολές: 4810
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Έληξε]
image

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/4-8-2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οικείο γνωστικό πεδίο.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης θα γίνουν δεκτοί συνολικά έως είκοσι (20) φοιτητές.

Βάσει του Νόμου και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες για τα δύο πρώτα εξάμηνα.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» είναι χωρίς δίδακτρα.

 

Πληροφορίες για το ΠΜΣ

Το ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης από το έτος 2014-2015 λειτουργεί με βάση τη νέα αναμορφωμένη δομή του, η οποία έχει προσαρμοστεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) καθώς και στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το νέο Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης, στον τομέα της Οπτικοακουστικής Μετάφρασης, στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση, στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης, με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την ελληνική και την αγγλική, αλλά και με αναφορές στη γαλλική και τη γερμανική. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρία εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων και ένα εξάμηνο για τη σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Σύμφωνα με τον αναλυτικό κύκλο σπουδών, ο φοιτητής συγκεντρώνει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (30 στο α' εξάμηνο, 30 στο β' εξάμηνο και 30 από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής, η οποία αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ2 (Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS 8.5-9, Michigan ECPE, PTE General Level 5, PTE Academic 85+ ή ισοδύναμο). Οι απόφοιτοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας και Μετάφρασης/Διερμηνείας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Επιθυμητή –μη υποχρεωτική– κρίνεται η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση γαλλικής ή γερμανικής, επιπέδου τουλάχιστον Β1, η οποία αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

 

Δικαιούχοι – κριτήρια επιλογής

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

(α)   Ελληνική γλώσσα (γραπτή εξέταση),

(β)   Θεωρία της Μετάφρασης (γραπτή εξέταση),

(γ)   Μετάφραση από την αγγλική προς την ελληνική (γραπτή εξέταση)

Επιπλέον των ανωτέρω εξετάσεων, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά, μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι:

  1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων.
  5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
  6. Σύντομο εργογραφικό υπόμνημα (εφόσον συνυποβάλλονται δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις).
  7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής και, προαιρετικώς, της γαλλικής ή της γερμανικής.

Υπόψη θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών συντεταγμένων από μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.dflti.ionio.gr/el/node/12).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους:

  1. Ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: eleni27@gmail.com και secretariat@ionio.gr, ή
  2. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: κα Ελένη Πολίτη, Γραμματεία του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης», Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη, Κτίριο Ιπποκράτης, 49100 Κέρκυρα.

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: έως την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00 μ.μ.

Ανάρτηση καταλόγου υποψηφίων και προγράμματος εξετάσεων: έως την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Εξετάσεις επιλογής: 6-8 Οκτωβρίου 2020.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: έως την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, το έντυπο της αίτησης και την εξεταστέα ύλη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.dflti.ionio.gr/el/node/12

 

ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ:

κα Ελένη Πολίτη, τηλ. 6946358982, e-mail: politi.eleni27@gmail.com.

 

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Παναγιώτης Κελάνδριας, Καθηγητής

 


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 20-09-2021
Εισαγωγικές εξετάσεις Ειδίκευσης Διερμηνείας 2021-2022
Έναρξη: 30-08-2021 |Λήξη: 24-09-2021
[Σε Εξέλιξη]
Εγγραφές πρωτοετών 2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο - welcome2ionio
Έναρξη: 16-09-2021 |Λήξη: 24-09-2021
[Σε Εξέλιξη]