Ύλη Εξετάσεων "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι "

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2012

Γ. Λαζαράτος, Τέχνη και Πολυσημία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004, σσ. 47-52                                                            Γ.  Λαζαράτος, Umberto Eco: Διασημειωτική Μετάφραση, Παπαζήσης, Αθήνα, 2007, σσ. 13-69