logo
ENGLISH
Με μια ματιά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) προσφέρει δωρέαν και πολυεπίπεδες σπουδές σχετικά με την επικοινωνία σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και σε νέα πολιτισμικά πλαίσια. Γνωρίστε το POLICO με μια ματιά.

Σκοπός του ΠΜΣ

Στο POLICO στοχεύουμε στην:

 • Εξοικείωσή σας με μεθόδους Ανάλυσης Λόγου για τη μελέτη και ανάλυση σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων και των παραμέτρων που τα προκαλούν
 • Ενασχόλησή σας με ζητήματα που συνδυάζουν τη γλώσσα ως εργαλείο με έννοιες όπως η κοινωνία, η ισχύς, η εθνικότητα/εθνοτικότητα, η περιθωριοποίηση, η επαφή πολιτισμών κ.ά., προκειμένου να προσεγγίσετε κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα μέσα από νέες οπτικές γωνίες και να φωτίσετε ευρύτερες διαστάσεις τους.

Οργάνωση και διάρθρωση

Το ΠΜΣ διοικείται από αρμόδια όργανα και ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα.

Αρμόδια όργανα

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι:

Διάρκεια σπουδών

Το ΠΜΣ αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, ολοκληρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει:

 • 2 εξάμηνα (α’ και β’) υποχρεωτικής φοίτησης
 • 1 εξάμηνο (γ’) κατά το οποίο συντάσσεται και υποστηρίζεται η Διπλωματική εργασία, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρουσία σας στο ΤΞΓΜΔ.

Διαδικασία εγγραφής

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20 ούτε να είναι μικρότερος των 10.

Κριτήρια εισαγωγής

Για να εγγραφείτε στο ΠΜΣ, πρέπει να:

 1. Είστε:
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων:
   • Μεταφραστικών Σπουδών
   • Διεθνών Σχέσεων ή Δικαίου
   • Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών
   • Οικονομικών Σπουδών
   • Ευρωπαϊκών ή Πολιτισμικών Σπουδών
   • Φιλολογίας
   • Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών ή παραγωγικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Πανεπιστημίων (κάθε χρόνο επιπλέον των εισακτέων κατόπιν εξετάσεων, θα εισάγονται και έως 4 φοιτητές ή φοιτήτριες της Σχολής Εθνικής Άμυνας και έως 1 φοιτητής ή φοιτήτρια της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, κατόπιν επιλογής τους από τις οικείες Σχολές).
  • Μέλη των κατηγοριών που υπηρετούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (υπό προϋποθέσεις):
   • ΕΕΠ
   • ΕΔΙΠ
   • ΕΤΕΠ
  • Διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (υπό προϋποθέσεις).
 2. Γνωρίζετε άριστα τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα την επάρκεια της οποία πρέπει να αποδείξετε με αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
 3. Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση.
 4. Συμμετάσχετε επιτυχώς στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και στην προφορική συνέντευξη.

Εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη

Οι υποψήφιοι:

 • Εξετάζεστε γραπτώς στην:
  • Κοινωνιογλωσσολογία
  • Διαπολιτισμική επικοινωνία
  • Επικαιρότητα στη διεθνή πολιτική (ερωτήσεις διεθνούς πολιτικής και εξέταση περίληψης – κατανόησης σχετικού κειμένου).
 • Παρουσιάζεστε σε προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ.

Ο συνολικός βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις εξάγεται ως εξής:

 1. Στο 60% από την επιτυχή συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον 10.
 2. Στο 40% από την επίδοσή σας στη συνέντευξη.

Πρόγραμμα σπουδών

Το ΠΜΣ προσφέρει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 90 μονάδες ECTS (30 από αυτά συγκεντρώνονται από τη Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

Μαθήματα

Το ΠΜΣ αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, ολοκληρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει:

 • 2 εξάμηνα (α’ και β’) υποχρεωτικής φοίτησης
 • 1 εξάμηνο (γ’) κατά το οποίο συντάσσεται και υποστηρίζεται η Διπλωματική εργασία, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρουσία σας στο ΤΞΓΜΔ.

Θα πρέπει να συγκεντρώσετε συνολικά 90 μονάδες ECTS (30 ανά εξάμηνο εξάμηνο).

Τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται στα 2 πρώτα συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνονται σε:

 • Κορμού (2 κάθε εξάμηνο), τα οποία είναι υποχρεωτικά
 • Επιλογής, από τα οποία πρέπει να επιλέξετε 2 σε κάθε εξάμηνο.

Όλα τα μαθήματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας:

 • Παραδίδονται στα ελληνικά
 • Διαρκούν 2 ώρες την εβδομάδα
 • Εξετάζονται τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο με έναν από του εξής τρόπους:
  • Γραπτή ή προφορική δοκιμασία
  • Παρουσίαση ή συγγραφή εργασίας (ή εργασιών)
  • Συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.

Η επιλογή του τρόπου εξέτασης του μαθήματος ανήκει αποκλειστικά στους Διδάσκοντες, που ορίζουν και τα κριτήρια βαθμολόγησης. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων γίνεται από σε κλίμακα βαθμολογίας 1-10. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 7.

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο.

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Για να αποφοιτήσετε από το ΠΜΣ, υποχρεούστε να εκπονήσετε Διπλωματική εργασία με θέμα που άπτεται του γνωστικού πεδίου των αντικειμένων του ΠΜΣ.

Προτού παραδώσετε τη Διπλωματική εργασία, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που έχετε επιλέξει.

Η Διπλωματική εργασία:

 • Δεν υπερβαίνει τις 50.000 λέξεις
 • Είναι ένα από τα παρακάτω:
  1. Ερευνητική εργασία
  2. Ερευνητική εργασία πεδίου είτε αυτόνομη είτε στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης ή επαγγελματικών καθηκόντων
 • Βαθμολογείται από τα 3 μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής στην κλίμακα 0-10 με βάση το 7.

Μάθετε περισσότερα για τη Διπλωματική εργασία.

Λογοκλοπή

Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό παράπτωμα κατά της ακαδημαϊκής κοινότητας και παράβαση του κώδικα ακαδημαϊκής δεοντολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και τιμωρείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Λογισμικό ελέγχου TurnItIn

Στο ΤΞΓΜΔ έχουμε ενσωματώσει για κάθε μάθημα στην πλατφόρμα Open eClass το λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής TurnItIn κατά την παράδοση απαλλακτικής εργασίας εξαμήνου.

Με το που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πατήσει «Αποστολή», το σύστημα ελέγχει το ποσοστό λογοκλοπής της εργασίας του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή, η εργασία μηδενίζεται.

Μάθετε πώς να αποφεύγετε τη λογοκλοπή.

Διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις για τη λογοκλοπή στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ΙΠ.

Δήλωση περί μη λογοκλοπής

Είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε υπεύθυνα ότι δεν κάνατε λογοκλοπή κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας σας, προσθέτοντας ένα σύντομο κείμενο σε αυτήν κατά την οριστική κατάθεσή της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή από το TurnItIn, η εργασία σας απορρίπτεται.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Εάν πετύχετε σε όλες τις εξετάσεις και στην τελική αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, σάς απονέμεται το ΜΔΕ.

Τελικός βαθμός

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

 1. Τριπλασιάζουμε τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων.
 2. Σε αυτόν προσθέτουμε τον μέσο όρο βαθμολογίας της Διπλωματικής εργασίας.
 3. Διαιρούμε το άθροισμα αυτό με το 4.

Για την απονομή του Διπλώματος, θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι τουλάχιστον 7.

Παραλαβή ΜΔΕ

Εάν ολοκληρώσατε επιτυχώς το ΠΜΣ, η Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ είναι υπεύθυνη για την αναγόρευσή σας και για την απονομή του ΜΔΕ σας.

Κανονισμός ΠΜΣ

Το ΠΜΣ διέπεται από ειδικό Κανονισμό λειτουργίας. Διαβάστε αναλυτικά τον Κανονισμό του ΠΜΣ.

Ενημέρωση: 02-03-2023

Ταυτότητα


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας