ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

Διάστημα ισχύος: 
04/03/2020 bis 27/03/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για το σεμινάριο Δικαιοπραξίες

Η Διδάσκουσα

Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη