Πρόγραμμα Erasmus (εξερχόμενοι φοιτητές)

Γενικά

Το πρόγραμμα Erasmus δίνει ευρωπαϊκή διάσταση στις πανεπιστημιακές σπουδές. Προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές να σπουδάσουν για 1 ή 2 εξάμηνα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίσουν από κοντά τα αντικείμενα σπουδών τους, να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της ξένης γλώσσας του κράτους υποδοχής τους, να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό του, να κάνουν διεθνείς επαφές κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο, τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουν υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία, εφόδια ιδιαιτέρως χρήσιμα για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία και τη ζωή τους γενικότερα.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως. Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα αντιστοίχων πιστωτικών μονάδων ECTS, με αυτά που θα είχαν στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών κατά το διανυόμενο εξάμηνο. Οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής τους και να μετάσχουν στις εξετάσεις. Όσα μαθήματα περάσουν, τους αναγνωρίζονται και αντικαθιστούν αντίστοιχα μαθήματα του δικού μας προγράμματος σπουδών, εάν υπάρχουν.

Στο πλαίσιο του Erasmus+, προσφέρονται δύο ειδών δραστηριότητες στους φοιτητές:

 • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές (Erasmus)
 • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (Era-Places)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Τμήμα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές

Προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές δεν είναι επιλέξιμοι. Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα του πρώτου έτους που αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS. Όσον αφορά στη γλωσσική επάρκεια, οι απαιτούμενη/-ες γλώσσα/-ες και το επίπεδο σε αυτή/-ές ορίζεται από το ίδρυμα υποδοχής. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5 (έξι και πενήντα εκατοστά). Ένδειξη υψηλών κινήτρων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Κριτήρια μοριοδότησης των προπτυχιακών φοιτητών

 • Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 36.
 • Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή 1.
 • Ξένες γλώσσες: επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα:
  • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
  • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
  • Επίπεδο C1: 20 μόρια
  • Επίπεδο C2: 25 μόρια
 • Συντελεστής ειδικού βάρους ομιλούμενης γλώσσας στο ίδρυμα υποδοχής: 2.
 • Λόγοι συμμέτοχής στο πρόγραμμα (motivation) και αιτιολόγηση: 10 μόρια.

Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα.

Οι λοιπές αιτήσεις εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Σημαντικό: Δείτε τον συμπληρωματικό κανονισμό (04/10/2018) σχετικά με την επιστροφή μέρους ή όλου του ποσού της υποτροφίας του Προγράμματος Erasmus+.​

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν φόρτο εργασίας σε μονάδες ECTS αντίστοιχο μέρους ή ολόκληρης της μεταaddressπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή/και φόρτο εργασίας αντίστοιχο μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθούν, ανάλογα με τη σχετική βεβαίωση που θα χορηγηθεί από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Στη Βεβαίωση του Διευθυντή πρέπει να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η μετάβαση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus και ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS) και θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη το εξάμηνο φοίτησης (προηγούνται όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών) και η ακαδημαϊκή επίδοση.

Υποψήφιοι διδάκτορες

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή βεβαίωσης του επιβλέποντος Καθηγητή στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και η έγκριση της Επιτροπής εποπτείας για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στη Βεβαίωση του επιβλέποντος πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.

Περισσότερα:

Υπεύθυνος Erasmus στο Τμήμα μας: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καρράς (karrasid@gmail.com, karrasid@ionio.gr).

Στο τέλος της σελίδας επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έντυπα για ενημέρωση και συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Era-Places)

Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση είναι το επίπεδο γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα υποδοχής, το οποίο αποδεικνύεται με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Σημαντικό: Η Πρακτική Άσκηση Era-Places δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος (άρα δεν προσμετράται στις απαραίτητες μονάδες ECTS για τη λήψη του πτυχίου). Γίνεται απλή αναγραφή της ολοκλήρωσής της στο Παράρτημα Διπλώματος.

Προπτυχιακοί φοιτητές

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση Era-Places του Προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 150 μονάδες ECTS μέχρι την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Ειδικότερα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση Era-Places είναι:

 • το εξάμηνο φοίτησης (προηγούνται όσοι από τους υποψήφιους βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών),
 • η ακαδημαϊκή επίδοση,
 • η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο των σπουδών του υποψηφίου,
 • τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση.

Για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης εκ μέρους μεταπτυχιακών φοιτητών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Προγράμματος.

Υποψήφιοι διδάκτορες

Για την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση Era-Places, λαμβάνεται υπόψη: η συνάφεια του αντικειμένου της προτεινόμενης Πρακτικής Άσκησης με το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής. Επίσης, απαιτείται έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Επιτροπής εποπτείας της διδακτορικής διατριβής. Λαμβάνεται, δε, υπόψη η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.

Σημειώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2015-1016 εγκρίθηκε η μετάβαση οκτώ (8) φοιτητών (επτά προπτυχιακοί και ένας μεταπτυχιακός). Κάθε χρονιά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους φοιτητές του Τμήματος, κυρίως για μεταφραστικά γραφεία του εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου).

Σημαντικά:

 • Για τους φορείς, υπεύθυνοι εύρεσης είναι αποκλειστικά οι υποψήφιοι και όχι το Τμήμα. Η γλωσσομάθεια είναι υποχρεωτική και αποδεικνύεται με πιστοποιητικό.
 • Στο τέλος της σελίδας επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έντυπα για ενημέρωση και συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Era-Places του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερα:

Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση Era-Places στο Τμήμα μας: Καθηγητής Νικόλαος Παπαδημητρίου (papadimitriou@ionio.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου.