Με μια ματιά

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου άρχισε να λειτουργεί στην Κέρκυρα το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα εκπαίδευσης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων.

Η διάρκεια σπουδών είναι τετραετής και χωρίζεται σε οκτώ εξάμηνα. Τα τέσσερα πρώτα είναι κοινά για την ειδίκευση της Μετάφρασης και την ειδίκευση της Διερμηνείας. Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 άρχισε να λειτουργεί και τρίτη ειδίκευση με τίτλο: «Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός και η διδακτική της ως ξένης» με τετραετή διάρκεια σπουδών, η οποία δέχτηκε τους τελευταίους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 μετά τη συγχώνευσή της με την Ειδίκευση Μετάφρασης (Σχέδιο Αθηνά, Μάρτιος 2013).

Γλώσσες εργασίας

Οι γλώσσες εργασίας, που διδάσκονται στο επίπεδο της μετάφρασης και της διερμηνείας από και προς την Ελληνική, είναι σήμερα τρεις: η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν, επίσης, ενσωματωθεί η Τουρκική, η Ισπανική και η Ιταλική.

Κύκλοι σπουδών

Το Πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών.

Πρώτος κύκλος σπουδών

Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας ενώ προσφέρονται και μαθήματα που ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο της Γλωσσολογίας, των ξένων Πολιτισμών και της Λογοτεχνίας, των Διεθνών σχέσεων, του Δικαίου, της Πολιτικής επιστήμης, της Οικονομικής επιστήμης, της Φιλοσοφίας, των διαπολιτισμικών σπουδών κ.ά.

Δεύτερος κύκλος σπουδών

Ο δεύτερος κύκλος αφορά τις ευθείες και αντίστροφες Ειδικές Μεταφράσεις, όπως την Οικονομική/Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική. Για την εισαγωγή κατά το Ε’ εξάμηνο στην ειδίκευση της Διερμηνείας, απαιτείται επιτυχής εξέταση και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων φοιτητών. Το Ζ’ εξάμηνο φοίτησης της Ειδίκευσης Μετάφρασης γίνεται κανονικά σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με δαπάνη του Ιονίου Πανεπιστημίου. Όμως, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Ζ’ εξάμηνο διεξάγεται στην έδρα του Τμήματος, στην Κέρκυρα, λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Επιστημονικοί και ερευνητικοί στόχοι

Οι επιστημονικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται με τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων, την έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος και του περιοδικού Γλώσσα Πολύτροπος, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μονογραφιών, τη συνεργασία με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής και τα Εργαστήρια του Τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις παρακάτω επαγγελματικές διεξόδους:

  • Μεταφραστικά γραφεία
  • Μεταφραστικές υπηρεσίες υπουργείων, πρεσβειών, προξενείων
  • Διεθνείς οργανισμοί (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, UNESCO κλπ.)
  • Εκδοτικοί οίκοι
  • Τράπεζες, πολυεθνικές, εταιρείες με μεταφραστικά τμήματα
  • Διερμηνεία
  • Φροντιστήρια ξένων γλωσσών